Industrie

Echipamente radio

 În România, ANCOM și ANPC sunt institutiile care au responsabilitatea aplicarii legislatiei în vigoare din domeniul echipamentelor radio și sunt institutiile responsabile pentru activitatile de supraveghere și control a pietei echipamentelor radio. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor radio puse la dispoziție pe piața și a celor aparținând utilizatorilor finali. Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor radio aparținând consumatorilor.

 

Directiva cu privire la punerea la dispoziție pe piața a echipamentele radio
 
Sectorul echipamentelor radio este o parte esentiala a pietei de comunicatii radio, care reprezinta un element cheie în economia din cadrul Uniunii Europene. Directiva care guverneaza acest domeniu la nivelul UE este Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014, privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.
 
Scopul acesteia este de a armoniza regulile referitoare la comercializarea și utilizarea în cadrul UE a echipamentelor radio care pot produce interferențe prejudiciabile, care pot genera perturbatii electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbatii, și care pot afecta sanatatea și/sau siguranța ori bunurile persoanelor.
 

Toți cei interesați sau carora li se aplica direct sau indirect prevederile Directivei RED au la dispoziție un instrument intitulat Ghidul RED (în limba engleza), cu rolul de a-i asista în interpretarea directivei, dar fara a se substitui în vreun fel acesteia. Ghidul RED explica și clarifica o serie de aspecte importante legate de aplicarea prevederilor Directivei RED și, de asemenea, asigura o larga transmitere a clarificarilor agreate prin consens în rândul statelor membre și al altor entitați sau parți interesate. 

Aceasta directiva a fost transpusa în legislatia din România prin Hotarârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor radio, stabilindu-se astfel cadrul de reglementare national pentru introducerea/punerea la dispoziție pe piata, libera circulatie si punerea în functiune, precum și utilizarea pe teritoriul national a echipamentelor radio, precum și evaluarea conformitatii si sistemul de marcaj.
Supravegherea pietei reprezinta o competenta nationala si urmarește ca pe piata sa fie introduse numai echipamentele radio care îndeplinesc criteriile de conformitate. De asemenea, supravegherea eficienta a pietei le ofera utilizatorilor finali o anumita protectie si previne, într-o oarecare masura, competitia neloiala.
 
Comisia Europeana considera ca succesul Directivei RED depinde în primul rând de producatori. Acestia trebuie sa îsi asume atât responsabilitatea prezentarii echipamentelor radio pentru a fi supuse unei proceduri corespunzatoare de evaluare a conformitatii, cât și responsabilitatea introducerii pe piata doar a echipamentelor radio conforme cu prevederile Directivei RED.
 
Nota: Echipamentele radio care fac obiectul

Hotarârii Guvernului nr. 740/2016 introduse pe piața pâna la data de 13 iunie 2017 și care respecta dispozițiile Hotarârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuala a conformitații acestora, pot fi puse la dispoziție pe piața și/sau în funcțiune.

 

 
Nota: Începând din 8 august 2019, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 431/2019

, ANCOM poate solicita Insitutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatica, în cazul registrului de domenii și subdomenii în zona ".ro", transmiterea datelor sau informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializeaza echipamente radio prin mijloace electronice.
 

Echipamente pentru care se aplica Directiva RED
 
Prevederile Directivei RED se aplica numai echipamentelor radio astfel cum acestea sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 și la alin. (2) din directiva.
 
Odata cu intrarea în vigoare a Directivei RED, echipamentele de recepție radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, intra în aria de aplicare a acestei directive și nu mai fac obiectul Directivei 2014/30/UE (Directiva EMC). În ceea ce privește echipamentele terminale de telecomunicații, acestea înceteaza sa mai intre în aria de aplicare a Directivei RED, intrând în aria de aplicare a Directivei EMC.
 
