Printeaza Pagina

Serviciul Fix

 

Informații necesare obținerii LUF și AAF în SERVICIUL FIX, conform art. 31 al Deciziei președintelui ANCOM nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, cu modificarile și completarile ulterioare (denumita în continuare decizia)

 

A. Acordul prealabil (ce include rezultatul analizei privind posibilitațile tehnice și legale de acordare a LUF și/sau AAF, conform art. 14 al deciziei) este necesar a fi obținut pentru toate rețelele de radiocomunicații în serviciul fix (cu excepția rețelelor de tip MMDS).

Acordul prealabil este necesar înainte de obținerea LUF și AAF (sau numai LUF în anumite cazuri) prin procedura de încredințare directa (art. 10-12 ale deciziei), precum și înainte de obținerea ulterioara a unor AAF suplimentare în baza unei astfel de licențe (art. 17 al deciziei), cu excepția LUF și AAF cu caracter temporar destinate strict pentru transmisii experimentale sau ocazionale.

 

Acordul prealabil nu este necesar înainte de obținerea LUF prin procedura de selecție (art. 8 al deciziei) și nici pentru obținerea de AAF subsecvente în baza unei astfel de licențe (art. 16 al deciziei).

 

Solicitarea ce trebuie adresata ANCOM în baza art. 14 al deciziei nu este tipizata dar trebuie sa conțina cel puțin informații cu privire la:

1) datele de identificare ale firmei solicitante,

2) descrierea scopului solicitarii și detalierea aplicației de interes pentru solicitant, cu justificarea necesitații de a utiliza spectrul radio,

3) argumentare privind topologia rețelei de radiocomunicații solicitate,

4) modul de integrare a acesteia în ansamblul rețelelor și echipamentelor de radiocomunicații deja deținute și operate de solicitant (daca este cazul),

5) banda/gama de frecvențe în care solicitantul ar dori sa construiasca și sa opereze rețeaua (opțional),

6) descrierea detaliata a amplasamentelor (coordonate geografice, adrese poștale, rolul (statutul, funcția) punctelor respective în ansamblul rețelei/lor de radiocomunicații a/ale solicitantului),

7) lungimea legaturilor ce se doresc a fi realizate între diverse puncte ale rețelei de radiocomunicații,

8) natura informațiilor vehiculate prin rețea și largimi de banda solicitate pentru canalele radio,

9) persoana desemnata din partea solicitantului (pentru a furniza eventuale clarificari și informații suplimentare solicitate de ANCOM) și datele de contact ale acesteia.

 

Solicitarea se transmite în original și va avea ca anexe: copie dupa certificatul de înregistrare al firmei la Registrul comerțului, harta (harți) la o scara convenabil aleasa care sa includa punctele de interes, și legaturile dintre acestea, ce formeaza rețeaua de radiocomunicații, copie dupa licența(e) audiovizuala(e) în cazul liniilor de modulație între studiouri radio/tv și emițatoarele aferente, prospecte echipamente și antene ce se intenționeaza a fi utilizate (daca este cazul), alte documente de natura tehnica și administrativa considerate relevante de solicitant în vederea soluționarii cererii (sau solicitate, dupa caz, de ANCOM ținând cont de situația concreta și complexitatea fiecarei solicitari în parte).

 

B. Notificarile de asignari de frecvențe (ce includ parametrii tehnici și operaționali propuși de titularul de licența în cazul liniilor de radiorelee pentru transmisii de date sau al stațiilor de baza din componența rețelelor publice de tip MFCN, în vederea obținerii AAF noi, conform art. 16 al deciziei) se transmit catre ANCOM numai de titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizarii de rețele publice de comunicații electronice în serviciul fix, la nivel național sau al unei zone geografice, ce au fost obținute:

a) ca urmare a câștigarii unei proceduri de selecție și care conțin alocari exclusive de canale/subbenzi de frecvențe radio (în cazul rețelelor de tip MFCN),

b) prin procedura de încredințare directa dar care conțin alocari cu prioritate, însa fara caracter exclusiv, de canale/subbenzi de frecvențe radio (incluse în anumite benzi de frecvențe, atribuite serviciului fix și desemnate pentru linii de radiorelee, pentru care este posibila acordarea acestui tip de drept de utilizare).

 

Daca titularii de licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizarii de rețele publice de comunicații electronice în serviciul fix dețin și licențe pentru linii de radiorelee, în alte benzi de frecvențe, care nu conțin alocari de tipul menționat mai sus, atunci pentru obținerea AAF în aceste cazuri este necesara parcurgerea prealabila a etapei prevazute la art. 14 al deciziei (acord prealabil). Dupa emiterea de catre ANCOM a documentului amintit, obținerea AAF pentru respectivele linii de radiorelee se poate realiza prin aceeași procedura a notificarii de asignari de frecvențe, prin excepție de la lit. b) de mai sus, din motive de uniformizare și ușurare a procedurilor administrative.

