Printeaza Pagina

Legislaţie europeană

    

REGULAMENTUL (UE) 2024/1309 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2024 privind măsurile de reducere a costului instalării rețelelor gigabit de comunicații electronice, de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Directivei 2014/61/UE (Regulamentul privind infrastructura gigabit)

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/654 AL COMISIEI din 18 decembrie 2020 de completare a Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele mobile și a unui tarif maxim unic la nivelul Uniunii de terminare a apelurilor de voce în rețelele fixe 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2228 AL COMISIEI din 14 decembrie 2021 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor în rețelele mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/2082   

RECOMANDAREA (UE) 2020/2245 A COMISIEI din 18 decembrie 2020 privind piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice care pot face obiectul unei reglementări ex ante, în conformitate cu Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1070 AL COMISIEI din 20 iulie 2020 de specificare a caracteristicilor punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice 

REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/2243 AL COMISIEI din 17 decembrie 2019 de stabilire a modelului fișei de sinteză a contractului care trebuie utilizat de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului în temeiul Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului 

DIRECTIVA (UE) 2018/1972 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2286 al Comisiei din 15 decembrie 2016 de stabilire a unor norme detaliate cu privire la aplicarea politicii utilizării rezonabile, precum și la metodologia de evaluare a sustenabilității el

REGULAMENTUL (UE) 2018/644 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 aprilie 2018 privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1263 AL COMISIEI din 20 septembrie 2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informațiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii

Directiva nr. 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză

REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

Regulamentul (CE) nr. 1971/2018 al Parlamentului European de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009

 

REGULAMENTUL (UE) 2022/612 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 6 aprilie 2022 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (reformare)

DIRECTIVA 2008/6/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 20 februarie 2008 de modificare a Directivei 97/67/CE cu privire la realizarea integrală a pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității

DECIZIA 2004/641/EC din 14 septembrie 2004 pentru amendarea Deciziei 2002/627/2002 privind infiintarea Grupului Reglementatorilor Europeni pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice


DIRECTIVA 2002/77/EC
din 16 Septembrie 2002 privind competitia pe pietele serviciilor si retelelor de comunicatii electronice

 

DIRECTIVA 2002/58/EC din 31 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice

 

DECIZIA Comisiei Europene din 29 iulie 2002 de înfiintare a Grupului Autoritatilor Europene de Reglementare pentru retele si servicii de comunicatii electronice

DECIZIA 196/2019/EC din 11 iunie 2019 Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio și de abrogare

a Deciziei 2002/622/CE


DIRECTIVA 2002/39/EC
din 10 iunie 2002 a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la amendarea Directivei 97/67/EC referitoare la liberalizarea în sfera serviciilor postale comunitare

DECIZIA 676/2002/EC din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politicile de spectru în cadrul Comunitatii Europene

DIRECTIVA 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE

DIRECTIVA 97/67/EC
din 15 decembrie 1997 a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la regulile comune pentru dezvoltarea pietei interne Comunitare a serviciilor postale si îmbunatatirea calitatii serviciilor

DIRECTIVA 91/287/EEC din 3 iunie 1991 privind desemnarea benzilor de frecvente cu scopul introducerii coordonate a sistemului DECT (Digital European Cordless Telecommunications) in Comunitatea Europeana

Directiva 2010/13/UE din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) 

DIRECTIVA 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare)

DIRECTIVA 87/372/EEC din 25 iunie 1987 privind rezervarea benzilor de frecvente cu scopul introducerii coordonate a sistemului public celular terestru digital pan-european de comunicatii in Comunitatea Europeana

DIRECTIVA 2009/114/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivei 87/372/CEE a Consiliului privind benzile de frecvenţă care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicaţiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice.