Comunicate de presă

ANCOM a dezbãtut cu industria de comunicaþii electronice strategia pentru dezvoltarea sistemelor BWA în benzile de frecvenþe 3400 – 3800 MHz

22.07.2011
 
ANCOM a dezbãtut astãzi cu reprezentanþii pieþei de comunicaþii electronice strategia privind implementarea ºi dezvoltarea sistemelor BWA la nivel naþional în banda de frecvenþe 3400 – 3800 MHz  pentru perioada 2011 – 2020, strategie care stabileºte principiile, condiþiile, procedura de acordare a drepturilor de utilizare a spectrului în aceastã bandã pentru servicii mobile de bandã largã, precum ºi metoda de reorganizare a acesteia.
În urma procesului de consultare publicã, ANCOM a stabilit demararea procedurii de selecþie comparativã pentru licenþe naþionale în banda 3410 – 3800 MHz în anul 2014, în loc de 2012, cum s-a propus iniþial. Procedura de selecþie comparativã se va desfãºura în douã etape: o etapã prealabilã în care ofertanþii vor înainta cãtre autoritate solicitãri ferme de intenþie cu privire la achiziþionarea unei licenþe în banda de 3,5 GHz sau a unei licenþe în banda de 3,7 GHz ºi o etapã de selecþie propriu-zisã care va þine cont de rezultatele primei etape ºi care va avea loc numai dacã numãrul de solicitanþi este mai mare decât numãrul de licenþe disponibile în aceastã bandã. În cazul în care numãrul de solicitanþi este mai mic sau egal cu numãrul de licenþe disponibile, ofertele nu vor mai fi evaluate, iar licenþele se vor acorda direct solicitanþilor.
Licenþele judeþene vor fi acordate tot în anul 2014, când ANCOM va aloca prin procedurã de selecþie comparativã în fiecare judeþ licenþe de utilizare a frecvenþelor radio pentru furnizarea de reþele publice ºi de servicii de comunicaþii electronice cu acces de bandã largã.
Licenþele naþionale vor fi acordate pe o perioadã de 10 ani ºi vor prevedea obligaþii de acoperire minimale pe etape de dezvoltare la 1 an, 3 ani ºi 5 ani de la data emiterii acestora. Licenþele judeþene vor fi acordate pentru o perioadã de 10 ani ºi vor prevedea obligaþii de acoperire minimale pe etape de dezvoltare la 1 an, 2 ani ºi 3 ani de la data emiterii acestora. Obligaþiile de acoperire vor include acoperirea cu prioritate a unui anumit procent din mediul mic urban (concretizat prin numãrul de oraºe ce trebuie acoperite).
Procedura de acordare a licenþelor va fi procedura de selecþie comparativã, procedurã consideratã de ANCOM ca fiind cea mai adecvatã pentru asigurarea continuitãþii furnizãrii serviciilor cãtre utilizatorii finali, benzile scoase la licitaþie pentru alocare fiind benzi auxiliare, complementare furnizãrii de servicii de acces la internet în benzi mai joase, oferind capacitate mare în locaþii în care existã cereri numeroase.
De asemenea, ANCOM a hotãrâtprelungirea valabilitãþii licenþelor de utilizare a frecvenþelor radio acordate la nivel naþional în banda de frecvenþe radio 3410-3800 MHz pânã la data de 31 decembrie 2015, dreptul de utilizare al noilor licenþe naþionale începând din anul 2016. În continuare, prin aceste benzi de frecvenþe, se vor putea furniza servicii de transmisiuni de date (servicii de acces la internet, VPN, servicii de videoconferinþã etc.)
În urma procesului de consultare publicã, ANCOM a decis cã se impun analize ºi discuþii suplimentare înaintea luãrii unei decizii cu privire la aspectele de naturã tehnicã din cadrul Documentului de strategie care sunt în conexiune cu obiectul unei decizii CEPT/ECC, proiect ce îºi propune sã adopte un nou aranjament de canale radio pentru banda de frecvenþe radio 3400 – 3800 MHz, acest nou aranjament fiind bazat pe cu totul alte principii tehnice decât aranjamentul de canale în vigoare, avut în vedere în documentul supus consultãrii publice. Dupã clarificarea acestor aspecte, documentul de strategie va fi revizuit ºi supus unei noi proceduri de consultare publicã, moment la care se vor discuta exclusiv problemele aflate în conexiune cu noul aranjament de canale ce urmeazã a fi adoptat la nivelul CEPT/ECC pentru banda de frecvenþe radio 3400-3800 MHz, cele mai importante dintre acestea fiind: numãrul de licenþe ce urmeazã a fi acordate (în directã legãturã cu capacitatea de spectru radio ce va fi alocatã prin licenþã, naþionalã respectiv judeþeanã), metoda de reorganizare a benzii de frecvenþe ºi limita maximã a cantitãþii de spectru radio ce va putea fi deþinutã de fiecare operator licenþiat în banda de frecvenþe în discuþie.
Prin condiþiile impuse, atât cele referitoare la lãrgimea de bandã acordatã prin licenþã, cât ºi cele legate de limitarea spectrului disponibil pentru un operator, ANCOM urmãreºte evitarea riscului irosirii sau a fragmentãrii excesive a alocãrilor spectrului radio, asigurarea principiului neutralitãþii tehnologice ºi dorinþa de a atrage pe piaþa româneascã competitori care deþin capacitãþile financiare, tehnice ºi administrative necesare pentru a valorifica la maximum potenþialul acestor benzi de frecvenþe.
În banda 3410 – 3600 MHz opereazã în prezent ºapte furnizori, cinci dintre ei deþinând licenþe naþionale ºi trei licenþe locale pentru servicii de transmisiuni de date pe suport radio de tip punct-multipunct prin reþele fixe (FWA), un furnizor deþinând ambele tipuri de licenþe. În banda 3600 – 3800 MHz opereazã un singur furnizor care deþine o licenþã pentru reþea naþionalã de tip Broadband Wireless Access (BWA – acces pe suport radio de bandã largã). Toate licenþele naþionale expirã la sfârºitul lunii septembrie 2013, cu excepþia licenþei în banda 3600 – 3800 MHz, care expirã în iulie 2011. Licenþele locale în banda 3410 – 3600 MHz au diverse perioade de valabilitate, care expirã în: august 2011, ianuarie 2015 ºi decembrie 2015.