Printeaza Pagina

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), înfiinţată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, organizează la sediul central din str. Delea Nouă, nr. 2,   sector 3, Bucureşti, concurs extern pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de expert la Serviciul Investiții din cadrul Departamentului Achiziții, Direcția Achiziții și Contractări, Secretariat General.

 

Condiţii generale de ocupare a postului:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare  de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a altor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii: să deţină studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești/ științe economice/drept;
 • Cursuri: să dețină certificat de absolvire curs expert achiziții publice;

(precizare: certificatul de absolvire a cursului de expert achiziții publice reprezintă certificatul de absolvire a cursului de expert achiziții publice emis în sistemul național de educație și formare profesională);

 • Vechime: să aibă minim 1 an vechime în domeniul achizițiilor publice

(precizare: vechimea de minim 1 an în domeniul achizițiilor publice reprezintă vechimea de minim 1 an în domeniul achizițiilor publice dobândită de pe funcții pentru a căror ocupare a fost necesară deținerea de studii universitare de licență absolvite cu diplomă/ studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență);

 • Să dețină cunoștințe de utilizare a calculatorului - programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet - nivel ridicat de operare;
 • Să cunoască o limbă străină de circulație internațională - nivel mediu de cunoaștere.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal sau prin poştă, la sediul central al ANCOM: str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti, pentru Departamentul Resurse Umane/Serviciul Recrutare şi Administrare Personal, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele documente necesare înscrierii:

1. Cererea de înscriere (formular);

2. Curriculum Vitae (formular);

3. Actul de studii (xerocopie);

4. Certificatul de căsătorie (xerocopie), în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;

5. Carnetul de muncă (xerocopie) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011;

6. Cartea de identitate/cartea electronică de identitate/cartea de identitate provizorie, aflată în termen de valabilitate (xerocopie);

7. Cazierul judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere în care trebuie sa fie mentionat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale (formular)  care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

8. Declaratia de independenta financiara si operationala (formular);

9. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original). Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

    10. Alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului. 

 

Documentele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6 și 10 vor fi prezentate de candidaţi şi în original în vederea certificării conformităţii copiilor cu acestea, sau vor fi legalizate la notar, în cazul în care dosarul este trimis prin poștă.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar până cel mai târziu la data şi ora desfăşurării probei scrise.

 

Calendarul concursului:

- termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.07.2022, ora 16.30.

- termenul limită de afişare a rezultatelor privind selecţia dosarelor de concurs: 19.07.2022.

- data și ora de susţinere a probei scrise: 01.08.2022, ora 11.00.

- data şi ora la care se va desfăşura interviul se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.

- termenul limită de afişare a rezultatelor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă/interviu: o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă/interviu.

- termenul de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă/interviu.

- termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului la interviu.

Bibliografia poate fi consultată aici.

 

Notă:

Formularele şi bibliografia de concurs se vor descărca de pe site-ul instituţiei www.ancom.ro - secţiunea Carieră.

Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate de către Departamentul Resurse Umane (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679. Aceste date se vor păstra în cadrul ANCOM pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii procesului de recrutare și selecție, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul ANCOM, fără a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel mentionat anterior.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANCOM la adresa de email dpo@ancom.ro sau la telefon 0372.845.634.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile de ocupare a postului şi care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al fiecărei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la interviu numai candidaţii care au promovat proba scrisă.

 

 

 

 

Persoană de contact:

Andreea LUPU, expert, Serviciul Recrutare şi Administrare Personal, Departamentul Resurse Umane

Tel.: 0372.845.493 e-mail:  andreea.lupu@ancom.ro

 

 

 

Rezultate concurs expert la Serviciul Investiții din cadrul Departamentului Achiziții, Direcția Achiziții și Contractări, Secretariat General