Anumite tipuri de echipamente radio sunt excluse din cadrul de aplicare al Directivei RED, si anume:
- echipamentele radio sau dispozitivele utilizate sau destinate a fi utilizate exclusiv în cadrul activitatilor din domeniul apararii nationale,  ordinii publice și sigurantei naționale, inclusiv cel al protectiei intereselor economice ale statului, daca aceste interese se refera la siguranta naționala, precum si în cadrul activitatilor statului din domeniul dreptului penal;
- echipamentele radio utilizate de radioamatori, în afara de cazul în care astfel de echipamente sunt puse la dispoziție pe piața. Sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe piața urmatoarele: kit-urile radio destinate montarii și utilizarii de catre radioamatori, echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu și echipamente construite de radioamatori acționând individual în scopuri științifice și experimentale în cadrul activitații de radioamator;
- echipamentele maritime care intra sub incidența Directivei 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime, modificata de Directiva (UE) 559/2015;
- echipamente aeronautice care intra în domeniul de aplicare al Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviatiei civile si de înființare a Agentiei Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 si a Directivelor 2014/30/UE si 2014/53/UE ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 si (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului si sunt destinate exclusiv utilizarii în zbor;
- kit-urile de evaluare construite la comanda, destinate profesioniștilor, care urmeaza sa fie folosite exclusiv în centre de cercetare și dezvoltare în aceste scopuri.
 
Începând din 8 august 2019, Hotarârea Guvernului nr. 431/2019, care modifica și completeaza Hotarârea Guvernului nr. 740/2016, introduce ca parte a activitații de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio de catre ANCOM și categoria echipamentelor radio comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, si care sunt supuse controlului vamal. De asemenea, actul normativ introduce prevederea ca, în cazul fabricarii, detinerii, importului, publicitații, al introducerii sau al punerii pe piața sau a utilizarii de echipamente radio sau dispozitive destinate sa produca interferente prejudiciabile, ANCOM sa poata dispune confiscarea echipamentelor sau dispozitivelor în cauza.
 

Cerinte esentiale
 
Urmatoarele cerinte esentiale de baza se aplica pentru toate echipamentele radio:
- protejarea sanatații și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerințele de siguranța prevazute în Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor electrice destinate utilizarii în cadrul unor anumite limite de tensiune, dar fara aplicarea vreunei limite de tensiune;
- asigurarea unui nivel adecvat al compatibilitații electromagnetice, prevazut în Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica;
- utilizarea în mod efectiv a spectrului de frecvențe radio și suportarea utilizarii eficiente a acestuia pentru a se evita interferențele prejudiciabile.
 
Fața de Directiva 1999/5/CE (Directiva R&TTE), Directiva 2014/53/UE (Directiva RED) introduce la cerința esențiala prevazuta la art. 3 pct. 2, pe lânga cerința esențiala a emițatorului cu privire la neproducerea de interferențe prejudiciabile, și cerința de asigurare a unui nivel de performanța a receptorului, astfel încât acesta sa reziste la un anumit nivel al interferențelor prejudiciabile.
În plus, echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase trebuie sa fie construite astfel încât sa fie în conformitate și cu urmatoarele cerințe esențiale suplimentare:
a)    sa interacționeze cu accesoriile, în special cu încarcatoarele comune;
b)    sa interacționeze cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor;
c)    sa poata fi conectate la interfețe de tip corespunzator în cadrul Uniunii Europene;
d)    sa nu afecteze rețeaua sau funcționarea acesteia și sa nu foloseasca în mod necorespunzator resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabila a serviciului;
e)    sa încorporeze sisteme de protectie care sa asigure ca datele cu caracter personal si viata privata ale utilizatorului si ale abonatului sunt protejate;
f)     sa prezinte anumite caracteristici ce asigura protecția împotriva fraudelor;
g)    sa prezinte anumite caracteristici ce asigura accesul la serviciile de urgența;
h)    sa prezinte anumite caracteristici ce faciliteaza utilizarea acestora de catre persoanele cu dizabilitați;
i)      sa prezinte anumite caracteristici ce asigura faptul ca un software poate fi instalat în echipamentul radio doar atunci când conformitatea ansamblului echipament radio – software a fost demonstrata.
Comisia Europeana, conform art. 3 alin. (3) din Directiva RED, este împuternicita sa adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de fiecare dintre cerințele esențiale suplimentare prevazute mai sus la literele (a)-(i) și, în consecința, respectivele categorii sau clase de echipamente radio nu sunt reglementate prin legislația naționala.
 
