Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Industrie

Litigii între furnizori având ca obiect obligații din domeniul comunicațiilor electronice

Furnizorii de rețele sau de servicii de comunicații electronice pot sesiza ANCOM în cazul aparitiei unui litigiu cu alti furnizori de retele sau de servicii din domeniul comunicatiilor electronice în legatura cu obligatiile impuse în temeiul actelor normative ce reglementeaza acest domeniu, si anume:

Cum sesizam ANCOM?
 
Pentru a putea apela la ANCOM în vederea solutionarii unei dispute, reclamantul trebuie sa înainteze o sesizare scrisa. Aceasta va fi depusa la registratura ANCOM, expediata prin serviciul de trimitere cu confirmare de primire sau prin fax însotit de transmiterea în original a sesizarii.

Sesizarea va cuprinde în mod obligatoriu informatii privitoare la:
a) partile litigiului si datele de identificare a acestora, iar, în cazul în care reclamantul este reprezentat, numele reprezentantului si înscrisul care îi atesta calitatea de reprezentant;
b) obiectul litigiului – se vor mentiona obligatiile din legislația menționata anterior, în legatura cu care a aparut litigiul;
c) motivarea în fapt - reclamantul trebuie sa furnizeze cât mai multe detalii, inclusiv documente relevante privind eforturile depuse de parti pentru solutionarea pe cale amiabila a litigiului (copii de pe corespondenta, note ale întâlnirilor dintre parti, proiecte de contracte/acte aditionale etc.);
d) motivarea în drept – dispozitiile legale pe care se întemeiaza;
e) modul în care reclamantul este afectat de litigiu;
f) solutia sau masurile propuse pentru solutionarea litigiului;
g) precizarea daca o cerere cu acelasi obiect, aceeasi cauza si între aceleasi parti a fost înaintata unei instante judecatoresti;
h) semnatura partii sau a reprezentantului si stampila, dupa caz.
 
Sesizarea se va transmite în doua exemplare si se va realiza în mod obligatoriu conform formularului-tip.
 
Procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de servicii sau de retele de comunicatii electronice
Dupa înregistrarea sesizarii, presedintele ANCOM, în functie de obiectul si complexitatea litigiului, va desemna o comisie care va fi responsabila cu solutionarea litigiului.
În vederea solutionarii litigiului, Comisia va invita partile în fata sa, comunicându-le data întâlnirii cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit. Numarul întâlnirilor difera de la caz la caz, în functie de complexitatea litigiului.
În urma analizarii tuturor informatiilor si în urma audierii punctelor de vedere exprimate în cauza, atunci când Comisia considera ca are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza pe fond, va redacta o solutie preliminara care se va comunica partilor. Oricare dintre parti poate adresa Comisiei, în termen de 10 zile de la comunicarea solutiei preliminare, o cerere de reanalizare a acesteia. Daca apreciaza necesar, Comisia va convoca partile pentru a-si expune punctele de vedere asupra aspectelor rezultate ca urmare a formularii unei cereri de reanalizare.
În vederea solutionarii litigiului, presedintele ANCOM emite o decizie. Decizia va fi pronuntata în termen de 4 luni de la data sesizarii ANCOM. În situatii exceptionale, pentru buna solutionare a cazului, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANCOM.
Decizia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ - în termen de 30 de zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile prevazute la art.7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Acte normative ce reglementeaza procedura de solutionare a litigiilor între furnizori