Comunicate de presă

O nouă modalitate de raportare a indicatorilor de pe piața serviciilor poștale

03.03.2020
 
ANCOM a dezbătut și adoptat împreună cu industria, în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ, noul set de indicatori pentru raportarea datelor statistice de către furnizorii de servicii poștale. ”În decizia adoptată astăzi am cuprins toate reglementările legislative privind raportarea indicatorilor statistici care se aplică furnizorilor de servicii poștale. Totodată, am urmărit să simplificăm raportarea în beneficiul furnizorilor, având în vedere optimizarea indicatorilor raportați și obligațiile de raportare ale ANCOM către forurile europene de profil”, a declarat Eduard LOVIN, vicepreședintele ANCOM.
 
Noul set de indicatori statistici
Modificarea structurii indicatorilor statistici va permite identificarea optimă și facilă a ansamblului pieței serviciilor poștale, precum și a celor mai relevante segmente ale acesteia (inclusiv serviciul universal), în acord cu evoluțiile sectorului. Furnizorii vor raporta datele statistice pe grupe de trimiteri poștale, organizate în funcţie de calitatea furnizorului (trafic realizat în nume propriu, trafic realizat în calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat în calitate de revânzător) şi de destinaţia trimiterii poștale (trafic intern, trafic internațional intrat, respectiv trafic internaţional ieșit).
Pentru traficul realizat în nume propriu au fost evidențiate principalele categorii de servicii poştale, precum şi treptele de greutate. În scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată în mod similar principalelor categorii de trimiteri poştale: corespondenţă, imprimate, pachete mici şi colete. În același timp, informațiile privind traficul au fost comasate într-un singur formular de raportare, iar o trimitere poștală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată, în cadrul unui singur indicator specific.
 
Indicatori care trebuie raportați
Furnizorii de servicii poștale trebuie să raporteze informațiile generale destinate identificării lor și a serviciilor prestate, date privind rețeaua poștală deținută, resursele umane implicate în procesele derulate și valoarea investițiilor realizate, date privind trimiterile poștale gestionate atât la nivel național, cât și, acolo unde este cazul, la nivel internațional (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici, colete poștale, mandate, cecograme, publicitate prin poștă, taloane de plată a drepturilor de protecție socială și a documentelor de informare întocmite de Casa Națională de Pensii Publice), serviciile conexe serviciilor poștale (trimiteri de publicitate neadresată, trimiteri hibrid), precum și cu privire la reclamațiile primite de la utilizatorii serviciilor poștale.  
Totodată, Autoritatea a luat în considerare necesitatea evaluării timpilor de livrare și a gradului de utilizare a sistemelor automate, fiind de aşteptat ca acestea să fie din ce în ce mai importante pentru utilizatori. De exemplu, în raportările privind traficul poştal intern și internațional intrat pentru o serie de trimiteri poștale (trimiteri de corespondență, imprimate, pachete mici și colete) a fost introdus un indicator privind procentul trimiterilor poştale livrate la punctele de contact deservite de personal, la punctele de contact nedeservite de personal (inclusiv la sistemele automate), precum și la alte locații.  
 
Termene de raportare
Având în vedere calendarul obligaţiilor ANCOM de raportare către diverse instituții internaţionale, termenul limită pentru transmiterea datelor de către furnizorii de servicii poştale autorizaţi la ANCOM a fost stabilit la data de 15 martie a fiecărui an calendaristic. Cu caracter de excepție, pentru perioada de referință reprezentată de anul 2019, furnizorii de servicii poștale au obligația de a raporta datele statistice prevăzute în decizie până la data de 15 mai 2020.