Industrie

Serviciul universal în domeniul comunicaţiilor electronice

Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică şi la tarife accesibile.

 

Conform Strategiei Naţionale privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice aprobată prin ordinul MCSI nr. 461/2009, Autoritatea Naţionala pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) are obligaţia să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul României. ANCOM poate desemna unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.

 

În vederea implementării noilor obiective stabilite în strategia naţionala, ANCOM a elaborat proiectul unei noi Decizii privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice din România. Proiectul împreună cu Expunerea de motive aferentă au fost supuse consultării publice pe site-ul Autoritarii în data de 18 octombrie 2010, părţile interesate putând transmite observaţii şi comentarii până în data de 19 noiembrie 2010.

 

În urma consultării publice a fost adoptată Decizia preşedintelui ANCOM nr. 7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2011.

 

Prevederile acestei decizii au scopul de a armoniza măsurile împuse prin noua Strategie naţionala privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice cu modificările aduse cadrului european de reglementare prin transpunerea acestora în piaţa de comunicaţii electronice din România.

 

§         Asigurarea accesului şi conectării la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului, la nivel de gospodărie.

 

Prevederile Deciziei 7/2011 vizează înlocuirea măsurii de asigurare a accesului la reţeaua publica de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor, prevedere stabilită prin Decizia preşedintelui ANRC nr. 1074/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, cu măsura de asigurare a accesului şi conectării la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului, la nivel de gospodărie.

 

Conform Comunicării Comisiei Europene din 25 septembrie 2008 privind revizuirea periodică a scopului serviciului universal în comunicaţii electronice, termenul de „acces la punct fix” se referă la reşedinţa utilizatorului (acolo unde mai mulţi membri ai unei gospodării pot folosi în comun o conexiune), şi nu la obligaţia operatorului de a utiliza o anumita tehnologie fixă, astfel încât nu se impune nicio constrângere în ceea ce priveşte mijloacele tehnice – fie ele fixe sau mobile – prin care conexiunea este furnizată.

 

Aşadar, serviciile de acces furnizate prin intermediul unei reţele PSTN (linii analogice, trunchiuri digitale sau linii de tip ISDN), serviciile de acces de tip „homezone” furnizate de operatorii de reţele publice mobile şi serviciile de acces de tip VoIP gestionat (furnizate în general prin intermediul conexiunilor de acces în bandă largă) sunt toate servicii de acces la un punct fix la o reţea publică de telefonie datorita caracteristicilor funcţionale echivalente. De asemenea, din analiză de piaţa efectuată, a reieşit că, în ceea ce priveşte nivelul tarifelor percepute utilizatorilor finali, serviciile menţionate anterior sunt substituibile, tarifele serviciilor de acces de tip „homezone” sau de tip VoIP gestionat fiind, în general, inferioare celor oferite prin intermediul reţelelor clasice PSTN.

 

Având în vedere cele de mai sus şi luând în considerare comentariile primite de ANCOM în urma consultării publice privind modalităţile de implementare a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice din România, se poate concluziona că serviciile de tip „homezone” asigura posibilitatea de a iniţia şi de a primi apeluri locale, naţionale şi internaţionale, comunicaţii prin fax şi comunicaţii de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la internet.

 

Totodată, având în vedere dezvoltarea pieţei de comunicaţii electronice din ultimii ani, creşterea nevoilor utilizatorilor finali în ceea ce priveşte serviciul de acces la internet în contextul necesitaţii primirii sau transmiterii unui volum de date din ce în ce mai ridicat, precum şi a unor servicii de conţinut din ce în ce mai complexe, dar şi comentariile primite din partea industriei şi a utilizatorilor finali în perioada consultării publice, Autoritatea a stabilit prin Decizia 7/2011 că „accesul funcţional la internet” să fie definit ca acel serviciu de acces la internet care permite o viteză maximă de transfer a datelor „best effort” pentru descărcare (download) de cel puţin 144 kbp/s. De altfel, această viteză se află la limită minimă a serviciilor ce pot fi considerate ca servicii de acces la internet în banda largă, permiţând în acelaşi timp, utilizarea unor aplicaţii minime de acces la internet.

 

§         Accesul la telefoanele publice cu plată

 

ANCOM consideră că principală cauză care stă la bază gradului foarte mic de utilizare al telefoanelor publice cu plată este înlocuirea acestor servicii cu cele de telefonie la puncte mobile. În prezent, există o multitudine de moduri, mult mai accesibile atât din punctul de vedere al tarifelor, cât şi din punctul de vedere al posibilităţii de acces la aparatul telefonic, de a utiliza serviciile de telefonie, printre acestea numărându-se cartelele preplătite pentru accesul la serviciile de telefonie la puncte mobile, dar şi ofertele pe bază de abonamente la astfel de servicii care includ echipamente terminale gratuite. Din această perspectivă, în mod evident, având în vedere rata de penetrare a serviciilor de telefonie la puncte mobile la sfârşitul anului 2009, de 118,2%, acestea sunt mult mai utilizate şi mai uşor accesibile utilizatorilor decât telefoanele publice cu plată.

