Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri
Consultare

Procedura de consultare

ANCOM consultă public orice proiect de decizie care urmează să aibă un impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice. Instituţia îşi face cunoscute acţiunile viitoare prin intermediul Planului de acţiuni care este consultat cu industria în fiecare an. În urma consultărilor, ANCOM va publica planul de acţiuni pentru anul respectiv, plan care va conţine, dacă este posibil, şi titlurile proiectelor de decizie care urmează a fi propuse spre consultare pe tot parcursul anului respectiv.
Obiectivele prevăzute în planul de acţiuni vor ţine seama de strategia şi politica în domeniu, precum şi de recomandările provenite din partea industriei.
Pe cât posibil, planul va avea un caracter flexibil şi va fi actualizat în funcţie de evoluţiile de pe piaţă.

Consultare publică

I. ANCOM va publica textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, în format Word şi/sau PDF, precizând totodată şi:

 • persoana de contact;
 • codul documentului supus consultării;
 • data publicării documentului;
 • data ultimei modificări;
 • data încheierii procesului de consultare publică.
 • statutul documentului supus consultării;
 • acţiunea aşteptată.

II. Pentru eficienţa procedurii de consultare, fiecare document supus consultării publice va fi anunţat publicului prin următoarele mijloace:

 • Direcţia Relaţii Publice a ANCOM (DRP) va redacta un text informativ care va titlul documentului supus consultării, motivele care au stat la baza elaborării proiectului de decizie, adresa paginii de internet unde poate fi consultat textul, termenul de depunere a observaţiilor, datele de contact, precum şi căile de comunicare prin care observaţiile pot fi transmise ANCOM; aceste informaţii sunt transmise sub forma unui comunicat de presă către reprezentanţii massmedia şi către persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă special constituită a ANCOM.;
 • DRP va anunţa deschiderea procesului de consultare publică în prima pagină a site-ului instituţiei;
 • DRP va redacta o notă de informare asupra consultării publice şi o va afişa la avizierul instituţiei;

Aceste demersuri vor fi realizate la data publicării documentului spre consultare sau în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la lansarea consultării.

III. Termenul în care pot fi trimise observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice este de minim 30 de zile calendaristice de la data publicării documentului pe pagina de internet a ANCOM. În situaţiile în care se impune adoptarea măsurii în regim de urgenţă şi acest lucru este motivat în expunerea de motive, termenul poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile.

La calcularea termenului, prima zi de consultare este exclusă, iar ultima zi este inclusă. Orice persoană interesată poate depune observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice, prin poştă, direct la registratura ANCOM, prin intermediul Registraturii online, fax, e-mail sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorităţii. DRP ţine evidenţa în format electronic a tuturor observaţiilor/recomandărilor primite din partea respondenţilor și distribuie aceste observaţii către compartimentul iniţiator.

Pentru că există posibilitatea ca toate observaţiile primite să fie făcute publice pe pagina de internet, în forma transmisă, ANCOM va informa despre acest lucru la inițierea procesului de consultare publică. În cazul în care respondenții marchează unele observații ca fiind secrete comerciale în sensul legii, informațiile pe care le consideră ca atare din documentele pe care le transmit ANCOM, în cadrul procesului de consultare, pot fi eliminate din documentele/informațiile care se fac publice. Nu este permisă marcarea ca secret comercial a opiniilor generale transmise cu ocazia procesului de consultare publică. ANCOM comunică respondenților să limiteze, pe cât posibil, pasajele care pot face obiectul asigurării unei protecții, cu titlu de secret comercial. ANCOM își rezervă dreptul de a declasa, din oficiu, elemente informative care, prin natura lor, nu dezvăluie secrete comerciale.

IV. Fiecare document supus consultării va fi însoţit de o expunere de motive ce va fi publicată pe site-ul ANCOM împreună cu documentul respectiv. 

Consiliul Consultativ

V. Consiliul Consultativ al ANCOM este forul care pune în dialog reprezentanţii ANCOM, ai altor instituţii ale statului, ai companiilor din domeniu, ai utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi ai societăţii civile cu privire la proiectele supuse consultării.

După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul site-ului ANCOM şi apoi amendate cu observaţiile şi sugestiile provenite din direcţia partenerilor de dialog, proiectele de reglementări vor fi supuse unei discuţii finale în Consiliul Consultativ.

Deşi dezbaterile Consiliului Consultativ nu sunt publice, minuta, ordinea de zi şi celelalte documente ale fiecărei întâlniri vor fi publicate pe pagina de internet a ANCOM de regulă cu cel puţin 7 zile, dar nu mai puțin de 5, înaintea datei în care va avea loc reuniunea.

Minutele şedinţelor Consiliului Consultativ vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice prin intermediul paginii de Internet a ANCOM.

VI. Anual, DRP realizează un raport anual privind transparența decizională pentru anul anterior care va conţine următoarele informaţii:

 •  numărul proiectelor supuse consultării publice, dintre care:
  • numărul propunerilor cu caracter normativ;
  • numărul proiectelor care nu au avut caracter normativ;
 • numărul şedinţelor publice;
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului;
 • numărul şedinţelor Consiliului Consultativ;
 • numărul proiectelor de măsuri adoptate în cadrul consultării;
 • numărul proiectelor de măsuri adoptate în procedura de urgenţă;
 • numărul total al recomandărilor primite în cadrul consultării;
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele supuse consultării;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele publice;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele Consiliului Consultativ;
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor Consiliului Consultativ (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor de la punctul anterior incluse în deciziile luate (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor Consiliului Consultativ incluse în deciziile luate (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • situaţia cazurilor în care ANCOM a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003;
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.