Întreabă ANCOM

Lista documentelor produse/gestionate de ANCOM

I.1 Documente produse de ANCOM
 • Decizii ale președintelui ANCOM
 • Răspunsuri la petiții sau la cereri de informații de interes public
 • Adrese către furnizori de servicii de comunicații
 • Adrese către terțe persoane
 • Note interne
 • Certificate-tip de autorizare a activității de furnizare a serviciilor de comunicații electronice/servicii poștale
 • Licențe de utilizare a resurselor de numerotație
 • Licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asignare a frecvenţelor
 • Certificate de radioamatori și certificate de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru
 • Tabelul Naţional de Atribuire a Benzilor de Frecvenţă
 • Documente aferente procesului de emitere sau modificare a unei decizii de reglementare
 • Documente de poziție, rapoarte, studii, ghiduri de reglementare/bune practici, cu caracter tehnic
 • Contracte încheiate cu terțe persoane și documente rezultate în cursul procedurilor de achiziții publice
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Declaraţii de avere/interese ale personalului
 • Codul de etică şi conduită profesională
 • Rapoarte anuale de activitate
 • Rapoarte de date statistice
 • Bilanțul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli
 • Strategii
 • Planuri de activitate
 • Comunicate de presă
 • Prezentări/comunicări diverse
I.2 Documente gestionate de ANCOM
 • Petiții
 • Solicitări de informatii de interes public
 • Documente depuse de solicitanti în cadrul diverselor proceduri de autorizare
 • Documente transmise de furnizorii de servicii de comunicații/terți în cursul procedurilor de supraveghere și control
 • Documente transmise în cursul procedurilor de achiziții publice
 • Documente transmise în cadrul procedurii de consultare publică
 • Documente privind soluţionarea litigiilor de către ANCOM
 • Contracte de acces pe proprietăţi
 • Acorduri de acces şi interconectare încheiate de furnizorii de reţele sau servicii de comunicaţii electronice
 • Documentaţii privind eliberarea, modificarea, prelungirea valabilității Licenţelor de Utilizare Frecvenţe şi Autorizaţii de Asignare a Frecvenţelor
 • Documente referitoare la aplicarea deciziilor de reglementare tehnică (adrese, raportări, informări etc.)
 • Documentaţie certificate de radioamatori și certificate de operator radiotelefonist în serviciul mobil terestru
 • Studii de piață
 • Corespondenţa şi actele rezultate din relaţiile ANCOM cu alte autorităţi similare, organisme şi instituţii internaţionale şi ale Uniunii Europene (în calitate de membru sau din punct de vedere al activitaţii desfăşurate)
 • Adrese din partea unor terțe persoane