 

Decizia 7/2011 introduce condiţiile prin care se va putea asigura accesul la telefoanele publice cu plată prin intermediul mecanismelor de serviciu universal, şi anume, în acele zone în care solicitările nu pot fi satisfăcute în condiţii comerciale, precum şi în locaţiile în care serviciile de telefonie la puncte mobile nu pot fi utilizate (ex. spitale, penitenciare) sau, din contra, reţelele publice mobile sunt suprasolicitate (ex. gări, aeroporturi).

 

Solicitarea pentru instalarea unui telefon public cu plată poate fi transmisă ANCOM de autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor. Autoritatea publică locală trebuie să se angajeze să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- să asigure cu titlu gratuit folosinţa unei locaţii adecvate instalării şi funcţionarii în condiţii corespunzătoare a telefonului public cu plată (inclusiv asigurarea alimentarii cu energie electrica a locaţiei şi/sau asigurarea locaţiei necesare instalării antenei, dacă este cazul);

- să suporte cheltuielile de întreţinere a locaţiei (energie electrică, salubritate etc.);

- în locaţia pusa la dispoziţie, să asigure posibilitatea utilizatorilor finali de a efectua apeluri permanent (24 h/zi, 7 zile/săptămâna).

 

Dacă sunt îndeplinite cerinţele menţionate mai sus, ANCOM va evalua oportunitatea desemnării unui furnizor de serviciu universal pentru a asigura accesul la telefoanele publice cu plata, prin prisma îndeplinirii următoarelor condiţii:

- nu este instalat niciun telefon public cu plată pe o rază de 1.000 m, în cazul localităţilor urbane;

- nu este instalat niciun telefon public cu plată, în cazul localităţilor rurale sau, în cazul localităţilor rurale cu mai mult de 1.000 de locuitori, este instalat un singur telefon public cu plată.

 

§         Asigurarea serviciului de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor

 

În urma retragerii companiilor Infoclick şi Newsphone Hellas, reprezentată în România prin Newsphone Hellas S.A. Atena Grecia Sucursala Bucureşti, a calităţii de furnizori de serviciu universal desemnaţi în vederea punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii şi, respectiv, a unui registru al abonaţilor în formă electronică, ANCOM va analiza dacă piaţa, prin mecanisme proprii, poate asigura furnizarea unui serviciu de informaţii privind abonaţii pentru toţi utilizatorii finali conectaţi la o reţea publică de telefonie, indiferent de tipul reţelei şi de tehnologia utilizată, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plată, şi, respectiv, dacă este disponibil un registru complet al abonaţilor în formă tipărită sau electronică.

 

§         Asigurarea de condiţii echivalente de acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru utilizatorii finali cu handicap

 

Decizia 7/2011 include o serie de obligaţii pe care ANCOM le poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnaţi pentru a se asigura că utilizatorii finali cu handicap au acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali, astfel:

- în cazul accesului la servicii de telefonie destinate publicului, la un punct fix:

a. transmiterea gratuită, la cerere, a condiţiilor contractuale de prestare a serviciilor, a facturilor simple sau a oricăror materiale promoţionale tipărite cu fonturi mai mari, în limbaj Braille sau prin poşta electronică într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor;

b. asigurarea accesului facil în punctele proprii de lucru pentru persoanele cu deficienţe locomotorii;

c. asigurarea accesului prin mesaje scurte scrise sau text-relay la numărul unic pentru apeluri de urgenţă;

d. asigurarea de pachete tarifare speciale pentru persoanele cu deficiente de vorbire sau de auz;

- în cazul accesului la telefoane publice cu plată - amplasarea telefoanelor publice cu plată în aşa fel încât să fie permanent accesibile persoanelor cu deficienţe locomotorii sau vizuale;

- în cazul serviciului de informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor – accesul gratuit la serviciul de informaţii privind abonaţii pentru persoanele care se găsesc în imposibilitatea de a consultă registrul abonaţilor din cauza deficienţelor de vedere.

 

Măsurile prevăzute mai sus nu sunt limitative, ANCOM putând stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal, prin decizia de desemnare, şi alte obligaţii prin care să se asigure că utilizatorii finali cu handicap beneficiază de aceeaşi oferta ca şi ceilalţi utilizatori.

 

În ceea ce priveşte procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, ANCOM a decis menţinerea, ca regulă, a procedurii de desemnare prin intermediul licitaţiei publice deschise, în timp ce perioada concretă de desemnare a furnizorului de serviciu universal va fi stabilită de către ANCOM în cadrul fiecărei proceduri organizate.