Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Consultare

Procedura de consultare

ANCOM consultă public orice proiect de decizie care urmează să aibă un impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice. Instituţia îşi face cunoscute acţiunile viitoare prin intermediul Planului de acţiuni care este consultat cu industria în fiecare an. În urma consultărilor, ANCOM va publica planul de acţiuni pentru anul respectiv, plan care va conţine, dacă este posibil, şi titlurile proiectelor de decizie care urmează a fi propuse spre consultare pe tot parcursul anului respectiv.
Obiectivele prevăzute în planul de acţiuni vor ţine seama de strategia şi politica în domeniu, precum şi de recomandările provenite din partea industriei.
Pe cât posibil, planul va avea un caracter flexibil şi va fi actualizat în funcţie de evoluţiile de pe piaţă.

Consultare publică

I. ANCOM va publica textul supus consultării pe pagina de Internet proprie, în format Word şi/sau PDF, precizând totodată şi:
 • persoana de contact;
 • codul documentului supus consultării;
 • data publicării documentului;
 • data ultimei modificări;
 • data la care expiră termenul de depunere a observaţiilor;
 • statutul documentului supus consultării;
 • acţiunea aşteptată.
II. Pentru eficienţa procedurii de consultare, fiecare document supus consultării publice va fi anunţat publicului prin următoarele mijloace:
 • Direcţia Relaţii Publice a ANCOM (DRP) va redacta un text informativ care va conţine titlul documentului supus consultării, o sinteză a conţinutului acestuia şi a motivaţiilor care l-au generat (expunere de motive), adresa paginii de Internet unde poate fi consultat textul, termenul de depunere a observaţiilor, precum şi căile prin care observaţiile pot fi transmise ANCOM; această informaţie va fi transmisă către reprezentanţii mass-media şi către persoanele interesate care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă special constituită a ANCOM;
 • DRP va anunţa deschiderea procesului de consultare publică în prima pagină a site-ului instituţiei;
 • DRP va redacta o notă de informare asupra consultării publice şi o va afişa la avizierul instituţiei;
Aceste demersuri vor fi realizate la data publicării documentului spre consultare sau în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la lansarea consultării.
III. Data publicării documentului pe pagina de Internet a ANCOM este considerată data începerii consultării. Dacă documentul este publicat pe pagina de Internet a ANCOM după ora 17.00, data publicării va fi considerată următoarea zi.
Termenul în care pot fi trimise observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice este de minim 30 de zile de la data publicării documentului pe pagina de Internet a ANCOM. În situaţiile în care deciziile trebuie adoptate în regim de urgenţă, acest termen poate fi mai scurt de 30 de zile, însă nu mai scurt de 10 zile. În aceste cazuri, ANCOM va explica natura urgenţei prin intermediul notelor de informare descrise la punctul III.
Orice persoană interesată poate depune observaţii şi recomandări pe marginea proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), fax (+40 372 845 402), e-mail (consultare@ancom.org.ro) sau la registratura ANCOM.
Serviciul Comunicare, în colaborare cu serviciul/serviciile/ persoana/persoanele care primesc observaţii la proiectele în care sunt direct implicate, va ţine evidenţa tuturor observaţiilor şi recomandărilor primite în format electronic şi le va transmite în original către serviciul/serviciile/ persoana/persoanele responsabile cu elaborarea proiectului de decizie; SC va crea un registru (de uz intern) pentru înregistrarea şi evidenţa acestor observaţii şi va avea responsabilitatea actualizării acestuia.
IV. Fiecare document supus consultării va fi însoţit de o expunere de motive ce va fi publicată pe site-ul ANCOM împreună cu documentul respectiv. 
Pe cât posibil, principalele prevederi ale documentelor sau chiar documentele ce urmează să fie supuse consultării publice vor fi prezentate, într-o formă intermediară, operatorilor, asociaţiilor de utilizatori ca şi altor părţi interesate. Aceasta se realizează, printre altele, prin intermediul:
 • Forumurilor specializate ale industriei;
 • Întâlniri neformale sub patronajul Consiliului Consultativ (subcomisii);
 • Alte întâlniri organizate de ANCOM.

Consiliul Consultativ

V. După ce sunt supuse consultării publice prin intermediul site-ului ANCOM şi apoi amendate cu observaţiile şi sugestiile provenite din direcţia partenerilor de dialog, proiectele de reglementări vor fi supuse unei discuţii finale în Consiliul Consultativ. Consiliul Consultativ lucrează în următoarele comisii: Comisia pentru Reglementări, Comisia Studii şi Analize şi Comisia Tehnică şi Standardizare.
Şedinţele Consiliului Consultativ sunt convocate de către ANCOM în următoarele situaţii:
- la solicitarea în scris din partea unei asociaţii legal constituite sau a unei alte autorităţi publice, în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- la iniţiativa oricărui compartiment din cadrul ANCOM, care solicită o dezbatere publică pe marginea unei măsuri sau a unui proiect de decizie, sau în scopul de a  identifica, anterior elaborării unor proiecte de măsuri de reglementare, situaţiile sau domeniile care necesită intervenţia Autorităţii;
- pentru a purta o discuţie finală asupra proiectelor de decizie care au fost consultate public. Nu este obligatoriu ca toate măsurile consultate public să fie discutate şi în cadrul Consiliului Consultativ.
Deşi dezbaterile Consiliului Consultativ nu sunt publice, minuta, ordinea de zi şi celelalte documente ale fiecărei întâlniri vor fi publicate de către SC pe pagina de internet a ANCOM cu cel puţin 7 zile înaintea datei în care va avea loc reuniunea.
Minutele şedinţelor Consiliului Consultativ vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice prin intermediul paginii de Internet a ANCOM. Minutele altor şedinţe publice organizate de ANCOM în condiţiile prevăzute de Legea nr. 52/2003, vor fi afişate la sediul Autorităţii şi publicate pe pagina de Internet a acesteia.
VI. Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin care se adoptă măsura supusă consultării publice, ANCOM va publica un material de sinteză a observaţiilor primite, în care se va preciza şi poziţia instituţiei faţă de aceste observaţii.
Observaţiile şi recomandările vor fi făcute publice prin intermediul paginii de Internet a ANCOM, cu excepţia cazurilor în care persoana care a formulat observaţia solicită contrariul.
În fiecăre an, DRP - SC realizează un raport anual privind transparenţa decizională pentru anul anterior care va conţine următoarele informaţii:
 • numărul proiectelor supuse consultării publice, dintre care:
  • numărul propunerilor cu caracter normativ;
  • numărul proiectelor care nu au avut caracter normativ;
 • numărul şedinţelor publice;
 • numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului;
 • numărul şedinţelor Consiliul Consultativ;
 • numărul proiectelor de acte normative adoptate în cadrul consultării;
 • numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă;
 • numărul total al recomandărilor primite în cadrul consultării;
 • numărul total al recomandărilor incluse în proiectele supuse consultării;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele publice;
 • numărul total al participanţilor la şedinţele Consiliului Consultativ;
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor de la punctul anterior incluse în deciziile luate (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor);
 • numărul total/media observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ incluse în deciziile luate (în măsura în care este posibilă cuantificarea lor)
 • situaţia cazurilor în care ANCOM a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003;
 • evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.