Nota: pentru echipamentele radio care intra sub incidența Directivei RED nu se vor mai putea utiliza de catre producatori, în procesul de evaluare a conformitații produsului cu cerințele esențiale privind protejarea sanatații și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, și privind asigurarea unui nivel adecvat al compatibilitații electromagnetice, prevederile Directivelor 2014/30/UE (Directiva EMC) și 2014/35/UE (Directiva LVD).
 
Clarificari privind expunerea si/sau demonstratiile temporare ale echipamentelor radio neconforme
 

Conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, expunerea si/sau demonstratiile, temporare, ale echipamentelor radio neconforme cu prevederile acestei hotarâri sunt permise la târguri, expozitii si alte asemenea evenimente, sub conditia existentei unui semn vizibil care sa mentioneze ca astfel de echipamente radio nu pot fi puse la dispozitie pe piata sau puse în functiune înainte de aducerea acestora în conformitate cu prevederile acestei hotarâri, precum și sub condiția obținerii unei licențe temporare de utilizare a spectrului radio, atunci când este cazul.

 

În același timp, demonstratiile de utilizare a echipamentelor radio pot avea loc numai cu conditia adoptarii masurilor corespunzatoare, în conditiile prevazute de ANCOM, pentru evitarea interferentelor prejudiciabile, a perturbatiilor electromagnetice, precum si a riscurilor privind sanatatea sau siguranta persoanelor, a animalelor domestice ori a bunurilor. Pentru informatii suplimentare, va invitam sa contactați Serviciul Echipamente Radio și Compatibilitate Electromagnetica la msa@ancom.org.ro

 

Precizari referitoare la îndeplinirea cerintelor mentionate la art. 7 alin. (4)-(6) din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio

 

Prevederile art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016 privesc, conform alin. (1) din același articol, echipamentele radio pentru care autorizarea de punere în functiune si de utilizare este realizata de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), cu exceptia echipamentelor radio care functioneaza în benzi de frecvențe radio ori frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere (Decizia președintelui ANCOM nr. 311/2016 privind frecvențele radio ori benzile de frecvențe radio exceptate de la regimul de licențiere, cu modificarile și completarile ulterioare).


Punerea în funcțiune si utilizarea echipamentelor radio (stație de radiocomunicatii/emisie) implica utilizarea resursei limitate de spectru radio. Astfel, în conformitate cu dispozițiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cu prevederile din Legea nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare, frecventele radio pot fi utilizate numai dupa obtinerea autorizarilor necesare acordate de ANCOM. De la aceasta regula exista și o serie de excepții limitate, stabilite prin decizie a președintelui ANCOM.


Raportat la autorizarile acordate pentru utilizarea spectrului radio, normele indicate mai sus sunt aplicabile întrucât cadrul legislativ aratat servește la autorizarea stațiilor de radiocomunicații/emisie folosite pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice sau pentru furnizarea serviciilor de programe de radiodifuziune sau televiziune.

Întrucât masurile impuse prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016 privesc respectarea de catre titularul licenței a cerinței esențiale menționata la art. 3 alin. (1) lit. a) din același act normativ și, prin urmare, au legatura directa cu limitarea expunerii populatiei generale la câmpurile electromagnetice, concluzionam ca cerintele stabilite nu se suprapun cu condițiile privind punerea în functiune si utilizarea statiei de radiocomunicatii/emisie conform parametrilor tehnici si operationali din licenta de utilizare a frecventelor radio/licenta de emisie sau din autorizatia de asignare a frecventelor/autorizatia tehnica de functionare.

