Printeaza Pagina

Numerotatie

Planul Național de Numerotație
 
Decizia presedintelui ANCOM nr. 375/2013 este actul oficial prin care s-a adoptat Planul National de Numerotatie. Aceasta decizie abroga decizia 2895/2007.

ANCOM asigura punerea la dispoziție de resurse de numerotație adecvate pentru toate categoriile de servicii de comunicații electronice destinate publicului. Planul național de numerotație stabilește regulile de administrare și gestionare la nivel național a resurselor de numerotație utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte.

 

Pentru informații suplimentare cu privire la alocarea/utilizarea resurselor de numerotație ANCOM pune la dispoziție adresa de e-mail numerotatie@ancom.org.ro.


 

Cum se acorda dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie?

 

Resursele alocabile în prezent:

 

1.    Potrivit Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale Pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii  nr. 376/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:

 • pe baza Planului National de Numerotatie;

 • printr-o procedura de selectie competitiva sau comparativa în cazul anumitor categorii de numere cu valoare economica deosebita;

 • la cerere, în ordinea înregistrarii solicitarilor, pentru toate celelalte resurse.

 

Resursele din aceasta ultima categorie sunt formate din:

 • blocuri de 10.000 de numere geografice formate din 9 cifre, pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte fixe, prevazute în PNN în domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03.; 

 • blocuri de 10 numere geografice formate din 6 cifre pentru servicii de interes general la nivel local, prevazute în PNN în domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03;

 •  blocuri de 10.000 sau de 100.000 de numere independente de locatie pentru servicii de comunicatii electronice furnizate, în principal, la puncte fixe, prevazute în PNN în domeniul 0Z = 03;

 • blocuri de 100.000 sau de 1.000.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile, prevazute în PNN în domeniile 0Z = 06 si 0Z = 07, cu exceptia celor prevazute în subdomeniul 0ZA = 070;

 • blocuri de 100.000 de numere nongeografice pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile pentru furnizorii de retele mobile virtuale, prevazute în PNN în subdomeniul 0ZA = 070;

 • blocuri de 1.000 de numere nongeografice, prevazute în PNN în domeniile 0Z = 08 si 0Z = 09;

 • indicative individuale de forma 10xy si 16xy pentru selectarea transportatorului. Transportatorul este furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, care efectueaza, fara a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în care este initiat apelul catre reteaua de destinatie.

2. Potrivit Deciziei presedintelui Autoritații Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificarile ulterioare:

 • numere nationale pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma 116(xyz);

 • numere nationale pentru servicii de informatii privind abonatii, de forma 118(xyz)

3. Potrivit Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 379/2013 privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national sau pentru servicii de interes general, cu modificarile ulterioare

 • numere scurte pentru servicii de interes public la nivel national si pentru servicii de interes general, de forma 19vx sau 19vxy
 
Cum se solicita obținerea unor resurse de numerotație alocabile în prezent?
 
În vederea acordarii LURN, solicitantul va transmite o cerere la ANCOM, prin completarea în mod obligatoriu a formularului-tip (durata medie de completare: 9 min) prevazut în anexa nr. 1 la Decizia nr. 376/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 1 de mai sus, sau a formularului-tip (durata medie de completare: 8 min) prevazut în anexa 1 la Decizia nr.321/2008 cu modificarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 2 de mai sus, sau a formularului-tip (durata medie de completare: 8 min) prevazut în anexa nr. 2 la Decizia nr.379/2013 cu modificarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 3 de mai sus.
 
La formularul-tip vor fi anexate urmatoarele informatii si documente, care fac parte integranta din cererea de acordare a LURN:
 
 • specificatia de implementare pentru fiecare categorie de resurse de numerotatie solicitata, conform anexei nr. 2 la Decizia presedintelui ANRCTI nr.376/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 1 de mai sus, conform anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la Decizia nr.321/2008 cu modificarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 2 de mai sus si conform anexei 3 la Decizia nr.379/2013 cu modificarile ulterioare, pentru resursele de numerotatie listate la punctul 3 de mai sus.
 
