ANCOM

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către ANCOM

Începând cu data de 25 mai 2018 sunt aplicabile prevederile Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „GDPR”). Protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

În acest context, ANCOM face următoarele precizări:

1. Scopurile prelucrării

 

În conformitate cu legislația națională (Legea nr. 190/2018, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare) și europeană (Regulamentul 2016/679/UE- „GDPR”) în vigoare, ANCOM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

ANCOM prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul compartimentelor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • administrarea și gestionarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice (de exemplu: administrarea procesului de portare a numerelor, organizarea examenelor în vederea obținerii certificatului de radioamator sau operator radio, îndeplinirea obligațiilor privind utilizarea eficientă și eficace a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală etc.);
 • îndeplinirea atribuțiilor legale de autoritate de reglementare și control;
 • soluționarea litigiilor ce sunt de competența ANCOM;
 • îndeplinirea obligațiilor legale;
 • relații publice și soluționarea solicitărilor de informații de interes public;
 • formularea de acțiuni și reprezentare în instanță;
 • organizarea/derularea evenimentelor;
 • soluționarea petițiilor;
 • organizarea și desfășurarea concursurilor, destinate identificării și atragerii de candidați în vederea ocupării posturilor vacante sau, după caz, temporar vacante;
 • îndeplinirea obligațiilor în contextul relațiilor de munca;
 • încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii.

ANCOM prelucrează datele cu caracter personal doar în scopul pentru care le colectează, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens.

În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrării, primind toate detaliile necesare.

 

 

2. Temeiul legal al prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temeiuri legale, prevăzute de GDPR:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin ANCOM, conform art. 6 alin. 1 lit. c),
 • pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit  ANCOM, conform art. 6 alin. 1 lit. e),
 • în baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. a. În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ANCOM va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a),
 • pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 lit. b).

 

3. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

ANCOM colectează doar datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate să comunice doar acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Astfel, în funcție de scopul prelucrării, categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul compartimentelor din cadrul ANCOM sunt următoarele:

 • nume, prenume;
 • semnătura;
 • detalii de contact - număr de telefon personal, fax, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședință, etc.;
 • seria și numărul CI/BI sau ale documentului emis de statul român care atestă șederea sau rezidența pe teritoriul României sau ale pașaportului pentru cetățenii străini;
 • imaginea;
 • CNP.

Ne rezervăm dreptul de a prelucra și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din cadrul ANCOM (denumire angajator, funcție/profesie, nivel studii în cazul operatorilor radio, indicativul de apel în cazul radioamatorilor, fotografia în cazul examenelor în vederea obținerii certificatului de radioamator sau operator radio, serie și număr certificat de naștere în cazul radioamatorilor ce nu posedă carte de identitate, etc.).

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, iar dumneavoastră nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale sau vă retrageți consimțământul, ANCOM nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții sau a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate, etc.

 

4. Sursa datelor cu caracter personal

ANCOM colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau din surse publice.

În cazul în care trebuie sa prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către ANCOM și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării petițiilor greșit îndreptate, conform legii;
 • instanțelor de judecată, organelor de urmărire penală, altor instituții abilitate, în scopul apărării unor drepturi ale ANCOM sau ale terțelor părți ori în îndeplinirea obligațiilor/ atribuțiilor legale;
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente ale ANCOM;
 • în cadrul activității de control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

6. Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților ANCOM, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

7. Drepturile dumneavoastră

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, dreptul de retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

8. Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către ANCOM, vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: dpo@ancom.ro sau în scris la sediul central al ANCOM din București, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3.

 

9. Ce semnifică termenii folosiți în aceasta informare

 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizica este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); date de geolocație.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau   modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. 
 • Operator: persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, ANCOM este operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu ANCOM (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Parte terță: orice persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de acesta, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
 • Consimțământ al persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.