Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Legea infrastructurii

Măsuri privind autorizarea construirii reţelelor

 

La elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și documentațiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a reţelelor de utilităţi publice se va avea în vedere necesitatea instalării de reţele de comunicaţii electronice.

 

În vederea realizării coordonate a lucrărilor de construire, instalare, întreținere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, autoritățile administrației publice care eliberează autorizații de construire pentru lucrările de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a altor rețele de utilități sau coordonează realizarea unor astfel de lucrări, au obligația de a publica anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizațiilor de construire pentru aceste lucrări, în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care autoritățile locale au cunoscut realizarea respectivelor lucrări.

 

Dacă furnizorii de rețele de comunicații electronice nu optează pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietăți în același timp cu celelalte lucrări de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a altor rețele de utilități publice, autoritățile administrației publice pot stabili condiții restrictive pentru acordarea autorizațiilor de construire în zona respectivă, pentru o perioadă de cel mult 2 ani, pentru lucrările anunțate cu cel puțin 6 luni în avans. 

 

Autorităţile publice care eliberează autorizaţii de construire vor publica anunţuri (pe paginile de internet proprii) și le vor transmite electronic punctului de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, privind înregistrarea unei cereri de eliberare a autorizaţiei de construire pentru lucrările descrise mai sus în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii ori de la data la care cunosc realizarea respectivelor lucrări. Scopul acestei măsuri este ca furnizorii să realizeze în mod coordonat lucrări de construire, instalare, întreţinere, înlocuire sau mutare a reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

 

Cu excepția intervențiilor urgente, lucrările coordonate de autoritățile administrației publice nu vor putea fi demarate înaintea împlinirii unui termen de minimum 25 de zile de la data publicării anunțului.

 

În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea şi realizarea lucrărilor de construcţii se vor prevedea trasee sistematizate pentru instalarea de reţele de comunicaţii electronice.

 

Cerințele privind asigurarea coordonării lucrărilor de construcții civile sunt asigurate prin reglementarea obligației operatorilor de rețea de a permite efectuarea coordonată a acestor lucrări, în condițiile stabilite de art. 28 din Legea nr. 159/2016. În cazul dezacordului dintre părți, oricare dintre acestea se pot adresa ANCOM.

În vederea negocierii unor acorduri de coordonare a lucrărilor de construcții civile, la solicitarea scrisă a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorii de rețea vor pune la dispoziția acestora, prin intermediul unui punct de informare unic organizat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, informații privind amplasarea și tipul lucrărilor, elementele de infrastructură fizică vizate, data la care au început sau se estimează că vor începe lucrările, durata acestora, precum și adresa punctului de contact.

Condițiile în care se va realiza comunicarea se vor stabili prin ordin al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională. Punerea la dispoziție a informațiilor se va realiza electronic, prin intermediul punctului de informare unic organizat și gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României.

 

Autorizarea lucrărilor de infrastructură fizică a reţelelor de comunicaţii electronice se va face pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea infrastructurilor fizice și a rețelelor de comunicații electronice, precum și, după caz, pe baza normativelor tehnice privind proiectarea și realizarea construcțiilor pe care se amplasează acestea.

 

Normativele tehnice

 - vor stabili, printre altele, caracteristicile constructive, capacitatea minimă pe care trebuie să o asigure traseele corespunzătoare diferitelor categorii de lucrări de construcţii, zonele de protecţie pentru anumite elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu aceste normative, aviz necesar în vederea emiterii autorizaţiei de construire, precum şi categoriile de avize şi acorduri solicitate pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor publice de comunicaţii electronice,

- se aprobă prin ordin comun al ministrului Comunicaţiilor şi pentru Societateai Informaţională, al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și al președintelui ANCOM, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi,

- la elaborarea normativelor se vor avea în vedere propunerile asociațiilor profesionale legal constituite ale furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, precum şi ale altor asociaţii legal constituite şi ale autorităţilor publice interesate.

 

 

Lucrările de acces pe proprietăţi se pot efectua numai cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

 

a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor;

b) proiectarea şi amplasarea construcţiilor şi a instalaţiilor în zona  rețelelor de energie

electrică și gazelor naturale, drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi în zonele supuse servituților de aeronautică civilă;

c) condiţiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare şi a stâlpilor pentru instalaţii în zona drumurilor şi în zona infrastructurii feroviare;

d) calitatea în construcţii;

e) protecţia igienei şi a sănătăţii publice;

f) protecţia mediului;

g) protecţia muncii;

h) protejarea monumentelor istorice.

 

Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care solicită exercitarea dreptului de acces, au obligaţia de a obţine toate avizele/autorizaţiile necesare.

 

În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe proprietăţi care:

 

a) restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea lucrărilor;

b) stânjenesc circulaţia autovehiculelor;

c) periclitează siguranţa circulaţiei, inclusiv prin reducerea vizibilităţii.

 

 

Persoanele care efectuează lucrări de instalare, mutare sau extindere a reţelelor de comunicaţii electronice au obligaţia de a marca traseele reţelelor, în condiţiile stabilite prin normativele tehnice menţionate mai sus.

Instalarea elementelor de reţea pe zidurile interioare şi exterioare ale clădirilor se va realiza prin utilizarea unor trasee sistematizate, conform normativelor tehnice menţionate mai sus, iar costurile ocazionate de această operaţiune vor fi suportate în comun de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează elementele respective. Aceste lucrări vor fi efectuate de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în termen de maximum 3 ani  de la data intrării în vigoare a normativelor tehnice.

 

Toate clădirile pentru care vor fi depuse cereri de emitere a autorizației de construire, inclusiv lucrări de renovare majoră, după data de 31 decembrie 2016, vor fi prevăzute cu infrastructură fizică interioară pregătită pentru rețele de mare viteză.

 

În zonele de protecţie a elementelor reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, stabilite prin normativele tehnice, nu se pot efectua lucrări care ar putea afecta aceste elemente fără permisiunea prealabilă scrisă a furnizorului de reţele de comunicaţii electronice.

Furnizorul poate solicita ca lucrările efectuate în zona de protecţie a reţelei să se realizeze în prezenţa reprezentanţilor săi.

 

Furnizorul va pune la dispoziţia persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecţie toate informaţiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune reţelei de comunicaţii electronice.