Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
ANCOM

Prevenirea și combaterea terorismului în mediul online

CONTEXT

Una din preocupările constante ale autorităților publice este aceea de a preveni răspândirea conținutului online cu caracter terorist, normele legale în materie fiind stabilite în Regulamentul (UE) 2021/784 al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist[1] și în Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adoptarea Regulamentului (UE) 2021/784 privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist (denumit în continuare Regulament sau Regulamentul), Uniunea Europeană a introdus o serie de măsuri pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru difuzarea de conținut terorist online, pentru a garanta buna funcționare a pieței unice digitale, asigurând în același timp încredere și securitate.

 

Regulamentul se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii în UE, fie că au sau nu sediul principal în statele membre.

 

Regulamentul, intrat în vigoare în 7 iunie 2021, stabilește reguli clare și transparente pentru a se asigura că, atunci când este identificat conținutul terorist, acesta este eliminat de pe platforma online, pentru a se asigura că serviciile acesteia nu pot fi utilizate abuziv, și totodată, prin instituirea unor garanții puternice, pentru a se asigura că libertatea de exprimare și de informare sunt pe deplin protejate. În concret, Regulamentul stabilește o serie de măsuri pentru abordarea diseminării publice a conținutului cu caracter terorist online, inclusiv:

 • ordine de eliminare – furnizorii de servicii de găzduire la adresa cărora a fost emis un ordin trebuie să elimine sau să blocheze un astfel de conținut în termen de o oră;
 • proceduri de eliminări transfrontaliere – aplicabile în situațiile în care furnizorul de servicii de găzduire nu are sediul în același stat membru ca și autoritatea națională care a emis ordinul de eliminare;
 • măsuri specifice care trebuie luate de furnizorii de servicii de găzduire expuși la astfel de conținut;
 • păstrarea de către furnizorii de servicii de găzduire a unui astfel de conținut în scopuri administrative și judiciare.

 

Totodată, Regulamentul include o serie de măsuri de protecție și răspundere pentru asigurarea transparenței și a drepturilor legale. Acestea includ norme care se referă la obligația de transparență a furnizorilor de servicii de găzduire, la publicarea rapoartelor privind transparența întocmite de autoritățile naționale, a căilor de atac pentru furnizorii de servicii de găzduire și pentru furnizorii de conținut și a procedurilor de urmat în cazul eventualelor contestații.

 

În România, autoritățile competente în prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire pentru diseminarea către public a materialelor de propagandă teroristă şi a conținutului cu caracter terorist sunt:

 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – autoritate competentă pentru aplicarea art. 12 alin. (1) lit. a), b), c) și d) din Regulament;
 • Serviciul Român de Informații – oferă suport ANCOM în vederea verificării îndeplinirii obligaţiilor ce incumbă furnizorilor serviciilor de găzduire conform art. 5 din Regulament;
 • Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Politiei Române participă, la solicitarea ANCOM, la activităţile de verificare a modalității de ducere la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) şi art. 6 din Regulament.

 

Serviciul Român de Informații are calitatea de autoritate națională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii și Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române au atribuții individualizate de prevederile art. 382 alin. (2) din Legea nr. 535/2004.

 

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) este mandatată, în conformitate cu art. 382 alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 535/2004, să emită ordinele de eliminare la care face referire art. 3 din Regulament, în baza solicitării motivate a Serviciului Român de Informații, în calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului potrivit art. 382 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 535/2004.

 

Mecanismul stabilit prin Regulament prevede faptul că autoritatea competentă[2] va emite un ordin de eliminare[3] prin care furnizorul de servicii de găzduire este obligat să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul utilizatorilor la conținutul cu caracter terorist în toate statele membre în termen de o oră de la primirea ordinului respectiv.

 

Imediat ulterior, în conformitate cu art. 3 alin. (6) din Regulament, furnizorii de servicii de găzduire trebuie să informeze ANCOM la adresa tco.romania@ancom.ro, fără întârzieri nejustificate, prin intermediul formularului prevăzut în anexa II din regulamentul menționat[4], cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la conținutul cu caracter terorist în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu indicarea, în special, a datei și orei eliminării sau blocării respective. În cazul în care furnizorul de servicii de găzduire nu poate respecta ordinul de eliminare din motive de forță majoră sau dintr-o imposibilitate de facto care nu îi este imputabilă, inclusiv din motive tehnice sau operaționale justificate în mod obiectiv, sau ordinul de eliminare conține erori evidente ori nu conține informații suficiente pentru a permite executarea sa, prin intermediul formularului prevăzut în anexa III din Regulamentul[5] acesta prezintă ANCOM motivele respective fără întârzieri nejustificate, termenul de 1 oră pentru eliminarea respectiv blocarea conținutului fiind prorogat până la încetarea motivelor respective.

 

În situaţia în care eliminarea la sursă a materialului de propagandă teroristă sau a conţinutului cu caracter terorist nu este fezabilă și pentru eficientizarea implementării măsurii în orice situație de fapt, Legea nr. 535/2004 a prevăzut, suplimentar celor de mai sus, încă două pârghii pentru implementarea unui ordin de eliminare emis de ANCOM:

 1. furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația[6] de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la materialul de propagandă teroristă sau conținutul cu caracter terorist transmis într-o rețea de comunicații electronice;
 2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are obligația de a bloca imediat funcționalitatea unui domeniu «.ro» al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau care promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocată înregistrarea acestuia[7].

 

Totodată, furnizorii de servicii mass-media sunt responsabilizați în legătură cu prevenirea utilizării abuzive a serviciilor de găzduire în scopuri teroriste, acestora revenindu-le obligația de a nu promova sau facilita promovarea de idei, concepții, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susține cauza şi/sau activități ale entităților teroriste[8].

