Industrie

Monitorizare şi control

Activitatea de monitorizare si control desfăşurată de ANCOM are ca scop principal asigurarea aplicării şi respectării în practică a prevederilor legislaţiei şi reglementărilor impuse de Autoritate pentru promovarea concurenţei pe pieţele de comunicaţii electronice şi de servicii poştale, precum şi pentru protejarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor. O componentă importantă a activităţii de control este monitorizarea spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, care urmăreşte atât susţinerea procesului de gestionare eficientă a spectrului, cât şi respectarea obligaţiilor cuprinse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio şi în autorizaţiile de asignare a frecvenţelor sau în reglementările din domeniul comunicaţiilor electronice care utilizează spectrul radio.

 

Aceste activităţi se desfăşoară în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi obiectivitate şi vizează persoanele fizice şi juridice care intră sub incidenţa dispoziţiilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale. Controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare şi al respectării obligaţiilor impuse furnizorilor stabilit în competenţa autorităţii de reglementare este asigurat de către personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop de către preşedintele ANCOM.

 

La nivel central, activitatea de monitorizare şi control a respectării obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică din domeniul de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum şi respectării altor obligaţii aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de servicii poştale şi utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea instituţiei se desfăşoară prin intermediul celor două servicii din cadrul Direcţiei Executive Monitorizare şi Control care coordonează principalele activităţi din teritoriu, controlul şi monitorizarea.

 

La nivel teritorial, structura organizatorică a Direcţiei Executive Monitorizare şi Control este formată din cinci direcţii regionale: Bucureşti, Cluj, Muntenia, Timişoara şi Iaşi, conduse de câte un director şi subordonate directorului executiv al Direcţiei Executive Monitorizare şi Control.

 

 
Rolul Direcţiilor Regionale este de a aplica în teritoriu politica ANCOM cu privire la administrarea resurselor limitate ale statului aflate în competenţa instituţiei, monitorizează, supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor din domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi de telecomunicaţii şi serviciilor poştale, reprezentând în teritoriu ANCOM.
 
Principalele atribuţii ale Direcţiilor Regionale sunt monitorizarea, controlul şi gestiunea spectrului radioelectric, controlul tehnic în domeniul radiocomunicaţiilor şi telecomunicaţiilor, monitorizarea, controlul si autorizarea reţelelor regionale şi locale. De asemenea, Direcţiile Regionale preiau şi transmit la sediul central al ANCOM documentele din teritoriu (date statistice, notificări şi reclamaţii) şi actualizează toate informaţiile legate de piaţa comunicaţiilor electronice şi de servicii poştale.
 

La nivel de municipiu reşedinţă de judeţ funcţionează câte un oficiu judetean al ANCOM. Principalele atribuţii ale acestora constau în îndrumarea, supravegherea şi controlul privind respectarea obligaţiilor impuse prin legislaţia specifică domeniului de activitate al ANCOM sau impuse de ANCOM, precum şi respectarea altor obligaţii aplicabile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, furnizorilor de servicii poştale şi utilizatorilor de resurse limitate aflate în administrarea instituţiei. Totodată, personalul de control acordă şi asistenţă operatorilor de comunicaţii în vederea însuşirii de către aceştia a prevederilor actelor normative şi a procedurilor de urmat pentru funcţionarea în deplină legalitate.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679. Scopul prelucrarii îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale privind aplicarea politicii naţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale, inclusiv prin reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică în aceste domenii, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, veți fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrării, primind toate detaliile necesare.

Datele pot fi dezvăluite de ANCOM unor terți doar în baza unui temei legal. Persoanele vizate de prelucrare își pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul 2016/679/UE printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă pe adresa autorității. Toate informațiile necesare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date sunt disponibile pe pagina de internet http://www.ancom.org.ro/, la secțiunea “GDPR”.