Industrie

Procedura notificarii

Procedura de autorizare în vederea dobândirii dreptului de a furniza retele publice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului este gratuita.
 
Persoanele care pot realiza notificarea
Orice persoana care intentioneaza sa înceapa o activitate constând în furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia sa transmita ANCOM o notificare cu privire la aceasta intentie, cel mai târziu în ziua începerii activitatii.
 
Efectuarea notificarii
Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea si transmiterea, în original, a formularului-tip al notificarii (Anexa nr.2), la care se vor atasa documentele necesare, dupa caz, care fac parte integranta din notificare.
 
Solicitantii persoane române
Daca sunteti persoana româna trebuie sa anexati la formularul-tip al notificarii (Anexa nr.2) urmatoarele documente:
 • certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului (Bucuresti, Bd. Unirii nr. 74, sector 3 , tronson 2+3, bl. J3B, Tel. centrala: 021/316.08.17; 316.08.18; 316.08.24; 316.08.26, Telefon direct secretariat conducere: tel. 021/316.08.04, fax: 021/316.08.03; program de lucru cu publicul: Luni – Vineri – 8:00 – 16:00) continând codul unic de înregistare al persoanei juridice sau, dupa caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în copie;
 • dovada calitatii de reprezentant al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificarii (ex. actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, în copie/ certificat constatator eliberat în acest scop de catre oficiul registrului comertului/ mandat/ procura, etc.);
 • actul de identitate al solicitantului persoana fizica autorizata sau întreprindere individuala, în copie;
 • fisa de descriere a retelelor si serviciilor (Anexa nr.3).
 
Daca sunteti persoana juridica româna de drept privat fara scop patrimonial trebuie sa anexati la formularul-tip al notificarii (Anexa nr.2) urmatoarele documente:
 • certificatul de înregistrare fiscala, în copie, precum si certificatul de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul federatiilor, dupa caz, în copie;
 • dovada calitatii de reprezentant al solicitantului a persoanei mentionate în formularul-tip al notificarii, în copie (ex. actul de înfiintare, cu toate modificarile si completarile ulterioare, în copie);
 • fisa de descriere a retelelor si serviciilor (Anexa nr.3).
 
Solicitantii persoane straine
Daca sunteti persoana straina cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori într-un stat tert, stabilita în România, trebuie sa anexati la formularul-tip al notificarii documentele prevazute la paragrafele precedente, dupa caz.
 
Atunci când intentionati sa furnizati prin intermediul unei unitati fara personalitate juridica (ex. sucursala), în mod suplimentar fata de documentele prevazute la paragrafele precedente, dupa caz, trebuie sa transmiteti si documentele de identificare corespunzatoare societatii-mama, în copie si, respectiv, în traducere autorizata.
 
Daca sunteti persoana straina cu sediul principal în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, dar nu v-ati stabilit în România, trebuie sa anexati la formularul-tip al notificarii (Anexa nr.2) urmatoarele documente:
 • documentele echivalente celor prevazute la paragrafele precedente, emise în conformitate cu legislatia din statul membru de origine, dupa caz, în copie, si respectiv în traducere autorizata în limba româna;
 • desemnarea unei adrese de contact de pe teritoriul României pentru primirea corespondentei în relatia cu ANCOM (optional, dar  recomandabil);
 • desemnarea unei persoane împuternicite sa angajeze raspunderea solicitantului în relatia cu ANCOM si documentele de identificare ale acestei persoane, în copie (optional, dar recomandabil);
 • fisa de descriere a retelelor si serviciilor (Anexa nr.3).
 
Toate documentele într-o limba straina transmise ANCOM de catre un solicitant sau furnizor trebuie însotite si de o traducere autorizata în limba româna.
 
Realizarea notificarii
Notificarea este considerata realizata numai în conditiile în care au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul acesteia.
Pâna la realizarea notificarii solicitantul NU are dreptul de a furniza retele publice de comunicatii electronice sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului!
 
Obtinerea formularului-tip al notificarii si a fisei de descriere a retelelor si serviciilor:
 • Sediul central (Bucuresti, str. Delea Noua nr.2, sector 3);
 • Oficiile județene înfiintate în fiecare oras resedinta de judet din tara, precum si în București (adresele oficiilor judetene);
 • Pagina web a ANCOM (formularul-tip si fisa de descriere a retelelor si serviciilor).
Transmiterea catre ANCOM a formularului-tip al notificarii si a documentele aferente
Transmiterea documentelor se poate efectua catre sediul central din municipiul Bucuresti sau catre structura teritoriala a ANCOM în a carei raza se situeaza sediul solicitantului/furnizorului numai în unul din urmatoarele moduri:
 • prin depunere, personal sau de catre un reprezentant, sub luare de semnatura;
 • printr-un serviciu postal;
 • ca înscris în forma electronica, caruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice (la adresa de poșta electronica relatii_cu_publicul@ancom.org.ro sau sag@ancom.org.ro).
Efectele juridice ale realizarii notificarii
Persoana care a realizat notificarea în conformitate cu dispozitiile legale este considerata furnizor de retele publice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului pentru tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, dobândind drepturile si obligatiile specifice prevazute de autorizatia generala pentru respectivele tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice, de la data indicata în formularul-tip al notificarii ca fiind data estimativa a începerii furnizarii  de retele sau de servicii, însa nu mai devreme de data realizarii notificarii.
 
Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice NU confera si dreptul de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici dreptul de a furniza servicii de comunicatii electronice. De asemenea, obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice indicat în notificare NU presupune si obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice.
 
Modificarea datelor cuprinse în notificare
Orice modificare a datelor cuprinse în notificare trebuie comunicata ANCOM în termen de 10 zile de la data aparitiei, respectiv, acolo unde este cazul, de la data înregistrarii la institutiile abilitate, prin transmiterea unei informari însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare.
 
Persoana straina care s-a stabilit în România, ulterior dobândirii calitatii de furnizor, are obligatia sa informeze ANCOM în termen de 10 zile de la data înregistrarii la institutiile abilitate, prin transmiterea unei informari însotite de documentele aferente sediului secundar.
 
Atunci când modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice, suplimentare fata de cele indicate în notificarea anterioara, ori data estimativa a începerii furnizarii, este necesara realizarea unei noi notificari.