Industrie

Anunt privind deschiderea spre alocare a numarului national scurt 116006

Având în vedere adoptarea Deciziei Comisiei Europene 2009/884/CE de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce priveşte introducerea unor numere rezervate suplimentare care încep cu „116” Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) deschide spre alocare numărul naţional scurt pentru servicii armonizate cu caracter social: 116006.

În conformitate cu art. 12 alin. (1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european, cu modificările ulterioare, prezentul anunţ se publică pe pagina de internet a ANCOM.

 

1. Informaţii generale despre numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social:

           

Numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social, disponibile spre alocare, şi caracteristicile serviciilor pentru care acestea pot fi utilizate au fost definite în anexă la Decizia Comisiei Europene 2007/116/CE privind rezervarea seriei naţionale de numere care încep cu „116” ca numere armonizate cu caracter social, modificată şi completată prin Decizia Comisiei Europene 2007/698/CE şi prin Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE.

Potrivit Deciziei Comisiei Europene 2007/116/CE, numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au fost identificate la nivel comunitar pentru a permite tuturor cetăţenilor statelor membre UE, inclusiv vizitatorilor şi persoanelor cu dizabilităţi, accesul la anumite servicii cu caracter social apelând aceleaşi numere uşor de recunoscut în toate statele membre.

Numerele naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au lungimea de 6 cifre, fiind de forma generală 116(xyz), unde xyz identifică un anumit serviciu armonizat cu caracter social.

Pentru a reflecta funcţia socială a serviciilor armonizate cu caracter social, numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) au statut de numere cu acces gratuit pentru cei care le apelează.  

În temeiul art. 5 din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008, un număr naţional scurt pentru servicii armonizate cu caracter social poate fi alocat de către ANCOM doar unui furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului prin licenţa de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN). Acesta asignează numărul alocat de către ANCOM doar unui furnizor de servicii  armonizate cu caracter social identificat în faza procedurii de acordare a LURN, pe baza copiei de pe antecontractul încheiat între acesta şi furnizorul de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului în vederea furnizării serviciului armonizat cu caracter social.

Potrivit art. 4 alin. (3) din Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008, numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) permit doar terminarea apelurilor la puncte terminale de pe teritoriul României.

În ceea ce priveşte accesibilitatea serviciilor armonizate cu caracter social, ANCOM încurajează furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului să implementeze numerele naţionale scurte de forma 116(xyz) în reţelele proprii prin încheierea de contracte de acces şi de interconectare pentru a asigura propriilor utilizatori finali accesul la aceste numere.

Totodată, susţinerea unor campanii publicitare de informare şi conştientizare asupra beneficiilor pe care le prezintă aceste servicii armonizate cu caracter social poate conduce la creşterea eficienţei furnizării serviciilor şi la diversificarea acestora la nivel comunitar.

În prezent, în România, sunt alocate următoarele numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social:

a) 116000 – pentru serviciul „Linii telefonice de urgenţă pentru copii dispăruţi”;

b) 116111 – pentru serviciul „Linii de asistenţă telefonică pentru copii”.

Numărul 116123 a fost deschis spre alocare pentru serviciul „Linii de asistenţă telefonică care oferă sprijin emoţional”.

Prin Decizia Comisiei Europene 2009/884/CE au fost identificate două noi numere pentru servicii armonizate cu caracter social, şi anume:

a) 116006 – pentru serviciul „Linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor”;

b) 116117 – pentru „Serviciul medical telefonic ce nu intră în categoria cazurilor de urgenţă”.

 

2. Numărul naţional scurt pentru servicii armonizate cu caracter social care se deschide spre alocare: 116006

 

3. Serviciul armonizat cu caracter social care va putea fi furnizat prin intermediul numărului respectiv: Linie de asistenţă telefonică pentru victimele infracţiunilor

 

3.1. Descrierea serviciului:

Serviciul oferă victimelor infracţiunilor posibilitatea de a primi asistenţă psihologică în astfel de situaţii, de a fi informate în legatură cu drepturile lor şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, precum şi de a fi îndrumate către instituţiile care le pot sprijini. Serviciul oferă, în special, informaţii despre:

a) poliţia locală şi procedurile judiciare penale;

b) aspecte legate de despăgubiri şi asigurări.

De asemenea, acest serviciu oferă asistenţă pentru identificarea altor posibilităţi de sprijin.

 

3.2. Condiţii generale de utilizare a acestui număr:

a) serviciul furnizat prin intermediul acestor numere trebuie să asigure accesul la informaţii sau asistenţă ori un instrument de comunicare pentru cetăţeni ori la o combinaţie a acestor elemente;

b) serviciul furnizat este accesibil tuturor cetăţenilor, fără a fi necesară o înregistrare prealabilă;

c) serviciul nu este furnizat pentru o durată limitată;

d) accesul la acest serviciu nu este condiţionat de plata sau de angajamentul de plată a vreunui tarif;

e) în timpul apelului către aceste numere sunt interzise: publicitatea, divertismentul, marketingul şi vânzarea sau utilizarea apelului în scopul vânzării de servicii comerciale în viitor.

 

3.3. Condiţii specifice de utilizare a acestui număr:

Atunci când serviciul nu este disponibil non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la nivel naţional), furnizorul acestuia trebuie să garanteze că informaţiile privind disponibilitatea serviciului sunt uşor accesibile publicului şi că, pe perioada în care serviciul nu este disponibil, apelanţii sunt informaţi când va deveni disponibil serviciul.

 

4. Procedura de alocare a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 

4.1. Solicitarea  alocării

În vederea alocării, solicitantul va depune toate documentele prevăzute la art. 10 al Deciziei preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008.

Vor fi analizate doar solicitările de acordare a LURN care au fost depuse în termen şi care îndeplinesc toate condiţiile privind transmiterea, conţinutul şi forma cererii.

 

4.2. Data de la care se pot transmite cereri de acordare a licenţei de utilizare a resurselor de numerotaţie (LURN) pentru acest număr: 14 aprilie 2010.

Data până la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru acest număr în prima etapă de alocare: 14 mai 2010.

 

4.3. Criterii de alocare a numărului

Numărul va fi alocat furnizorului care a obţinut punctajul cel mai mare, conform grilei de punctaj prezentate mai jos, în cazul în care există mai mulţi furnizori care au depus cereri,  sau, în cazul în care un singur furnizor solicită dreptul de utilizare a numărului, respectivului furnizor dacă acesta îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 321/2008.

 

 

5. Grila de punctaj pentru evaluarea cererilor de acordare a LURN pentru numărul naţional scurt 116006:

 

 

Nr.

crt.

Criteriile aplicate

Punctaj

1.

Soluţia tehnică de implementare a numărului naţional scurt solicitat

20

2.

Gradul potenţial de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social

20

3.

Experienţa solicitanţilor în implementarea numerelor naţionale scurte

5

4.

Capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numărul şi de a asigura respectarea condiţiilor specifice de utilizare a numărului 116006

50

5.

Termenul de activare a numărului 116006

5

TOTAL [1+2+3+4+5]

100

 

Modalitatea de acordare a punctajului pentru criteriile aplicate în vederea evaluării cererii de acordare a LURN:

 

5.1. Soluţia tehnică de implementare a numărului naţional scurt solicitat:

a) disponibilitatea solicitantului de a asigura servicii auxiliare de comunicaţii între furnizorul serviciului armonizat cu caracter social şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul serviciului armonizat cu caracter social, în vederea asigurării implementării numărului 116006: 5 puncte;

b) modalitatea de conectare a echipamentelor dedicate implementării numărului 116006 la reţeaua de comunicaţiilor electronice (în funcţie de cea mai eficientă modalitate de conectare): 5 puncte;

c) capacitatea conexiunii – numărul de apeluri simultane care poate fi asigurat:

- cea mai mare capacitate a conexiunii – număr de apeluri simultane care poate fi asigurat: 5 puncte;

- pentru altă capacitate a conexiunii – alt număr de apeluri simultane ce poate fi operat: mai puţin de 5 puncte, proporţional cu capacitatea conexiunii.

d) soluţii de redundanţă a conexiunii, astfel încât să existe posibilitatea asigurării disponibilităţii non-stop a serviciului: 5 puncte.

