Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre ANCOM

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „GDPR”). Protecția datelor cu caracter personal este importanta pentru Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
În acest context, ANCOM face urmatoarele precizari:
 
1. Scopurile prelucrarii
În conformitate cu legislația naționala (Legea nr. 190/2018, Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile și completarile ulterioare) și europeana (Regulamentul 2016/679/UE- „GDPR”) în vigoare, ANCOM are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
ANCOM prelucreaza datele dumneavoastra personale în conformitate cu prevederile „GDPR”, în calitate de operator, prin intermediul compartimentelor sale, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea urmatoarelor activitați:
 • administrarea și gestionarea resurselor limitate (administrarea procesului de portare a numerelor, organizarea examenelor în vederea obținerii certificatului de radioamator sau operator radio, etc.);
 • soluționarea litigiilor ce sunt de competenta ANCOM;
 • îndeplinirea obligațiilor legale;
 • relații publice și soluționarea solicitarilor de informații de interes public;
 • formularea de acțiuni în instanța;
 • organizarea/derularea evenimente;
 • soluționarea petițiilor;
 • îndeplinirea obligațiilor în contextul relațiilor de munca;
 • încheierea contractelor de furnizare de bunuri/servicii.
ANCOM prelucreaza datele cu caracter personal doar în scopul pentru care le colecteaza, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens.
În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele dumneavoastra cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrarii, primind toate detaliile necesare.
 
2. Temeiul legal al prelucrarii
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în baza urmatoarelor temeiuri legale, prevazute de GDPR:
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (ANCOM), conform art. 6 alin. 1 lit. c),
 • pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritații publice cu care este învestit  ANCOM, conform art. 6 alin. 1 lit. e),
 • în baza consimțamântului dumneavoastra, conform art. 6 alin. 1 lit. a. În masura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, ANCOM va solicita consimțamântul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a),
 • pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 lit. b).
 
3. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
ANCOM colecteaza doar datele personale necesare în scopurile menționate și solicitp persoanelor vizate sa comunice doar acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Astfel, în funcție de scopul prelucrarii, categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrprilor la nivelul compartimentelor din cadrul ANCOM sunt urmatoarele:
 • nume, prenume;
 • semnatura;
 • detalii de contact - numar de telefon personal, fax, adresa de e-mail, adresa de domiciliu/reședința, etc.;
 • seria și numarul CI/BI sau ale documentului emis de statul român care atesta șederea sau rezidența pe teritoriul României sau ale pașaportului pentru cetațenii straini;
 • imaginea captata prin intermediul sistemului de supraveghere video;
 • CNP.
Ne rezervam dreptul de a prelucra și alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentelor din cadrul ANCOM (denumire angajator, funcție/profesie, nivel studii în cazul operatorilor radio, indicativul de apel în cazul radioamatorilor, fotografia în cazul examenelor în vederea obținerii certificatului de radioamator sau operator radio, serie și numar certificat de naștere în cazul radioamatorilor ce nu poseda carte de identitate, etc.).
 
4. Sursa datelor cu caracter personal
ANCOM colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entitați care se adreseaza Autoritații ori alte persoane vizate) sau din surse publice.
În cazul în care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urma au obligația de a va furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
 
5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre operator (ANCOM) și sunt comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:
 • alte instituții/autoritați centrale și locale în vederea redirecționarii petițiilor greșit îndreptate, conform legii;
 • instanțelor de judecata, organelor de urmarire penala, altor instituții abilitate, în scopul apararii unor drepturi ale ANCOM sau ale terțelor parți ori în îndeplinirea obligațiilor legale;
 • în cadrul activitații de organizare/derulare evenimente a operatorului;
 • în cadrul activitații de control.
Dezvaluirea datelor catre terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.
 
6. Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastra personale sunt stocate pe perioada necesara efectuarii tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activitaților ANCOM, dupa care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
 
7. Drepturile dumneavoastra
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, dreptul de retragerea consimțamântului, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 
8. Cum va puteți exercita drepturile
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor privitoare la dumneavoastra de catre ANCOM, va rugam sa contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: dpo@ancom.ro sau în scris la sediul central al ANCOM din București, str. Delea Noua, nr. 2, sector 3.
 
9. Ce semnifica termenii folosiți în aceasta informare
 • Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atribuții referitoare la supravegherea respectarii legislației protecției datelor cu caracter personal. În România, aceasta autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitații fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședința; adresa de email; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau   modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. 
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viața sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice.
 • Operator: persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislației referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastra, ANCOM este operatorul, iar dumneavoastra sunteți persoana vizata.
 • Persoana împuternicita de operator: orice persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajații operatorului.
 • Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu ANCOM (operatorul), dumneavoastra sunteți persoana vizata.
 • Parte terța: orice persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agenție sau alt organism, alta decât persoana vizata, operatorul, persoana împuternicita de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de acesta, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
 • Consimțamânt al persoanei vizate: orice manifestare de voința libera, specifica, informata și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau acțiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc, pot fi prelucrate.