Industrie

Numerotatie

 

Planul Național de Numerotație

 

Prezentarea PNN al Romaniei, in conformitate cu Recomandarea ITU-T E.129

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 375/2013 privind Planul național de numerotație, cu modificările și completările ulterioare (Decizia președintelui ANCOM nr. 1069/2018 și Decizia ANCOM nr. 71/2023), este actul oficial prin care s-a adoptat Planul național de numerotație (PNN), document care stabileşte structura şi destinaţia resurselor de numerotație utilizate în România precum și regulile de administrare și gestionare la nivel național a resurselor de numerotație utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la alocarea/utilizarea resurselor de numerotație ANCOM pune la dispoziție adresa de e-mail numerotatie@ancom.ro.

 

Cum se acordă dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotație?

 

Resursele alocabile în prezent:

1. Potrivit Deciziei președintelui ANCOM nr. 376/2013 privind procedura de solicitare și emitere a licențelor de utilizare a resurselor de numerotație, cu modificările și completările ulterioare (Decizia președintelui ANCOM nr. 651/2015, Decizia președintelui ANCOM nr. 1.069/2018 și Decizia ANCOM nr. 71/2023), se alocă:

 • blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03;
 • blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 02 și 0Z = 03;
 • blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locatie pentru servicii de comunicații electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 03;
 • blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA= 065, 066, 067, 068 și 069, sau pentru servicii de comunicații electronice, altele decât serviciile de comunicații interpersonale, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 06, subdomeniile 0ZA= 060, 061, 062, 063 și 064;
 • blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, prevăzute în PNN în domeniul 0Z = 07, cu excepția celor prevăzute în subdomeniul 0ZA = 070;
 • blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de rețele mobile virtuale, prevăzute în PNN în subdomeniul 0ZA = 070;
 • blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevăzute în PNN în domeniile 0Z = 08 și 0Z = 09;
 • indicative individuale de forma 10xy și 16xy pentru selectarea transportatorului. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care efectuează, fară a afecta conținutul informației, transportul semnalului din rețeaua în care este inițiat apelul către rețeaua de destinație.

2. Potrivit Deciziei președintelui ANRCTI nr. 321/2008 privind alocarea și utilizarea unor numere naționale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificările ulterioare (Decizia președintelui ANCOM nr. 379/2009, Decizia președintelui ANCOM nr. 378/2013 și Decizia președintelui ANCOM nr. 651/2015), se alocă:

 • numere naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma 116(xyz);
 • numere naționale scurte pentru servicii de informații privind abonații, de forma 118(xyz)

3. Potrivit Deciziei președintelui ANCOM nr. 379/2013 privind alocarea și utilizarea numerelor naționale scurte pentru servicii de interes public la nivel național sau pentru servicii de interes general, cu modificările ulterioare, se alocă:

 • numere scurte pentru servicii de interes public la nivel național și pentru servicii de interes general, de forma 19vx sau 19vxy

Cum se solicită obținerea unor resurse de numerotație alocabile în prezent?

 

În vederea acordarii Licenței de utilizare a resurselor de numerotație (LURN), solicitantul va transmite o cerere la ANCOM, prin completarea în mod obligatoriu a

 • formularului-tip (durata medie de completare: 9 min) prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia nr. 376/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 1 de mai sus, sau a
 • formularului-tip (durata medie de completare: 8 min) prevăzut în anexa nr. 1 la Decizia nr.321/2008, cu modificările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 2 de mai sus, sau a
 • formularului-tip (durata medie de completare: 8 min) prevăzut în anexa nr. 2 la Decizia nr. 379/2013, cu modificările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 3 de mai sus.

 

La formularul-tip vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din cererea de acordare a LURN:

 • specificația de implementare pentru fiecare categorie de resurse de numerotație solicitată, conform
 • anexei nr. 2 la Decizia nr. 376/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 1 de mai sus, conform
 • anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la Decizia nr.321/2008, cu modificările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 2 de mai sus și conform
 • anexei nr. 3 la Decizia nr. 379/2013, cu modificările ulterioare, pentru resursele de numerotație listate la punctul 3 de mai sus.

