Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Soluționarea reclamațiilor

Soluționarea reclamațiilor

Fiecare furnizor trebuie să-şi stabilească propriul mecanism de soluționare a reclamațiilor.

 

Potrivit legii, mecanismul de soluționare a reclamaţiilor, stabilit de furnizor, trebuie să prevadă cel puţin:

  • procedurile pentru determinarea furnizorului de servicii poştale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicați 2 sau mai mulți asemenea furnizori;
  • procedurile care să permită soluționarea echitabilă şi promptă a reclamațiilor, precum şi un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

În cazul pierderii totale sau parțiale, distrugerii totale sau parțiale ori al deteriorării trimiterii poştale, furnizorul de servicii poştale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării la destinatar.

 

În aceste cazuri, utilizatorul poate adresa furnizorului de servicii poştale o reclamație prealabilă, în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale. Reclamația prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar.

 

Data depunerii unei trimiteri poştale este data la care trimiterea poştală a fost colectată.

 

Furnizorul de servicii poştale are obligația de a soluționa reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

În cazul în care reclamația nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau în cazul în care furnizorul nu a răspuns la aceasta în termenul menţionat mai sus, utilizatorul în cauză poate adresa o plângere ANCOM. Plângerea înaintată ANCOM trebuie să fie însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile.

 

În măsura în care utilizatorul se consideră prejudiciat prin acţiunile furnizorului de servicii poştale, acesta se poate adresa instanţei de judecată competente pentru angajarea răspunderii furnizorului şi acordarea de daune-interese.

 

Termenul general pentru depunerea unei plângeri sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an. Acest termen curge de la data depunerii trimiterii poştale.

 

Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu ANCOM.

 

Trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor trebuie păstrate de furnizorul de servicii poştale cel puţin 9 luni de la data depunerii acestora. Fac excepţie trimiterile poştale din sfera serviciului universal, care trebuie păstrate de furnizorul de serviciu universal cel puţin 18 luni de la data depunerii acestora.

 

După expirarea termenului de păstrare, aceste trimiteri poştale devin proprietatea furnizorului de servicii poştale.

 

Despăgubiri

 

Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parțială ori prin deteriorarea trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii şi momentul livrării acesteia la destinatar. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

 

Conform legii, furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

 

b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

 

Pentru serviciul de mandat poştal pe suport hârtie, furnizorii de servicii poştale răspund cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Furnizorii sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandat poştal pe suport hârtie până în momentul în care acestea au fost plătite.

 

Atenţie! Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân în proprietatea furnizorilor de servicii poştale.

 

1. La sumele menţionate mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. În plus, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

2. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea va fi la nivelul valorii declarate.

3. În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

4. În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorii de servicii poștale au obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

 

Furnizorii de servicii poştale sunt exoneraţi de răspundere în următoarele situații:

 

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

c) trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poştale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz, expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

Furnizorii de servicii poştale răspund pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte.

 

În lipsa unor astfel de acorduri, se aplică prevederile prezentului capitol.

 

 

 

 

 

 

 

 Formulare