 

TERMENI-CHEIE

 

Conținut cu caracter terorist înseamnă unul sau mai multe dintre următoarele tipuri de materiale, și anume:

 1. materiale care instigă la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541, în cazul în care astfel de materiale promovează direct sau indirect săvârșirea unor infracțiuni de terorism, cum ar fi prin glorificarea actelor teroriste, generând astfel un pericol de săvârșire a uneia sau mai multor astfel de infracțiuni;
 2. materiale care solicită unei persoane sau unui grup de persoane să săvârșească sau să contribuie la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541;
 3. materiale care solicită unei persoane sau unui grup de persoane să participe la activitățile unui grup terorist, în sensul articolului 4 litera (b) din Directiva (UE) 2017/541;
 4. materiale care oferă instrucțiuni referitoare la fabricarea sau folosirea explozivilor, a armelor de foc sau a altor arme sau substanțe nocive sau periculoase sau la alte metode sau tehnici specifice cu scopul săvârșirii sau contribuirii la săvârșirea uneia dintre infracțiunile de terorism prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541;
 5. materiale care constituie o amenințare de săvârșire a uneia dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (a)-(i) din Directiva (UE) 2017/541;

 

Furnizor de servicii de găzduire înseamnă un furnizor de servicii astfel cum sunt definite la articolul 1 litera (b) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului ( 14 ) care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia.

 

Furnizor de conținut un utilizator care a furnizat informații care sunt sau au fost stocate și diseminate către public de către un furnizor de servicii de găzduire.

 

Diseminare către public înseamnă punerea unor informații la dispoziția unui număr potențial nelimitat de persoane, la cererea unui furnizor de conținut.

 

Ordin de eliminare: act administrativ emis în aplicarea art. 3 şi 4 din Regulamentul (UE) 2021/784 al

 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist.

 

Măsurile specifice ce trebuie avute în vedere de furnizorul de servicii de găzduire sunt stabilite prin art. 5 din Regulament.

 

OBLIGAȚIILE FURNIZORILOR DE SERVICII DE GĂZDUIRE

 

 1. pentru prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
  1. să elimine conținutul cu caracter terorist sau să blocheze accesul utilizatorilor la conținutul cu caracter terorist în toate statele membre în termen de o oră de la primirea ordinului de eliminare;
  2. să includă, în cazul în care a fost expus la conținut cu caracter terorist, în clauzele și condițiile sale de furnizare a serviciilor și, după caz, să aplice prevederi care previn utilizarea abuzivă a serviciilor sale pentru diseminarea conținutului cu caracter terorist către public;
  3. să ia măsuri specifice pentru a își proteja serviciile împotriva diseminării conținutului cu caracter terorist către public;
  4. să raporteze autorității competente cu privire la măsurile specifice pe care le-a luat și pe care intenționează să le ia;
  5. să păstreze, în condițiile stabilite în ordinul de eliminare, conținutul cu caracter terorist care a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat ca urmare a unui ordin de eliminare, sau a unor măsuri specifice, precum și datele conexe.

 

 1. pentru protecție și răspundere
  1. să menționeze clar, în clauzele și condițiile de găzduire, politica de prevenire a diseminării conținutului cu caracter terorist, inclusiv, după caz, o explicație pertinentă cu privire la funcționarea măsurilor specifice sau la utilizarea unor instrumente automatizate;
  2. să publice un raport privind transparența acțiunilor întreprinse în anul respectiv, în situația în care a luat măsuri de prevenire a diseminării conținutului cu caracter terorist, până la data de 1 martie a anului următor;
  3. să stabilească un mecanism eficace și accesibil care să permită furnizorilor de conținut al căror conținut a fost eliminat sau la care accesul a fost blocat, ca urmare a unor măsuri specifice, să conteste eliminarea sau blocarea accesului la conținutul respectiv și să solicite republicarea conținutului eliminat sau la care accesul a fost blocat;
  4. să informeze furnizorul de conținut cu privire la o eliminare sau blocare a accesului la un conținut cu caracter terorist, cu excepția situațiilor când autoritatea care emite ordinul decide să nu fie dezvăluite niciun fel de informații din motive de siguranță publică;
  5. să publice un punct de contact unde primește ordinele de eliminare prin mijloace electronice și asigură prelucrarea promptă a acestora;
  6. să notifice în scris ANCOM,  sau atunci când nu are un sediu principal în Uniune, reprezentantul său legal cu reședința sau sediul în România competent să asigure respectarea și executarea ordinelor de eliminare emise de ANCOM și să coopereze cu autoritățile competente.

 

 

[1] Conform articolului 288 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, un regulament este obligatoriu pentru statele membre ale Uniunii Europene și are aplicabilitate generală. Totodată, conform art. 148 alin. (2) din Constituția României, republicată, reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

[2] Potrivit art. 382 alin. (2) pct.1 lit. a) coroborat cu pct. 2 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 535/2004, autoritatea competentă în România este ANCOM în ceea ce privește emiterea ordinelor de eliminare în baza solicitării motivate a autorității naționale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului. Totodată, conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/784, se recunoaște pe teritoriul național autoritatea oricărei altei instituții competente din unul dintre Statele Membre, lista cu acestea putând fi accesată la adresa https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/prevention-radicalisation/terrorist-content-online/list-national-competent-authority-authorities-and-contact-points_en

[3] Structura ordinului de eliminare este stabilită în cadrul anexei I la Regulamentul (UE) 2021/784.

[5] ibidem

[6] Art. 382 alin. (7) și (8) din Legea nr. 535/2004.

[7] Art. 382 alin. (9) din Legea nr. 535/2004.

[8] Art. 382 alin. (11) din Legea nr. 535/2004.