Industrie

Serviciul Fix

Pentru reţele punct-multipunct tip MMDS apăsați aici

 

Informații necesare obținerii LUF și AAF în SERVICIUL FIX, conform art. 31 al Deciziei președintelui ANCOM nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio

(denumită în continuare decizia)

 

A. Acordul prealabil (ce include rezultatul analizei privind posibilitățile tehnice și legale de acordare a LUF și/sau AAF, conform art. 14 al deciziei) este necesar a fi obținut pentru toate rețelele de radiocomunicații în serviciul fix (cu excepția rețelelor de tip MMDS).

Acordul prealabil este necesar înainte de obținerea LUF și AAF (sau numai LUF în anumite cazuri) prin procedură de încredințare directă (art. 10-12 ale deciziei), precum și înainte de obținerea ulterioară a unor AAF suplimentare în baza unei astfel de licențe (art. 17 al deciziei), cu excepția LUF și AAF cu caracter temporar destinate strict pentru transmisii experimentale sau ocazionale.

 

Acordul prealabil nu este necesar înainte de obținerea LUF prin procedură de selecție (art. 8 al deciziei) și nici pentru obținerea de AAF subsecvente în baza unei astfel de licențe (art. 16 al deciziei).

 

Solicitarea ce trebuie adresată ANCOM în baza art. 14 al deciziei nu este tipizată dar trebuie să conțină cel puțin informații cu privire la:

1) datele de identificare ale firmei solicitante,

2) descrierea scopului solicitării și detalierea aplicației de interes pentru solicitant, cu justificarea necesității de a utiliza spectrul radio,

3) argumentare privind topologia rețelei de radiocomunicații solicitate,

4) modul de integrare a acesteia în ansamblul rețelelor și echipamentelor de radiocomunicații deja deținute și operate de solicitant (dacă este cazul),

5) banda/gama de frecvențe în care solicitantul ar dori să construiască și să opereze rețeaua (opțional),

6) descrierea detaliată a amplasamentelor (coordonate geografice, adrese poștale, rolul (statutul, funcția) punctelor respective în ansamblul rețelei/lor de radiocomunicații a/ale solicitantului),

7) lungimea legăturilor ce se doresc a fi realizate între diverse puncte ale rețelei de radiocomunicații,

8) natura informațiilor vehiculate prin rețea și lărgimi de bandă solicitate pentru canalele radio,

9) persoana desemnată din partea solicitantului (pentru a furniza eventuale clarificări și informații suplimentare solicitate de ANCOM) și datele de contact ale acesteia.

 

Solicitarea se transmite în original și va avea ca anexe: copie după certificatul de înregistrare al firmei la Registrul comerțului, hartă (hărți) la o scară convenabil aleasă care să includă punctele de interes, și legăturile dintre acestea, ce formează rețeaua de radiocomunicații, copie după licență(e) audiovizuală(e) în cazul liniilor de modulație între studiouri radio/tv și emițătoarele aferente, prospecte echipamente și antene ce se intenționează a fi utilizate (dacă este cazul), alte documente de natură tehnică și administrativă considerate relevante de solicitant în vederea soluționării cererii (sau solicitate, după caz, de ANCOM ținând cont de situația concretă și complexitatea fiecărei solicitări în parte).

 

B. Notificările de asignări de frecvențe (ce includ parametrii tehnici și operaționali propuși de titularul de licență în cazul liniilor de radiorelee pentru transmisii de date sau al stațiilor de bază din componența rețelelor publice de tip MFCN, în vederea obținerii AAF noi, conform art. 16 al deciziei) se transmit către ANCOM numai de titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele publice de comunicații electronice în serviciul fix, la nivel național sau al unei zone geografice, ce au fost obținute:

a) ca urmare a câștigării unei proceduri de selecție și care conțin alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe radio (în cazul rețelelor de tip MFCN),

b) prin procedură de încredințare directă dar care conțin alocări cu prioritate, însă fără caracter exclusiv, de canale/subbenzi de frecvențe radio (incluse în anumite benzi de frecvențe, atribuite serviciului fix și desemnate pentru linii de radiorelee, pentru care este posibilă acordarea acestui tip de drept de utilizare).

 

Dacă titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele publice de comunicații electronice în serviciul fix dețin și licențe pentru linii de radiorelee, în alte benzi de frecvențe, care nu conțin alocări de tipul menționat mai sus, atunci pentru obținerea AAF în aceste cazuri este necesară parcurgerea prealabilă a etapei prevăzute la art. 14 al deciziei (acord prealabil). După emiterea de către ANCOM a documentului amintit, obținerea AAF pentru respectivele linii de radiorelee se poate realiza prin aceeași procedură a notificării de asignări de frecvențe, prin excepție de la lit. b) de mai sus, din motive de uniformizare și ușurare a procedurilor administrative.

 

Toate notificările se transmit în format fizic către ANCOM și sunt alcătuite din adrese de înaintare și tabelele de date tehnice (de preferință în format A3).

 

Tabelele de date tehnice conțin parametrii tehnici și operaționali necesari în vederea autorizării liniilor de radiorelee noi sau a stațiilor de bază noi.

 

Pentru fiecare bandă de frecvențe (pentru care operatorul deține licență în serviciul fix) se transmite o notificare distinctă în vederea obținerii AAF. Tabelele de date tehnice se transmit obligatoriu și în format electronic.

 

În cazul liniilor de radiorelee sau al stațiilor de bază pentru care au fost transmise notificări în vederea obținerii AAF, dacă operatorii publici renunță la asignări de frecvențe pentru acestea, ei vor utiliza aceeași procedură a notificării.

 

Și în situația renunțărilor la AAF existente notificările se transmit în format fizic către ANCOM și sunt alcătuite din adrese de înaintare și tabelele de date tehnice (reduse cantitativ raportat la tabelele pentru obținerea AAF).

 

Astfel, pentru fiecare bandă de frecvențe (pentru care operatorul deține licență în serviciul fix) se transmite o notificare distinctă în vederea renunțării la AAF existente. În acest caz, tabelele de date tehnice se transmit, la solicitarea ANCOM, și în format electronic.

 

În concluzie, o notificare către ANCOM în serviciul fix se referă la o singură licență, prin ea solicitîndu-se un singur tip de operațiune, autorizații noi sau renunțări la autorizații existente.

 

Modelul de prezentare tabelară a datelor tehnice şi regulile de completare a tabelelor, în cazul tuturor tipurilor de notificări, precum și orice alte detalii, de natură tehnică sau administrativă, necesare în conexiune cu cele prezentate mai sus se comunică operatorilor interesați, prin mesaje dedicate de poştă electronică (la solicitarea operatorilor sau la iniţiativa Autorităţii).

 

C. Obținerea LUF și AAF prin procedură de încredințare directă (art. 10-12 ale deciziei) are, ca prim pas, completarea corectă și completă și apoi transmiterea către ANCOM a unor solicitări special dedicate, tipizate. Solicitările vor fi însoțite de documentația tehnică și administrativă relevantă, conform procedurii de licențiere a utilizării spectrului radio.

 

Formularele tip sunt diferite, în funcție de tipul de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, și sunt prezentate în continuare.

 

D. Obținerea de AAF suplimentare în baza unei LUF acordate prin procedură de încredințare directă (art. 17 al deciziei) se realizează în baza unor solicitări netipizate. Se vor transmite solicitări distincte pentru licențe distincte.

 

Solicitarea ce trebuie adresată ANCOM se transmite în original și trebuie să conțină descrierea detaliată a extinderii rețelei și motivarea acestei extinderi, precum și referința la LUF în baza căreia are loc extinderea rețelei.

 

Datele tehnice ale noilor linii de radiorelee/rețele de radiocomunicații se vor transmite și în format tabelar, utilizând modelele, relevante pentru fiecare tip de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, ce se constituie ca anexe ale cererilor de obținere a LUF și AAF noi (a se vedea mai sus).

 

E. Modificarea LUF și/sau a AAF obținute prin procedură de încredințare directă (art. 20-22 ale deciziei) se realizează în baza unor solicitări netipizate. Se vor transmite solicitări distincte pentru licențe distincte.

Este important de menționat că LUF acordate prin încredințare directă nu poate fi cesionată unor terți.

 

Solicitarea ce trebuie adresată ANCOM se transmite în original și trebuie să conțină descrierea detaliată a modificărilor de natură tehnică sau administrativă solicitate și justificarea acestora, precum și referința la LUF a cărei modificare se solicită și/sau, după caz, referința la AAF a cărei(căror) modificare se solicită.

 

Datele tehnice ale liniilor de radiorelee/rețele de radiocomunicații modificate se vor transmite și în format tabelar, utilizând modelele, relevante pentru fiecare tip de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, ce se constituie ca anexe ale cererilor de obținere a LUF și AAF noi (a se vedea mai sus). Vor fi marcate în tabelele respective câmpurile ce conțin acei parametri tehnici sau operaționali propuși spre modificare.

 

F. Prelungirea valabilității LUF acordate prin procedură de încredințare directă (art. 19 al deciziei) se realizează în baza unei solicitări netipizate.

Solicitarea ce trebuie adresată ANCOM se transmite în original și trebuie să conțină cel puțin informații cu privire la datele de identificare ale titularului de licență și la licența pentru care se solicită extinderea valabilității.

Se vor transmite solicitări distincte pentru licențe distincte.

 

G. Renunțarea, la dorința titularului, la LUF (cu toate autorizațiile sale) acordată prin procedură de încredințare directă (art. 25 al deciziei) se realizează în baza unei solicitări netipizate.

Solicitarea ce trebuie adresată ANCOM se transmite în original și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale titularului de licență și la licența (împreună cu toate autorizațiile sale) la care se dorește să se renunțe, precum și o motivare a renunțării.

 

Dacă titularul renunță, la dorința sa, numai la unele dintre autorizațiile acordate în baza unei licențe obținute prin procedură de încredințare directă (art. 18 al deciziei), atunci solicitarea, netipizată, ce trebuie adresată ANCOM se transmite în original și trebuie să conțină informații cu privire la datele de identificare ale titularului de licență și să includă menționarea în clar numai a acelor AAF la care se dorește să se renunțe, o motivare a renunțării precum și referința la LUF în baza căreia au fost emise AAF respective.

 

În ambele cazuri descrise mai sus, se vor transmite solicitări distincte pentru licențe distincte.

 

ÎN CONCLUZIE:

Orice cerere către ANCOM referitoare la benzi de frecvențe sau echipamente de radiocomunicații în serviciul fix se referă la o singură licență, prin cererea respectivă solicitându-se un singur tip de operațiune: obținerea de noi documente de autorizare (licențe și/sau autorizații), modificări ale unor documente de autorizare existente, prelungirea valabilității unei licențe, renunțări la licențe existente, renunțări la autorizații existente.

Pentru clarificări sau detalii suplimentare cu privire la procedurile administrative în serviciul fix, detaliate pe această pagină, vă rugăm să apelați numerele de telefon: 0372/845.347, 0372/845.101 sau 0372/845.473.

 

Reţele punct-multipunct tip MMDS