 

Toate notificarile se transmit în format fizic catre ANCOM și sunt alcatuite din adrese de înaintare și tabelele de date tehnice (de preferința în format A3).

 

Tabelele de date tehnice conțin parametrii tehnici și operaționali necesari în vederea autorizarii liniilor de radiorelee noi sau a stațiilor de baza noi.

 

Pentru fiecare banda de frecvențe (pentru care operatorul deține licența în serviciul fix) se transmite o notificare distincta în vederea obținerii AAF. Tabelele de date tehnice se transmit obligatoriu și în format electronic.

 

În cazul liniilor de radiorelee sau al stațiilor de baza pentru care au fost transmise notificari în vederea obținerii AAF, daca operatorii publici renunța la asignari de frecvențe pentru acestea, ei vor utiliza aceeași procedura a notificarii.

 

Și în situația renunțarilor la AAF existente notificarile se transmit în format fizic catre ANCOM și sunt alcatuite din adrese de înaintare și tabelele de date tehnice (reduse cantitativ raportat la tabelele pentru obținerea AAF).

 

Astfel, pentru fiecare banda de frecvențe (pentru care operatorul deține licența în serviciul fix) se transmite o notificare distincta în vederea renunțarii la AAF existente. În acest caz, tabelele de date tehnice se transmit, la solicitarea ANCOM, și în format electronic.

 

În concluzie, o notificare catre ANCOM în serviciul fix se refera la o singura licența, prin ea solicitîndu-se un singur tip de operațiune, autorizații noi sau renunțari la autorizații existente.

 

Modelul de prezentare tabelara a datelor tehnice si regulile de completare a tabelelor, în cazul tuturor tipurilor de notificari, precum și orice alte detalii, de natura tehnica sau administrativa, necesare în conexiune cu cele prezentate mai sus se comunica operatorilor interesați, prin mesaje dedicate de posta electronica (la solicitarea operatorilor sau la initiativa Autoritatii).

 

C. Obținerea LUF și AAF prin procedura de încredințare directa (art. 10-12 ale deciziei) are, ca prim pas, completarea corecta și completa și apoi transmiterea catre ANCOM a unor solicitari special dedicate, tipizate. Solicitarile vor fi însoțite de documentația tehnica și administrativa relevanta, conform procedurii de licențiere a utilizarii spectrului radio.

 

Formularele tip sunt diferite, în funcție de tipul de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, și sunt prezentate în continuare.

 

                              durata medie de completare a formularului C3-RRL: 22-24 minute

 

D. Obținerea de AAF suplimentare în baza unei LUF acordate prin procedura de încredințare directa (art. 17 al deciziei) se realizeaza în baza unor solicitari netipizate. Se vor transmite solicitari distincte pentru licențe distincte.

 

Solicitarea ce trebuie adresata ANCOM se transmite în original și trebuie sa conțina descrierea detaliata a extinderii rețelei și motivarea acestei extinderi, precum și referința la LUF în baza careia are loc extinderea rețelei.

 

Datele tehnice ale noilor linii de radiorelee/rețele de radiocomunicații se vor transmite și în format tabelar, utilizând modelele, relevante pentru fiecare tip de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, ce se constituie ca anexe ale cererilor de obținere a LUF și AAF noi (a se vedea mai sus).

 

E. Modificarea LUF și/sau a AAF obținute prin procedura de încredințare directa (art. 20-22 ale deciziei) se realizeaza în baza unor solicitari netipizate. Se vor transmite solicitari distincte pentru licențe distincte.

Este important de menționat ca LUF acordate prin încredințare directa nu poate fi cesionata unor terți.

 

Solicitarea ce trebuie adresata ANCOM se transmite în original și trebuie sa conțina descrierea detaliata a modificarilor de natura tehnica sau administrativa solicitate și justificarea acestora, precum și referința la LUF a carei modificare se solicita și/sau, dupa caz, referința la AAF a carei(caror) modificare se solicita.

 

Datele tehnice ale liniilor de radiorelee/rețele de radiocomunicații modificate se vor transmite și în format tabelar, utilizând modelele, relevante pentru fiecare tip de aplicație/rețea de radiocomunicații în serviciul fix, ce se constituie ca anexe ale cererilor de obținere a LUF și AAF noi (a se vedea mai sus). Vor fi marcate în tabelele respective câmpurile ce conțin acei parametri tehnici sau operaționali propuși spre modificare.