 

- pentru numerele de forma 116(xyz), conform Deciziei nr. 321/2008, cu modificările ulterioare, art. 10:

 • informații referitoare la contractele de acces și de interconectare încheiate de către solicitant cu furnizorii de servicii și de rețele de comunicații electronice, operaționale până la data transmiterii cererii;
 • informații cu privire la implementarea altor numere naționale scurte de către solicitant, dacă este cazul;
 • copie de pe antecontractul încheiat în vederea furnizarii serviciului armonizat cu caracter social, din care să rezulte: datele de identificare și datele de contact ale furnizorului de servicii armonizate cu caracter social, data estimativă a lansării serviciului și condițiile detaliate de acces și de utilizare a numărului național scurt de forma 116(xyz) și, în special, modul în care furnizorul serviciului armonizat cu caracter social va asigura respectarea condițiilor de furnizare a serviciului prevăzut în anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, publicate de ANCOM, pentru respectivul număr;
 • informații care să ateste capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a furniza servicii cu caracter social, adică:

 

a) experiența anterioară în furnizarea de servicii cu caracter social similare, dacă este cazul;

b) copii de pe convenții sau protocoale încheiate cu instituții publice, din care să rezulte implicarea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social în proiecte sau servicii sociale similare ori sprijinul unor instituții publice pentru furnizarea serviciului armonizat cu caracter social;

c) rapoarte de activitate publicate;

d) resursele umane ce vor fi implicate în furnizarea serviciului, pregătirea profesională relevantă și experiența acestora în asigurarea unor servicii cu caracter social similare;

e) copii de pe autorizații sau avize emise de autoritatile publice, din care să rezulte domeniul de activitate al furnizorului serviciului armonizat cu caracter social.

 

- pentru numerele de forma 118(xyz), conform Deciziei nr. 321/2008, cu modificările ulterioare, art. 16:

 • descrierea serviciului de informații privind abonații furnizat, precum și a serviciilor conexe, pentru fiecare număr solicitat (inclusiv modalitatea în care este asigurata îndeplinirea condițiilor de furnizare a serviciilor, prevăzute la art. 7, precum și parametrii de calitate pentru serviciile de informații privind abonații, care vor fi furnizate);
 • descrierea planurilor furnizorului de servicii de informații privind abonații de a include în baza de date abonații unor furnizori de servicii de comunicații electronice destinate publicului care asignează numere;
 • data estimativă la care serviciul de informații privind abonații va fi disponibil publicului;
 • modul de utilizare a numerelor naționale scurte de forma 118(xyz) alocate anterior solicitantului, dacă este cazul;

 

- pentru numerele de forma 19vx sau 19vxy, conform Deciziei nr. 379/2013, cu modificările ulterioare:

 • denumirea și descrierea detaliată a serviciului de interes public la nivel național sau a serviciului de interes general ce va fi furnizat prin intermediul numărului respectiv;
 • copii de pe documente din care să rezulte că persoana care va furniza serviciul de interes public la nivel național desfasoară activități similare serviciilor pentru care este destinat numărul respectiv, potrivit dispozițiilor prezentei decizii; în cazul autoritătilor și instituțiilor publice, vor fi identificate atribuțiile legale ale acestora în domeniul serviciilor de interes public la nivel național.
 • în cazul în care numărul se asignează de către furnizorul de servicii de comunicații electronice unui furnizor de servicii de interes public la nivel național sau de servicii de interes general, suplimentar față de documentele menționate la alin. (3), se va anexa:
 • o copie a antecontractului sau acordului încheiat între furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului și entitatea ce intentionează să furnizeze serviciul de interes public la nivel național sau serviciul de interes general, din care să rezulte datele de identificare și de contact ale acesteia din urmă, serviciul furnizat, condițiile de acces și de utilizare ale numărului național scurt de forma 19vx sau 19vxy.

Cum se solicită renunțarea parțială sau totală la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație?

 

În vederea renunțării la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotație, titularul LURN va depune o cerere tip (durata medie de completare: 4 min) în condițiile prevăzute la art. 22 alin.(2) din Decizia nr. 376/2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

Modalitatea de obținere și transmitere a formularelor menționate la acest capitol

 

Obținerea formularelor/cererilor-tip se poate face de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANCOM ori de pe pagina de internet a ANCOM.

Transmiterea formularelor/cererilor și a documentelor necesare se poate efectua către sediul central sau către structura teritorială a ANCOM în a cărei rază se situează domiciliul sau sediul solicitantului numai în următoarele moduri:

 • prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatură;
 • printr-un serviciu poștal;
 • ca înscris în formă electronică, la adresa numerotatie@ancom.ro, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnatură electronică extinsă, bazată pe un cetificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței al ANCOM, data confirmării primirii cererii la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

În cazul în care consideră că informațiile prezentate sunt insuficiente, ANCOM poate solicita informații suplimentare.