Printeaza Pagina

Anunţ de intenţie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

1. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cod fiscal: 14751237, Bucureşti, Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, tel. 0372.845.400, fax 0372.845.402, e-mail: ancom@ancom.ro, invită să depună cerere toți furnizorii de servicii poștale interesați să obțină calitatea de furnizor de serviciu universal pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024,  în vederea furnizăriipe întregul teritoriu al României, în condițiile stabilite prin legislaţia din domeniul serviciilor poștale, a următoarelor servicii poștale incluse în sfera serviciului universal:
 
a) colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
 1. trimiteri de corespondență, cu excepția trimiterilor de corespondență în număr mare;
 2. imprimate, cu excepția imprimatelor în număr mare;
 3. pachete mici[1], astfel cum acestea sunt prevăzute în Convenția Poștală Universală și Regulamentul poștei de scrisori, cu excepția pachetelor mici în număr mare;
b) colectarea, sortarea, transportul și livrarea coletelor poștale interne și internaționale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;
c) distribuirea coletelor poștale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne şi internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a) pct. 1, 2 și 3[2];
e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
   1. trimiteri poştale interne şi internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a)pct. 1, 2 și 3[3];
   2. colete poştale interne şi internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepția coletelor în număr mare;
3. colete poştale cu limite de greutate între 10 și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
f) colectarea, sortarea, transportul și livrarea cecogramelor interne și internaționale;
g) serviciul de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, indiferent de numărul de trimiteri poștale care fac obiectul acestui serviciu.
 
Persoanele interesate să dobândească calitatea de furnizor de serviciu universal vor depune cerere de desemnare pentru toate categoriile de servicii sus-menționate, respectiv pentru serviciile prevăzute la literele a), b) și c), cumulativ cu furnizarea serviciului de trimitere recomandată și a serviciului de trimitere cu valoare declarată aferente acestor trei categorii, precum și pentru serviciile prevăzute la literele f) și g), cu luarea în considerare, dacă e cazul, a excepției prevăzute pentru serviciile având ca obiect pachetele mici.
Astfel, în cazul serviciului prevăzut la lit. a) pct. 3 și respectiv a furnizării serviciului de trimitere recomandată și a serviciului de trimitere cu valoare declarată aferent acestei categorii,cererea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate depune doar de către Compania Națională Poșta Română S.A, conform precizărilor de la notele de subsol 1, 2 și 3.
 
Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.
 
Asigurarea acestui drept al utilizatorilor va fi consecința respectării drepturilor și obligațiilor impuse furnizorului de serviciu universal desemnat să presteze serviciile din sfera serviciului universal menționate anterior, pentru întregul teritoriu național. Prin urmare, vor fi considerați ca eligibili exclusiv solicitanții care solicită desemnarea ca furnizor de serviciu universal în aceste condiții, pentru toate serviciile din sfera serviciului universal menționate anterior, considerând, dacă e cazul, excepția prevăzută pentru serviciile având ca obiect pachetele mici.
         
2. Desemnarea furnizorului de serviciu universal care va avea obligația de a furniza serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal se realizează în condiţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţiinr. 934/2019 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797.
 
3. Cererile de desemnare se transmit în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului anunț pe pagina de internet a ANCOM.
 
4. Solicitanţii pot transmite cererea de desemnare pentru furnizarea serviciului universal împreună cu celelalte documente necesare, doar în unul dintre următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;
b) printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire;
c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
 
5. Cererile vor fi transmise la sediul central al ANCOM din Str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030925, e-mail: ancom@ancom.ro împreună cu celelalte documente necesare.
Va fi considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
 
6. Modelul cererii de desemnare, informaţiile privind capacitatea tehnică, economică şi financiară, precum şi condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii sunt prevăzute în Decizia preşedintelui ANCOM nr. 934/2019.
 
În scop exclusiv informativ ANCOM publică și forma unui proiect de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale[4], precum și o listă a localităților situate în cazuri și/sau condiții geografice excepționale în vigoare la data de 1 octombrie 2019[5].


[1] Pentru acest serviciu poștal, cererea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate depune doar de către Compania Națională Poșta Română S.A., serviciul fiind furnizat de aceasta în calitatea sa de organism responsabil de îndeplinirea obligațiilor rezultate din ratificarea de către România a Convenției Uniunii Poștale Universale. În cazul celorlalți furnizori de servicii poștale acest serviciu este inclus la lit. b).
[2] Pentru serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a) pct. 3 (pachete mici), cererea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate depune doar de către Compania Națională Poșta Română S.A.
[3] Pentru serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a) pct. 3 (pachete mici), cererea în vederea desemnării ca furnizor de serviciu universal se poate depune doar de către Compania Națională Poșta Rom]ână S.A.
[4] Acest document este prezentat exclusiv cu scopul informării furnizorilor de servicii poștale interesați să obțină calitatea de furnizor de serviciu universal cu privire la drepturile și obligațiile de serviciu universal. În urma derulării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal va fi elaborat proiectul deciziei de desemnare a acestui furnizor, proiect ce va face obiectul consultării publice, textul putând astfel suferi modificări și/sau completări pe parcursul derulării acestei proceduri.
[5] Această listă este aprobată de către ANCOM la solicitarea actualului furnizor de serviciu universal, respectiv Compania Națională Poșta Română S.A., și reflectă cazurile și/sau condițiile actuale de excepționalitate. Acest document este prezentat exclusiv cu scopul informării furnizorilor de servicii poștale interesați să obțină calitatea de furnizor de serviciu universal cu privire la drepturile și obligațiile de serviciu universal, documentul putând suferi modificări și/sau completări în funcție de contextul și condițiile de furnizare aplicabile furnizorului de serviciu universal desemnat pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2024.