Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Legislaţie

Legislaţie europeană

    

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/654 AL COMISIEI din 18 decembrie 2020 de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2082 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2116 al Comisiei 

RECOMANDAREA (UE) 2020/2245 A COMISIEI din 18 decembrie 2020 privind piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1070 AL COMISIEI din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/2243 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului 

DIRECTIVA (UE) 2018/1972 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității el

REGULAMENTUL (UE) 2018/644 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1263 AL COMISIEI din 20 septembrie 2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

Directiva nr. 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză

RECOMANDAREA COMISIEI 2014/710/UE din 9 octombrie 2014 privind pieţele relevante de produse şi de servicii din sectorul comunicaţiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice.

Recomandarea CE 2009/396/CE cu privire la reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor telefonice în rețele fixe și în rețele mobile în UE

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

Regulamentul (CE) nr. 1971/2018 al Parlamentului European de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009

 

 

Directiva 2009/140/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivelor 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice, 2002/19/CE privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora si 2002/20/CE privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, a Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii în sectorul comunicatiilor publice si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale însarcinate sa asigure aplicarea legislatiei în materie de protectie a consumatorului

Regulamentul (CE) nr. 531/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Uniunii

DIRECTIVA 2008/6/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității

RECOMANDAREA COMISIEI 2007/879/CE din 17 decembrie 2007 privind pie?ele relevante de produse ?i de servicii din sectorul comunica?iilor electronice care pot face obiectul unei reglementari ex ante, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European ?i a Consiliului privind un cadru de reglementare comun pentru re?elele ?i serviciile de comunica?ii electronice

REGULAMENTUL (CE) nr.717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobila în interiorul Comunitatii si de modificare a Directivei 2002/21/CE

DIRECTIVA 2006/24/EC din 15 martie 2006 privind stocarea datelor generate sau procesate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice destinate publicului  

DECIZIA 2004/641/EC din 14 septembrie 2004 pentru amendarea Deciziei 2002/627/2002 privind infiintarea Grupului Reglementatorilor Europeni pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice

Recomandarea Comisiei din 23 iulie 2003 privind procedura de notificare, termenele si procedura de consultare stipulate in articolul 7 al Directivei 2002/21/EC a Parlamentului European si a Consiliului privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice


RECOMANDAREA
din 11 februarie 2003 a COMISIEI EUROPENE cu privire la pietele relevante ale produselor si serviciilor de comunicatii electronice pentru care este posibila reglementarea ex ante, conform Directivei 2002/21/EC privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice

DIRECTIVA 2002/77/EC
din 16 Septembrie 2002 privind competitia pe pietele serviciilor si retelelor de comunicatii electronice

 

DIRECTIVA 2002/58/EC din 31 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

DECIZIA Comisiei Europene din 29 iulie 2002 de înfiintare a Grupului Autoritatilor Europene de Reglementare pentru retele si servicii de comunicatii electronice

DECIZIA 196/2019/EC din 11 iunie 2019Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio și de abrogare

a Deciziei 2002/622/CE

Instructiunile Comisiei Europene 2002/C 165/03 pentru efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata în conformitate cu cadrul de reglementare comunitar pentru retele si servicii de comunicatii electronice


DIRECTIVA 2002/39/EC
din 10 iunie 2002 a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la amendarea Directivei 97/67/EC referitoare la liberalizarea în sfera serviciilor postale comunitare


DIRECTIVA 2002/22/EC
din 24 aprilie 2002 privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice


DIRECTIVA 2002/21/EC
din 24 aprilie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice


DIRECTIVA 2002/20/EC
din 24 aprilie 2002 privind autorizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

DIRECTIVA 2002/19/EC din 24 aprilie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora

DECIZIA 676/2002/EC din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politicile de spectru în cadrul Comunitatii Europene

DIRECTIVA 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE

DIRECTIVA 97/67/EC
din 15 decembrie 1997 a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la regulile comune pentru dezvoltarea pietei interne Comunitare a serviciilor postale si îmbunatatirea calitatii serviciilor

DIRECTIVA 91/287/EEC din 3 iunie 1991 privind desemnarea benzilor de frecvente cu scopul introducerii coordonate a sistemului DECT (Digital European Cordless Telecommunications) in Comunitatea Europeana

Directiva 2010/13/UE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) 

DIRECTIVA 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)

DIRECTIVA 87/372/EEC din 25 iunie 1987 privind rezervarea benzilor de frecvente cu scopul introducerii coordonate a sistemului public celular terestru digital pan-european de comunicatii in Comunitatea Europeana

DIRECTIVA 2009/114/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice.