Industrie

Compatibilitate electromagnetică

În România, ANCOM și ANPC sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei în vigoare din domeniul compatibilității electromagnetice și sunt instituţiile responsabile pentru activităţile de supraveghere și control a pieţei acestor echipamente. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor puse la dispoziție pe piață și a celor aparținând utilizatorilor finali.Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor aparținând consumatorilor.
 
Compatibilitatea electromagnetică în cadrul Uniunii Europene
 
Statele membre ale Uniunii Europene sunt responsabile pentru protecția radiocomunicațiilor, rețelelor de alimentare cu energie electrică, rețelelor de comunicații electronice, precum și a echipamentelor ce au legătură cu acestea, împotriva perturbațiilor electromagnetice. Obiectivul Uniunii Europene este să susțină eforturile statelor membre de a atinge acest scop, asigurând în același timp comercializarea în mod liber a acestor echipamente în întreaga Uniune.
 
Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică
 
Directiva 2014/30/UE (Directiva EMC) a Parlamentului European și a Consiliului, din 26 februarie 2014, privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare), are scopul de a armoniza regulile referitoare la comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor care pot genera perturbații electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbații. Directiva 2014/30/UE a abrogat și înlocuit Directiva 2004/108/CE care reglementa anterior acest sector.
Directiva 2014/30/UE a fost transpusă în legislația din România prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică.
Directiva EMC nu se aplică echipamentelor radio reglementate de Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), inclusiv echipamentelor de recepție radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, dar se aplică echipamentelor terminale de telecomunicații, care erau reglementate de vechea Directivă R&TT). Echipamentele aeronautice destinate exclusiv utilizării în zbor, kit-urile de evaluare construite personalizat și destinate profesioniștilor pentru a fi utilizate doar în cadrul centrelor de cercetare și dezvoltare, precum și echipamentele utilizate de radioamatori (ce nu sunt puse la dispoziție pe piață) nu fac nici ele obiectul Directivei EMC. Mai multe informații privind Directiva EMC, inclusiv ghiduri, pentru toți cei interesați, pot fi găsite aici.
 
Cerințele esențiale referitoare la compatibilitatea electromagnetică pentru echipamentele acoperite de Directiva EMC sunt precizate în Anexa I la directivă (Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016).

Hotărârea Guvernului nr 431/2019, care completează și modifică Hotărârea Guvernului nr. 487/2016, introduce definiția dispozitivului destinat să producă perturbaţii electromagnetice: „orice aparat proiectat şi fabricat cu intenţia de a produce perturbaţii electromagnetice, astfel încât să degradeze funcţionarea altor echipamente” (de exemplu jammer slot machine), stipulează că pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deţinerea, publicitatea, introducerea sau punerea la dispoziţie pe piaţă, punerea în funcţiune şi/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbaţii electromagnetice și stabilește sancțiunea aplicabilă.

 
Începând din 8 august 2019, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 431/2019, ANCOM poate solicita Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii şi subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau informaţiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează aparate prin mijloace electronice.
 
Notă: Echipamentele introduse pe piață anterior datei de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016, ce respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.

 

Evaluarea conformității
 
Conformitatea echipamentelor care intră în aria de aplicare a Directivei EMC cu cerințele esențiale prevăzute în Anexa I la Directivă poate fi demonstrată folosind oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității: (a) controlul intern al producției prevăzut în Anexa II la directivă, sau (b) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției prevăzută în Anexa III la directivă.

Producătorul poate să aleagă să urmeze una dintre cele două proceduri de evaluare a conformității, menționate anterior, indiferent de faptul dacă decide să utilizeze sau nu standarde armonizate în cadrul procesului de evaluare a conformității. În cazul în care producătorul alege examinarea UE de tip, urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, această procedură prevede faptul că producătorul trebuie sa apeleze la un organism notificat în vederea evaluarii conformitații echipamentelor pe baza documentației tehnice corespunzatoare echipamentelor respective. După examinarea documentației tehnice de către organismul notificat, acesta din urmă îi poate elibera producătorului un certificat de examinare UE de tip prin care se atestă faptul că echipamentele respective îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în Anexa I. Acest certificat se va atașa, apoi, documentației tehnice.
Producătorul trebuie să păstreze documentația tehnică referitoare la produs timp de zece ani din momentul introducerii produsului pe piață. De asemenea, importatorul trebuie să se asigure de faptul că producătorul a întocmit documentația tehnică respectivă și că documentația tehnică poate fi pusă la dispozitia ANCOM, la cerere.
Detalii referitoare la aceste două proceduri de evaluare a conformității sunt prezentate în Anexele II și III la Directiva EMC.
 
După încheierea procesului de evaluare a conformității, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia din UE poate să aplice marcajul CE pe echipamente. Aplicarea marcajului trebuie să respecte instructiunile descrise în art. 16 și 17 la Directiva EMC (art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016).
Prevederile cu privire la marcajul CE acoperă aparatele comercializate pentru utilizatorii finali ca unități funcționale independente care sunt susceptibile să genereze perturbații electromagnetice sau a căror funcționare este susceptibilă să fie afectată de astfel de perturbații. Aceste prevederi nu acoperă aparatele destinate încorporării într-o instalație fixă și care nu sunt comercializate separat.
 
Prezența marcajului CE pe echipamentele acoperite de Directiva EMC cu privire la compatibilitatea electromagnetică este o indicație că acestea îndeplinesc cerințele tehnice în vigoare pentru a fi comercializate oriunde în Spațiul Economic European - EEA (statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein), precum și în Turcia. Marcajul se aplică și produselor fabricate în țări terțe.
Comisia Europeană a lansat un portal web de tip ghișeu unic cu toate informațiile despre marcajul CE.
Standarde europene armonizate
 
Utilizarea standardelor armonizate este prevăzută în art. 13 din Directiva EMC. Comisia a încredințat mandat organismelor de standardizare europene (ETSI, CEN, CENELEC) să creeze o serie de standarde armonizate.
Atunci când referințele standardelor armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producător care declară că produsul său respectă standardele armonizate aplicabile poate revendica „prezumția de conformitate” cu cerințele esențiale acoperite de aceste standarde.
Prin urmare, primul pas pe care un producător trebuie să-l facă pentru a se asigura că un echipament va fi în conformitate cu dispozițiile din Directiva EMC este să verifice care standarde europene armonizate sunt aplicabile.
O listă cu standardele armonizate referitore la compatibilitatea electromagnetică este pusă la dispoziție de Comisia Europeană aici. Trebuie menționat faptul că utilizarea standardelor armonizate este voluntară.
 
Organisme notificate
 
Organismele notificate (NB – Notified Bodies) îndeplinesc sarcinile prevăzute la capitolul IV al Hotărârii Guvernului nr. 487/2016.
Lista Organismelor notificate conform Directivei 2014/30/UE în Comunitatea Europeană.