Industrie

Monitorizare şi control

Activitatea de monitorizare si control desfăşurată de ANCOM are ca scop principal asigurarea aplicării şi respectării în practică a prevederilor legislaţiei şi reglementărilor impuse de Autoritate pentru promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, precum şi pentru protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor. O componentă importantă a activităţii de control este monitorizarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, care urmăreşte atât susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului, cât şi respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul radio.

 

Aceste activităţi se desfăşoară în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi obiectivitate şi vizează persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa dispoziţiilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. Controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare şi al respectării obligaţiilor impuse furnizorilor stabilit în competenţa autorităţii de reglementare este asigurat de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop de către preşedintele ANCOM.

 

La nivel central, activitatea de monitorizare şi control a respectării obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică din domeniul de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum şi respectării altor obligaţii aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de servicii poştale şi utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea instituţiei se desfăşoară prin intermediul celor două servicii din cadrul Direcţiei Executive Monitorizare şi Control care coordonează principalele activităţi din teritoriu, controlul şi monitorizarea.

 

La nivel teritorial, structura organizatorică a Direcţiei Executive Monitorizare şi Control este formată din patru direcţii regionale, Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi, conduse de câte un director şi subordonate  directorului executiv al Direcţiei Executive Monitorizare şi Control.

 
Rolul Direcţiilor Regionale este de a aplica în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.
 
Principalele atribuţii ale Direcţiilor Regionale sunt monitorizarea, controlul şi gestiunea spectrului radioelectric, controlul tehnic în domeniul radiocomunicaţiilor şi telecomunicaţiilor, monitorizarea, controlul si autorizarea reţelelor regionale şi locale. De asemenea, Direcţiile Regionale preiau şi transmit la sediul central al ANCOM documentele din teritoriu (date statistice, notificări şi reclamaţii) şi actualizează toate informaţiile legate de piaţa comunicaţiilor electronice şi de servicii poştale.
 

La nivel de municipiu reşedinţă de judeţ funcţionează câte un oficiu judetean al ANCOM. Principalele atribuţii ale acestora constau în îndrumarea, supravegherea şi controlul privind respectarea obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică domeniului de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum şi respectarea altor obligaţii aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de servicii poştale şi utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea instituţiei. Totodată, personalul de control acordă şi asistenţă operatorilor de comunicaţii în vederea însuşirii de către aceştia a prevederilor actelor normative şi a procedurilor de urmat pentru funcţionarea în deplină legalitate.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele personale ale persoanelor fizice contraveniente și ale reprezentanților persoanelor juridice contraveniente, potrivit notificării nr.31341, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în scopul constatării și sancționării contravențiilor. Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la lucrători ai poliției, jandarmeriei, poliției locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității.