Printeaza Pagina

Legea infrastructurii

Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice:
 1. a intrat in vigoare la data de 28 iulie 2016
 2. stabileşte:
 • condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată (inclusiv în spaţiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe locuinţe) în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora;
 • accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică a operatorilor de rețea;
 • măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice și pentru facilitarea și stimularea extinderii acestora prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi.
 3. se aplică:
 • furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice;
 • furnizorilor de reţele private de comunicaţii electronice, în cazul accesului pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
 • operatorilor de rețea;
 • instituțiilor publice, inclusiv autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, precum şi oricăror alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • titularilor dreptului de proprietate privată asupra imobilelor;
 • instituţiilor publice din domeniul apărării, ordinii publice şi securității naţionale, în ceea ce priveşte accesul pe proprietăţi pentru realizarea reţelelor de comunicaţii electronice pentru uz propriu;
 • ANCOM, în vederea accesului pe proprietăți, pentru instalarea stațiilor de monitorizare, a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală.

 4. nu se aplică:

 • cu excepția situației prevăzute la pct. 3 de mai sus, reţelelor de comunicaţii electronice deținute sau administrate de instituțiile publice din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;
 • cu excepția situației prevăzute la pct. 3 de mai sus, stațiilor de monitorizare, rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică deținute sau administrate de ANCOM în scopul monitorizării frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală;
 • imobilelor care constituie, conform legislației în vigoare, fondul forestier național.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 154/2012, cu excepția dispozițiilor art. 42 pct. 1.

 

Decizia președintelui ANCOM nr. 997/2018, prevăzută la art. 6 alin.(4) din Legea 159/2016, a fost publicată în Monitorul Oficial  al României, Partea I, nr. 1013 din 29 noiembrie 2018 și intră în vigoare începând cu data publicării. Entitățile direct interesate vor respecta obligațiile care le revin conform următoarelor articole din Legea 159/2016:

 

 • Art. 6 - (1) În lipsa unor dispoziții legale contrare, pentru imobilele proprietate publică unde au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzută la alin. (4), operatorii economici care nu au calitatea de operatori de rețea conform prezentei legi, operatorii de rețea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituţiile publice, inclusiv autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale au obligaţia de a publica, respectiv de a modifica și/sau completa în cazul în care sunt deja publicate, pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afişare în locuri vizibile la sediul titularului, condiţiile în care se realizează dreptul de acces la aceste imobile şi documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiţii, cu respectarea prevederilor art. 4.

 

 

 • (2) În lipsa unor dispoziții legale contrare, după data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzute la alin. (4), în cazul imobilelor proprietate publică unde nu au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, operatorii economici care nu au calitatea de operatori de rețea conform prezentei legi, operatorii de rețea pentru bunurile imobile care nu fac obiectul cap. III, instituțiile publice, inclusiv autoritățile administrației publice centrale sau locale, precum și orice alte entități care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale au obligația de a publica pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin afișare în locuri vizibile la sediul titularului, în termen de 30 de zile de la data primirii pentru prima dată a unei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un anumit imobil proprietate publică, condițiile în care se realizează dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte în vederea dovedirii îndeplinirii acestor condiții, cu respectarea prevederilor art. 4.

 

 • Art. 7 - (1) O copie a documentului cuprinzând condiţiile de acces stabilite în conformitate cu prevederile art. 6, precum şi a oricăror modificări sau completări ale acestor condiţii va fi transmisă, în termen de maximum 10 zile de la publicare, ANCOM de entităţile care au obligaţia să stabilească şi să publice aceste condiţii.

 

 • Art. 47 - (1) La solicitarea entităților prevăzute la art. 6 alin. (1) ori a furnizorilor de rețele de comunicații electronice, clauzele cuprinse în contractele de exercitare a dreptului de acces pe imobile proprietate publică încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzută la art. 6 alin. (4), în vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei legi.

 

 • (3) În cazul în care, până la data publicării condițiilor de acces potrivit dispozițiilor art. 6 alin. (1), au fost realizate lucrări de acces pe proprietăți, dar nu au fost încheiate contracte de exercitare a dreptului de acces pe proprietăți, entitățile responsabile au obligația de a încheia aceste contracte în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei președintelui ANCOM prevăzută la art. 6 alin. (4).

 

 • (4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și (3), clauzele privind tarifele pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică, stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor deciziei președintelui ANCOM prevăzute la art. 6 alin. (4) sunt considerate nescrise, iar sumele astfel încasate se restituie furnizorilor de rețele de comunicații electronice de la care au fost percepute.

 

Legea infrastructurii