În cazul statiilor de radiocomunicatii/emisie amplasate în intravilanul localitatilor si în exteriorul cladirilor, titularul licenței va efectua masuratori de radiatii electromagnetice neionizante și, la solicitarea ANCOM, va transmite autoritații rezultate nu mai vechi de 24 de luni de la data solicitarii, indicând valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat.

Informatii suplimentare privind efectuarea masuratorilor radiațiilor electromagnetice neionizante sunt disponibile în Recomandarea ECC/REC(02)04 – Measuring non-ionising electromagnetic radiation (9 kHz – 300 GHz), disponibila la http://www.erodocdb.dk.

Conform celor reglementate prin art. 7 alin. (4)-(6) din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016, punerea în functiune și utilizarea oricarei statii de radiocomunicații/emisie trebuie sa aiba în vedere respectarea cerintei esentiale mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a) din acest act normativ si anume „protectia sanatatii si a sigurantei persoanelor si a animalelor domestice, precum si protectia bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerintele de siguranta prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 409/2016, dar fara aplicarea unei limite de tensiune.”


În cazul în care nivelurile emisiilor electromagnetice masurate depașesc valorile limita prevazute de actele normative aflate în vigoare (Normele privind limitarea expunerii populatiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1193/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 3 noiembrie 2006), titularul licentei de utilizare a frecventelor radio/licentei de emisie va aplica masuri specifice de încadrare în limitele legale.
 

Clase de echipamente radio în conformitate cu Directiva 2014/53/UE

 
Potrivit art. 8 alin. (2) din Directiva RED, Comisia Europeana adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili echivalența între interfețele radio notificate și pentru a aloca o clasa de echipamente radio, ale carei detalii sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. S-a renunțat astfel la sistemul de clasificare a echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii (Clasa 1 și Clasa 2) prevazut de Directiva 1999/5/CE.
 

Conformitatea combinației echipament radio – software
 
Directiva 2014/53/UE introduce, ca noutate, faptul ca pentru echipamentele radio care au un software instalat producatorii trebuie sa evaluaze conformitatea combinației echipament radio - software cu cerințele esențiale prevazute de directiva. Comisia Europeana este împuternicita sa adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din Directiva RED pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente radio sunt vizate de aceasta cerința.
 

Înregistrarea tipurilor de echipamente radio aparținând anumitor categorii
 
Începând cu data de 12 iunie 2018, producatorii au obligația sa înregistreze, într-un sistem care va fi pus la dispoziție de catre Comisia Europeana, tipurile de echipamente radio ce vor aparține unor categorii de echipamente radio care vor prezenta un nivel scazut de conformitate cu cerințele esențiale prevazute în Directiva RED, înainte de introducerea lor pe piața. Comisia Europeana este împuternicita sa adopte acte delegate în conformitate cu art. 44 din directiva pentru a specifica ce categorii de echipamente radio sunt vizate de aceasta cerința.
 

Evaluarea conformitatii

 

Procesul de evaluare a conformitatii pentru echipamentele radio acoperite de Directiva 2014/53/UE consta într-una dintre urmatoarele proceduri de evaluare a conformitatii: controlul intern al productieiexaminarea UE de tip, urmata de conformitatea de tip pe baza controlului intern al productiei, sau conformitatea pe baza asigurarii complete a calitatii, efectuata de producator. Acest proces presupune asigurarea faptului ca echipamentele radio sunt în conformitate cu cerintele esențiale menționate la art. 3 din directiva.
Producatorul poate sa aleaga sa urmeze una dintre cele trei proceduri de evaluare a conformitații, menționate anterior. În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformitatii echipamentelor radio cu cerintele esentiale prevazute la art. 3 alin. (2) si (3), producatorul nu a aplicat sau a aplicat doar partial standarde armonizate ale caror referinte au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu exista, producatorul este obligat sa aleaga una dintre urmatoarele doua proceduri de evaluare a conformitații: examinarea UE de tip, urmata de conformitatea de tip pe baza controlului intern al productiei, sau conformitatea pe baza asigurarii complete a calitatii.
 