 

5.2. Gradul potenţial de accesibilitate a serviciului armonizat cu caracter social:

a) pentru cel mai mare grad potenţial de accesibilitate: 20 de puncte;

b) pentru alt grad de accesibilitate decât cel prevazut la lit. a), punctajul se acordă astfel:

PGPAn= (gradul potenţial de accesibilitate al solicitantului „n” /cel mai mare grad potenţial de accesibilitate) X 20.

 

5.3. Experienţa solicitanţilor în implementarea numerelor naţionale scurte:

a) solicitantul care are experienţă în implementarea mai multor numere naţionale scurte: 5 puncte;

b) solicitantul care are experienţă în implementarea unui singur număr naţional scurt: 3 puncte;

c) solicitantul care nu are experienţă în implementarea numerelor naţionale scurte: 0 puncte.

 

5.4. Capacitatea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social de a asigura implementarea serviciului pentru care este alocat numărul şi de a asigura respectarea condiţiilor specifice de utilizare a numărului 116006:

a) experienţa anterioară în furnizarea de servicii cu caracter social similare:

- furnizorul de servicii armonizate cu caracter social care are experienţa cea mai îndelungată în furnizarea unor servicii cu caracter social similare: 10 puncte;

- alţi furnizori: mai puţin de 10 puncte – proporţional cu experienţa în furnizarea de astfel de servicii;

- furnizorul care nu are experienţă anterioară în furnizarea de astfel de servicii: 0 puncte;

 

b) încheierea de convenţii sau protocoale cu instituţii publice, din care să rezulte implicarea furnizorului de servicii armonizate cu caracter social în proiecte sau servicii sociale similare ori sprijinul unor instituţii publice pentru furnizarea serviciului armonizat cu caracter social:

- furnizorul de servicii armonizate cu caracter social care a încheiat cele mai multe convenţii sau protocoale, conform cerinţelor: 10 puncte;

- alţi furnizori: mai puţin de 10 puncte – proporţional cu numărul convenţiilor sau protocoalelor încheiate;

- furnizorul care nu a încheiat nicio convenţie sau niciun protocol conform cerinţelor: 0 puncte;

 

c) modalitatea de asigurare a cerinţelor specifice de utilizare a numărului 116006:

- existenţa unor resurse umane suficiente, astfel încât să se asigure preluarea unui număr suficient de apeluri, proporţional cu numărul apelurilor simultane ce poate fi asigurat, pregătirea profesională relevantă şi experienţa acestora în asigurarea unor servicii cu caracter social similare – maxim 10 puncte, în funcţie de resursele umane alocate, pregătirea de specialitate şi experienţa acestora;

- modalitatea de cooperare cu serviciile specializate din cadrul unor instituţii publice şi organizaţii nonguvernamentale în măsură să acorde asistenţa necesară, în vederea implementării numărului 116006 (transferul apelurilor la nivel local, naţional, modalitatea practică de intervenţie) – maxim 5 puncte;

- modalitatea de soluţionare a apelurilor (dialogul cu apelantul şi consilierea psiho-emoţională a acestuia, informarea în legătură cu drepturile acestuia şi cu modalităţile de exercitare a acestor drepturi, îndrumarea către instituţii care îl pot sprijinii, identificarea posibilităţilor de sprijin, acţiuni comune cu instituţiile în măsură să acorde asistenţa necesară în fiecare caz, call center etc.) – maxim 7 puncte;

- perioada de disponibilitate a serviciului şi modalitatea de informare a apelanţilor cu privire la această disponibilitate (informare la fiecare apel, înregistrarea apelurilor etc.), în perioada de indisponibilitate a acestuia – maxim 3 puncte;

- disponibilitatea serviciului şi în alte limbi de circulaţie internaţională sau în limbile minorităţilor naţionale: maxim 5 puncte, în funcţie de numărul limbilor de circulaţie internaţională sau ale minorităţilor naţionale în care mai este disponibil serviciul.

 

5.5. Termenul de activare a numărului 116006:

a) pentru cel mai scurt termen de activare a numărului: 5 puncte;

b) pentru alt termen decât cel prevazut la lit. a), punctajul se acordă astfel:

TAn= (cel mai scurt termen de activare/termenul de activare propus de solicitant) X 5.

 

6. Pentru informaţii complete privind procedura de alocare şi condiţiile de utilizare a numerelor naţionale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social vă rugăm să consultaţi Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008, care se completează, acolo unde nu se dispune altfel, cu Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie, cu completările ulterioare.