 

F. Prelungirea valabilitații LUF acordate prin procedura de încredințare directa (art. 19 al deciziei) se realizeaza:

 

a) în baza unei solicitari netipizate, daca simultan cu solicitarea de prelungire a valabilitații LUF se solicita (în mod justificat) și modificari ale condițiilor tehnice și operaționale menționate în licența;

 

În acest caz, solicitarea trebuie sa conțina cel puțin informații cu privire la: datele de identificare ale titularului de licența, licența pentru care se solicita extinderea valabilitații, descrierea modificarilor solicitate și justificarea acestora.

În cerere se va înscrie referința completa (alfanumerica, de tipul FX-..... nn/aaaa) a licenței emise în serviciul fix pentru care se solicita extinderea valabilitații.

 

b) în baza unei solicitari tipizate, daca se solicita doar prelungirea valabilitatii LUF, in conditiile tehnice si operationale mentionate in licenta.

 

În acest caz, se utilizeaza unul din formularele (C1-LMR, C2-TRP, C3-RRL) din secțiunea C de mai sus (în funcție de tipul aplicației radio pentru care a fost acordata licența), în care se va opera urmatoarea modificare, pe prima pagina a formularului:

 

În loc de sintagma: „Subsemnata, cu datele de identificare detaliate mai sus, solicitam eliberarea Licentei de utilizare a frecventelor radio si a Autorizatiilor de asignare a frecventelor (care se constituie anexe la licenta),” se va scrie sintagma: „Subsemnata, cu datele de identificare detaliate mai sus, solicitam prelungirea valabilitații Licentei de utilizare a frecventelor radio nr. FX-........ si a Autorizatiilor de asignare a frecventelor (care se constituie anexe la licenta),”.

 

În sintagma modificata se va înscrie referința completa (alfanumerica, de tipul FX-..... nn/aaaa) a licenței emise în serviciul fix pentru care se solicita extinderea valabilitații.

 

Precizari de ordin general: 

 

Chiar daca sunt acceptate, cu titlul prealabil, și solicitari transmise în copie (fax, poșta electronica), acestea au doar un rol informativ. 

Este necesara transmiterea cererii în original catre sediul central al ANCOM, cât mai curind posibil, pentru ca ANCOM sa poata efectua în timp util operațiunea de prelungire a valabilitații licenței în discuție (daca sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale în acest sens).

Solicitarile vor fi însoțite de documentația tehnica și administrativa relevanta, conform procedurii de licențiere a utilizarii spectrului radio.

Se vor transmite cereri distincte pentru licențe distincte in benzi atribuite serviciului fix, conform TNABF.

Daca, simultan cu prelungirea valabilitații licenței, titularul dorește sa informeze ANCOM cu privire la renunțarea la unele dintre AAF-urile care se constituie anexe la licența în discuție, atunci acesta va redacta o solicitare distincta în acest sens, conform paragrafului al II-lea al sectiunii G.

 

G. Renunțarea, la dorința titularului, la LUF (cu toate autorizațiile sale) acordata prin procedura de încredințare directa (art. 25 al deciziei) se realizeaza în baza unei solicitari netipizate.

Solicitarea ce trebuie adresata ANCOM se transmite în original și trebuie sa conțina informații cu privire la datele de identificare ale titularului de licența și la licența (împreuna cu toate autorizațiile sale) la care se dorește sa se renunțe, precum și o motivare a renunțarii.

 

Daca titularul renunța, la dorința sa, numai la unele dintre autorizațiile acordate în baza unei licențe obținute prin procedura de încredințare directa (art. 18 al deciziei), atunci solicitarea, netipizata, ce trebuie adresata ANCOM se transmite în original și trebuie sa conțina informații cu privire la datele de identificare ale titularului de licența și sa includa menționarea în clar numai a acelor AAF la care se dorește sa se renunțe, o motivare a renunțarii precum și referința la LUF în baza careia au fost emise AAF respective.

 

În ambele cazuri descrise mai sus, se vor transmite solicitari distincte pentru licențe distincte.

 

ÎN CONCLUZIE:

Orice cerere catre ANCOM referitoare la benzi de frecvențe sau echipamente de radiocomunicații în serviciul fix se refera la o singura licența, prin cererea respectiva solicitându-se un singur tip de operațiune: obținerea de noi documente de autorizare (licențe și/sau autorizații), modificari ale unor documente de autorizare existente, prelungirea valabilitații unei licențe, renunțari la licențe existente, renunțari la autorizații existente.

Pentru clarificari sau detalii suplimentare cu privire la procedurile administrative în serviciul fix, detaliate pe aceasta pagina, va rugam sa apelați numerele de telefon: 0372/845.347, 0372/845.101 sau 0372/845.473.

 

 

Reţele punct-multipunct tip MMDS