În cazul în care producatorul alege examinarea UE de tip, urmata de conformitatea cu tipul bazata pe controlul intern al productiei, aceasta procedura prevede faptul ca producatorul trebuie sa apeleze la un organism notificat în vederea evaluarii conformitații echipamentelor radio pe baza documentației tehnice corespunzatoare echipamentelor respective. Dupa examinarea documentației tehnice de catre organismul notificat, acesta îi poate elibera producatorului un certificat de examinare UE de tip prin care se atesta faptul ca echipamentele respective îndeplinesc cerințele esențiale prevazute la art. 3. Acest certificat se va atașa, apoi, documentației tehnice. Producatorul trebuie sa pastreze documentatia tehnica referitoare la produs timp de zece ani din momentul introducerii produsului pe piata. De asemenea, importatorul trebuie sa se asigure de faptul ca producatorul a întocmit documentația tehnica respectiva și ca documentatia tehnica poate fi pusa la dispozitia ANCOM, la cerere.
 
În cazul în care producatorul alege conformitatea pe baza asigurarii complete a calitatii, acest lucru înseamna ca producatorul recurge la utilizarea unui sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspectia finala a echipamentelor radio finite si pentru încercarile tehnice ale echipamentelor radio în cauza, în vederea demonstrarii conformitații echipamentelor radio în cauza cu cerințele esențiale menționate la art. 3 din directiva. Sistemul de calitate este evaluat de un organism notificat.
Detalii referitoare la aceste trei proceduri de evaluare a conformitații sunt prezentate în Anexele 2, 3 și 4 la Directiva RED (Anexele 2, 3 și 4 la Hotarârea Guvernului nr.740/2016).
 
Dupa încheierea procesului de evaluare a conformitatii, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia din UE poate sa aplice marcajul CE pe echipamentele radio. Aplicarea marcajului trebuie sa respecte instructiunile descrise în art. 19 și 20 din Directiva RED (art. 21 din Hotarârea Guvernului nr. 740/2016).
 
Prezenta marcajului CE pe echipamentele acoperite de Directiva RED cu privire la punerea la dispoziție pe piața a echipamentelor radio este o indicatie ca acestea îndeplinesc cerintele tehnice în vigoare pentru a fi comercializate oriunde în Spatiul Economic European - EEA, precum si în Turcia. Marcajul se aplica si produselor fabricate în tari terte.
Comisia Europeana a lansat un portal web de tip ghiseu unic cu toate informatiile despre marcajul CE.
 
 
Standarde europene armonizate
 
Utilizarea standardelor armonizate este prevazuta în art. 16 din Directiva RED. Comisia a încredintat mandat organismelor de standardizare europene (ETSI, CEN, CENELEC) sa elaboreze o serie de standarde armonizate.
Atunci când referințele standardelor armonizate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, un producator care declara ca produsul sau respecta standardele armonizate aplicabile beneficiaza de „prezumția de conformitate” a acestui produs cu cerințele esențiale menționate în Directiva RED.
Prin urmare, primul pas pe care un producator trebuie sa-l faca pentru a se asigura ca un echipament radio va fi în conformitate cu dispozițiile din Directiva RED este sa verifice care standarde europene armonizate sunt aplicabile.
O lista cu standardele armonizate referitoare la echipamentele radio este pusa la dispoziție de Comisia Europeana aici. Trebuie menționat faptul ca utilizarea standardelor armonizate este voluntara.
 
 
Organisme notificate
 
Organismele notificate (NB – Notified Bodies) îndeplinesc sarcinile prevazute la capitolul IV al Hotarârii Guvernului nr. 740/2016.
Lista Organismelor notificate conform Directivei 2014/53/UE în Comunitatea Europeana