 - pentru numerele 116(xyz), conform Deciziei nr.321/2008 cu modificarile ulterioare, art. 10:
 
 • informatii referitoare la contractele de acces si de interconectare încheiate de catre solicitant cu furnizorii de servicii si de retele de comunicatii electronice, operationale pâna la data transmiterii cererii;
 • informatii cu privire la implementarea altor numere nationale scurte de catre solicitant, daca este cazul;
 • copie de pe antecontractul încheiat în vederea furnizarii serviciului armonizat cu caracter social, din care sa rezulte: datele de identificare si datele de contact ale furnizorului de servicii armonizate cu caracter social, data estimativa a lansarii serviciului si conditiile detaliate de acces si de utilizare a numarului national scurt de forma 116(xyz) si, în special, modul în care furnizorul serviciului armonizat cu caracter social va asigura respectarea conditiilor de furnizare a serviciului prevazute în anexa la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE, publicate de ANCOM, pentru respectivul numar;
 • informatii care sa ateste capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a furniza servicii cu caracter social, adica:
a) experienta anterioara în furnizarea de servicii cu caracter social similare, daca este cazul;
b) copii de pe conventii sau protocoale încheiate cu institutii publice, din care sa rezulte implicarea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social în proiecte sau servicii sociale similare ori sprijinul unor institutii publice pentru furnizarea serviciului armonizat cu caracter social;
c) rapoarte de activitate publicate;
d) resursele umane ce vor fi implicate în furnizarea serviciului, pregatirea profesionala relevanta si experienta acestora în asigurarea unor servicii cu caracter social similare;
e) copii de pe autorizatii sau avize emise de autoritatile publice, din care sa rezulte domeniul de activitate al furnizorului serviciului armonizat cu caracter social.
 
- pentru numerele 118(xyz), conform Deciziei nr.321/2008 cu modificarile ulterioare, art. 16:
 
 • descrierea serviciului de informatii privind abonatii furnizat, precum si a serviciilor conexe, pentru fiecare numar solicitat (inclusiv modalitatea în care este asigurata îndeplinirea conditiilor de furnizare a serviciilor, prevazute la art. 7, precum si parametrii de calitate pentru serviciile de informatii privind abonatii, care vor fi furnizate);
 • descrierea planurilor furnizorului de servicii de informatii privind abonatii de a include în baza de date abonatii unor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care asigneaza numere;
 • data estimativa la care serviciul de informatii privind abonatii va fi disponibil publicului;
 • modul de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 118(xyz) alocate anterior solicitantului, daca este cazul;
 
    - pentru numerele 19vx sau 19vxy, conform Deciziei nr.379/2013 cu modificarile ulterioare:
 
 • denumirea si descrierea detaliata a serviciului de interes public la nivel national sau a serviciului de interes general ce va fi furnizat prin intermediul numarului respectiv;
 • copii de pe documente din care sa rezulte ca persoana care va furniza serviciul de interes public la nivel national desfasoara activitati similare serviciilor pentru care este destinat numarul respectiv, potrivit dispozitiilor prezentei decizii; în cazul autoritatilor si institutiilor publice, vor fi identificate atributiile legale ale acestora în domeniul serviciilor de interes public la nivel national.
 • în cazul în care numarul se asigneaza de catre furnizorul de servicii de comunicatii electronice unui furnizor de servicii de interes public la nivel national sau de servicii de interes general, suplimentar fata de documentele mentionate la alin. (3), se vor anexa:
 • o copie a antecontractului sau acordului încheiat între furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si entitatea ce intentioneaza sa furnizeze serviciul de interes public la nivel national sau serviciul de interes general, din care sa rezulte datele de identificare si de contact ale acesteia din urma, serviciul furnizat, conditiile de acces si de utilizare ale numarului national scurt de forma 19vx sau 19vxy.
 
Cum se solicita renunțarea parțiala sau totala la dreptul de utilizare a resurselor de numerotație?
 
În vederea renuntarii la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotatie, titularul LURN va depune o cerere tip (durata medie de completare: 4 min) în conditiile prevazute la art. 22 alin(2) din Decizia nr. 376/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Modalitatea de obtinere si transmitere a formularelor mentionate la acest capitol
 
Obtinerea formularelor/cererilor-tip se poate face de la sediul central sau de la structurile teritoriale ale ANCOM ori de pe pagina de internet a ANCOM.
Transmiterea formularelor/cererilor si a documentelor necesare se poate efectua catre sediul central sau catre structura teritoriala a ANCOM în a carei raza se situeaza domiciliul sau sediul solicitantului numai în urmatoarele moduri:
o    prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura;
o    printr-un serviciu postal;
o    ca înscris în forma electronica la adresa numerotatie@ancom.org.ro , caruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un cetificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
 
Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, data confirmarii primirii cererii la sediul central al ANCOM printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii înscrisului în forma electronica.
În cazul în care considera ca informatiile prezentate sunt insuficiente, ANCOM poate solicita informatii suplimentare.

Planul național de numerotație
Alocări resurse de numerotație
Resurse tehnice
Aspecte generale ale resurselor tehnice
Cod de conduită privitor la numerele si codurile scurte interne
Numere scurte armonizate pentru servicii sociale
Indicativele de selectare a transportatorilor
Tarife
Numerotaţia în recomandarea ITU - T E.164
Modalitatea de formare a numerelor de telefon
Prefixe internaționale