Printeaza Pagina

Supravegherea pieţei

 

Principiile supravegherii pieţei

  • Supravegherea pieţei este un instrument esenţial pentru punerea în aplicare a directivelor Noii Abordări a armonizării tehnice în Uniunea Europeană.
  • Supravegherea pieţei reprezintă o competenţă naţională.
  • Scopul supravegherii pieţei este de a se asigura că prevederile directivelor sunt uniform aplicate în cadrul Uniunii Europene. Cetăţenii sunt îndreptăţiţi la un nivel echivalent de protecţie în cadrul pieţei unice, indiferent de originea produsului. În plus, supravegherea pieţei este importantă pentru interesele operatorilor economici, pentru că îi ajută să elimine competiţia neloială.
  • Statele Membre trebuie să desemneze sau să instituie autorităţile responsabile pentru supravegherea pieţei. Aceste autorităţi trebuie să deţină resursele necesare şi puterea/ autoritatea pentru activităţile de supraveghere, să asigure competenţa tehnică şi integritatea profesională a personalului lor şi să acţioneze într-un mod independent şi nediscriminatoriu, respectând principiul proporţionalităţii.
  • Organismele notificate trebuie, din principiu, excluse de la responsabilitatea activităţilor de supraveghere a pieţei, pentru a se evita conflictele de interese.

Activităţile de supraveghere a pieţei

Supravegherea pieţei presupune două etape principale:

  • autorităţile naţionale de supraveghere trebuie să monitorizeze dacă produsele introduse pe piaţă corespund prevederilor legislaţiei naţionale aplicabile care transpune directivele Noii Abordări şi
  • după aceea, dacă este necesar, acestea trebuie să ia măsuri pentru îndeplinirea conformităţii.

Declaraţia UE de conformitate (DoC) şi documentaţia tehnică furnizează autorităţii de supraveghere a pieţei informaţiile necesare despre produs.

Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 din 5 octombrie 2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, care transpune în legislaţia din România Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), constituie cadrul legal pentru ANCOM și ANPC în ceea ce priveşte activitatea de supraveghere a pieţei.

În România, ANCOM și ANPC sunt instituţiile care au responsabilitatea aplicării legislaţiei în vigoare din domeniul echipamentelor radio și sunt instituţiile responsabile pentru activităţile de supraveghere și control a pieţei echipamentelor radio. Activitatea de supraveghere și control a ANCOM privește conformitatea echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață și a celor aparținând utilizatorilor finali–persoane juridice. Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește doar conformitatea echipamentelor radio aparținând consumatorilor (utilizatori finali–persoane fizice).

Supravegherea pieţei, inspectarea echipamentelor radio şi monitorizarea spectrului oferă informaţii cu privire la utilizarea adecvată a spectrului radio. Fiecare dintre aceste activităţi are obiective specifice. Cu toate acestea, există un obiectiv global, iar datorită implementării Directivei 2014/53/UE, aceste elemente au devenit din ce în ce mai strâns legate unele de altele. De exemplu, informaţiile obţinute la inspectarea echipamentelor radio şi la monitorizarea spectrului de radiofrecvenţe pot alcătui o bază pentru analizarea pieţei şi pentru planificarea activităţilor de supraveghere a pieţei.

Așa cum s-a menționat mai sus, supravegherea pieţei se încadrează la măsurile pentru care se aplică principiul de subsidiaritate – cu alte cuvinte, este o problemă naţională.

Ghidul albastru al Comisiei Europene oferă, printre altele, o prezentare generală a principiilor de supraveghere a pieţei şi a responsabilităţilor statelor membre ale UE.

De asemenea, în data de 1 ianuarie 2010 a intrat în vigoare Regulamentul (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor (abreviat Regulamentul privind acreditarea şi supravegherea pieţei), care conţine cerinţe privind organizarea, funcţionarea şi colaborarea în ceea ce priveşte supravegherea pieţei.

Un alt instrument util este ghidul intitulat Bune practici pentru supravegherea pieței, publicat de Comisia Europeană în luna ianuarie 2017. Acesta este un document de orientare, conceput pentru a contribui la facilitarea supravegherii transfrontaliere eficace a pieței și pentru a oferi o înțelegere comună a procedurilor prevăzute în legislația UE aplicabilă, asigurând o abordare coerentă a supravegherii pieței la nivel european.

 

Măsuri corective în caz de nonconformitate

În secţiunea 7.4.5 din Ghidul albastru este prezentată o abordare a măsurilor corective.

Notă asupra termenului persoana responsabilă:

În general, autorităţile de supraveghere a pieţei deţin puterea legală pentru a lua măsuri doar contra persoanelor şi/sau întreprinderilor existente pe teritoriul statului membru propriu. În consecinţă, termenul „persoana responsabilă” îl desemnează pe acela, din lanţul naţional de distribuţie al unui produs, contra căruia autoritatea naţională de supraveghere a pieţei dintr-un stat membru poate lua măsuri legale.

În primul rând este dialogul cu persoana responsabilă (în afară de cazul când, de exemplu, produsul prezintă un pericol serios şi imediat pentru sănătate sau siguranţă):

Înainte de a se lua vreo măsură, partea interesată trebuie notificată şi, în afară de cazul când problema este urgentă, să i se ofere posibilitatea de a fi consultată.”

În al doilea rând, este vorba de implicarea persoanei responsabile, care trebuie să îndeplinească conformitatea în mod voluntar:

Acţiunea corectivă depinde de gradul de nonconformitate, care trebuie stabilit de la caz la caz şi trebuie să fie în concordanţă cu principiul proporţionalităţii.

Înainte de toate, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să fie obligaţi să realizeze produsul conform prevederilor directivei şi să remedieze încălcarea acestora (infringement).”

În al treilea rând, este vorba de măsuri de impunere a conformităţii care presupun de regulă activarea clauzei de salvgardare:

În sfârşit, acolo unde alte măsuri nu au reuşit sau nu sunt considerate suficiente, trebuie luate toate măsurile adecvate pentru a restricţiona ori a interzice introducerea sau punerea la dispoziție pe piaţă ori punerea în funcţiune/utilizarea  produsului în cauză şi pentru a asigura retragerea acestuia de pe piaţă și/sau rechemarea de la utilizatorii finali.

Pentru cazurile de nonconformitate, măsurile luate de autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei trebuie să ţină cont de toate circumstanţele şi trebuie ca aceste măsuri să fie luate treptat şi proporţional. Trebuie să se respecte, de asemenea, modalităţile prevăzute în reglementările naţionale. Autorităţile naţionale, în timp ce urmează în principiu cele trei etape, pot îmbina sau omite unele dintre acestea sau pot parcurge mai repede o anumită succesiune de măsuri.

Hotărârea Guvernului nr. 306 din 23 martie 2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora.