Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
√éntreabă ANCOM

Lista documentelor de interes public

 • Acte normative care reglementeazńÉ organizarea »ôi func»õionarea ANCOM
 • Deciziile externe ale presedintelui ANCOM
 • Certificate‚Äďtip de autorizare a activitńÉ»õii de comunica»õii electronice/servicii po»ôtale
 • Licen»õele de utilizare a resurselor de numerota»õie
 • Tabelul NaŇ£ional de Atribuire a Benzilor de FrecvenŇ£ńÉ
 • Contracte de acces pe proprietńÉ»õi
 • Acorduri de acces Ňüi interconectare √ģncheiate de furnizorii de reŇ£ele sau servicii de comunicaŇ£ii electronice
 • Documente de pozi»õie, rapoarte, studii, ghiduri de reglementare/bune practici, cu caracter tehnic
 • Contractele de achizi»õii publice √ģncheiate de ANCOM
 • Regulamentul de organizare Ňüi funcŇ£ionare
 • DeclaraŇ£ii de avere/interese ale personalului
 • Codul de eticńÉ Ňüi conduitńÉ profesionalńÉ
 • Rapoarte anuale de activitate ale ANCOM
 • Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001
 • Strategii elaborate de ANCOM
 • Planuri de activitate ale ANCOM
 • Rapoarte de date statistice
 • Analize »ôi studii de pia»õńÉ
 • Bugetul de venituri Ňüi cheltuieli, bilan»õul contabil¬†