Industrie

Precizari privind plata tarifului de monitorizare anual datorat

Tariful  de monitorizare este datorat ANCOM de catre toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului care realizeaza o cifra de afaceri sau venituri  exclusiv din aceste activitați ce depașesc echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizata cifra de afaceri sau veniturile, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a României.

 

ANCOM nu va percepe, în anul 2022, tariful anual de monitorizare.


Prezentele precizari au în vedere modul de calcul al tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului, potrivit dispozițiilor Capitolului X, „Tariful de monitorizare”, din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr.140/2012, cu modificarile și completarile ulterioare.

1. Temeiul legal
 

Potrivit prevederilor art.123, alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.111/2011, ” (1)Valoarea integrala a sumei percepute anual de catre ANCOM cu titlu de tarif de monitorizare se determina ca diferenta între:

a) valoarea cheltuielilor administrative ale ANCOM prevazute la alin. (2), cu exceptia celor care sunt atribuite reglementarii si monitorizarii serviciilor postale, si

b) veniturile din alte surse, mai putin sumele necesare acoperirii cheltuielilor ANCOM, altele decât cele prevazute la lit. a), si sumele din excedentul anual rezultat din executia bugetelor anilor precedenti. ”

Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor se calculeaza conform dispozițiilor art. 124, art. 125 și art. 126 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.111/2011, astfel:

 

Art. 124 (1) Tariful de monitorizare prevazut la art. 122 se calculeaza ca un procent din cifra de afaceri realizata în anul anterior celui pentru care se datoreaza, în cazul persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior.

(2) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior, tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) se calculeaza ca un procent din cifra de afaceri înregistrata în lunile anului anterior celui pentru care se datoreaza, în care a avut calitatea de furnizor.

3) Procentul prevazut la alin. (1) si (2) se determina anual, fara a depasi 2% ca raport între:

a) valoarea prevazuta la art. 123 alin. (1) din care se scad sumele încasate din tariful prevazut la art. 126 alin. (1) lit. a) si din tariful de monitorizare stabilit în anii precedenti, la finele lunii anterioare celei în care se determina procentul, si

b) cifra de afaceri cumulata a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Prin derogare de la art. 122, tariful de monitorizare calculat potrivit prezentului articol se stabileste doar în sarcina furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si a furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

(5) În cazul persoanelor prevazute la alin. (1), suma luata în considerare pentru determinarea tarifului de monitorizare este întreaga cifra de afaceri prevazuta în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare.

(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevazute la alin. (2) se determina prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit aceasta calitate.

(7) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datoreaza tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor.

 

Art. 125 (1) Cuantumul tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabileste prin aplicarea procentului prevazut la art. 124 alin. (3) la cifra de afaceri prevazuta la art. 124 alin. (5), (6) sau (7), dupa caz.

(2) Cuantumul tarifului de monitorizare prevazut la alin. (1) se stabileste la data determinarii cifrei de afaceri cumulate prevazute la art. 124 alin. (3) lit. b), dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, prin decizie a presedintelui ANCOM, care se comunica fiecarui furnizor.

 

Art. 126 (1) La încetarea calitatii de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor are obligatia de a achita tariful de monitorizare stabilit astfel:

a) în cazul în care încetarea calitatii de furnizor are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125 alin. (2), furnizorul datoreaza un tarif de monitorizare ce reprezinta produsul dintre procentul stabilit de ANCOM în conditiile art. 124 alin. (3) pentru anul anterior si cifra de afaceri realizata în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulata cu cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea;

b) în cazul în care încetarea calitatii de furnizor are loc dupa determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art. 125 alin. (2), pe lânga acest tarif, furnizorul datoreaza si un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANCOM în conditiile art. 124 alin. (3) pentru anul în curs si cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea.

(2) Persoanele care datoreaza tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) au obligatia de a transmite ANCOM, în termen de 15 zile de la data încetarii calitatii de furnizor, o situatie privind cifra de afaceri realizata în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulata cu cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizata în lunile în care a avut aceasta calitate din anul în cursul caruia are loc încetarea, în conditiile stabilite de ANCOM.

(3) În cazul în care persoanele prevazute la alin. (1), inclusiv cele a caror calitate de furnizor a încetat înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu comunica ANCOM, în termenul prevazut la alin. (2), documentele prevazute la alin. (2), ANCOM stabileste în sarcina acestor persoane obligatia de plata a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calitatii de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de catre ANCOM, multiplicata cu 1/12 si cu numarul lunilor din anul în care au avut aceasta calitate, fara a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, si a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calcularii tarifului de monitorizare anterior încetarii calitatii.

(4) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM, iar diferenta dintre acesta si platile anticipate stabilite în conditiile art. 127 alin. (1) se achita în termenul prevazut la art. 128 sau, dupa caz, se restituie de catre ANCOM în conditiile Codului de procedura fiscala.

(5) Tariful de monitorizare datorat potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se stabileste prin decizie a presedintelui ANCOM si se achita în termenul prevazut la art. 128.

(6) Persoanele carora le-a încetat calitatea de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice ori cea de furnizor de servicii postale în acelasi an în care au dobândit aceasta calitate datoreaza un tarif de monitorizare ce reprezinta produsul dintre procentul prevazut la alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, la alin. (1) lit. b) si cifra de afaceri realizata în lunile în care au avut aceasta calitate, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit calitatea si exclusiv luna în care aceasta a încetat.

(7) Persoanelor prevazute la alin. (6) li se aplica în mod corespunzator prevederile alin. (2)-(5).

(8) În cazul furnizorilor carora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, tariful de monitorizare prevazut la alin. (1) va fi stabilit în sarcina societatilor absorbante sau nou-constituite, dupa caz.”

2. Plata tarifului de monitorizare anual
 

Dispoziții referitoare la plata tarifului de monitorizare sunt prevazute în art. 127 și art. 128 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.111/2011.

 

Art. 127

(1) ANCOM poate impune persoanelor prevazute la art. 122 obligatia de a efectua, în contul tarifului de monitorizare anual, plati anticipate dupa cum urmeaza:

a) pâna la data de 15 martie a anului, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii deciziei presedintelui ANCOM, o transa în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat;

b) pâna la data de 15 iunie a anului, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii deciziei presedintelui ANCOM, o noua transa în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat.

(2) Cuantumul platilor anticipate prevazute la alin. (1) se stabileste pâna la data de 15 februarie prin decizie a presedintelui ANCOM.

(3) Ultimul tarif de monitorizare datorat, pe baza caruia se determina platile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în conditiile art. 125 alin. (2), fara a lua în calcul platile anticipate efectuate în acel an.

(4) Diferenta dintre tariful de monitorizare anual stabilit în conditiile art. 125 alin. (2) si eventualele plati anticipate stabilite în conditiile alin. (1) se achita în termenul prevazut la art. 128 sau, dupa caz, se restituie de catre ANCOM în conditiile Codului de procedura fiscala.

 

Art. 128

Termenul de plata a tarifelor prevazute la art. 126 alin. (4) sau (5) si la art. 127 alin. (4) este data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a emis decizia, dar nu mai putin de 15 zile de la data comunicarii acesteia.”

 

Soluția legislativa este inspirata din reglementarile de la nivelul Uniunii Europene si presupune finanțarea autoritaților de reglementare în principal din contribuțiile persoanelor din domeniul sau de reglementare.