Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Concurs intern pentru ocuparea unui post vacant de inspector la Oficiul Județean Constanța din cadrul Direcției Regionale Muntenia, Direcția Executiva Monitorizare și Control

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), înfiintata în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009, aprobata prin Legea nr.113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza, la sediul central din str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Bucuresti, concurs intern pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post vacant de inspector la Oficiul Județean Constanța din cadrul Direcției Regionale Muntenia, Direcția Executiva Monitorizare și Control.


Conditii generale de ocupare a postului:

a)   are cetațenia româna, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    cunoaste limba româna, scris și vorbit;

c)    are vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d)   are capacitate deplina de exercitiu;

e)   are o stare  de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)     îndeplinește condițiile de studii și dupa caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritații, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a altor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Conditii specifice de ocupare a postului:

  • Studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, cu specializarea în unul dintre urmatoarele domenii: inginerie electronica, telecomunicatii și tehnologii informaționale/inginerie electrica/inginerie energetica/ calculatoare si tehnologia informatiei/ingineria sistemelor/ stiinte ingineresti aplicate (informatica industriala/matematica și informatica aplicata în inginerie)/matematica-informatica/drept/economic.
  • Sa dețina un curs în domeniul radiocomunicatiilor sau comunicatiilor electronice. Aceasta cerința nu este obligatorie pentru absolvenții cu diploma, de studii universitare de licența/studii superioare de lunga durata în domeniile: inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informaționale/inginerie electrica/inginerie energetica.
  • Vechime: Experienta de minim 1 (un) an în domeniul radiocomunicatiilor sau comunicatiilor electronice. Aceasta cerința nu este obligatorie pentru absolvenții cu diploma, de studii universitare de licența/studii superioare de lunga durata în domeniile: inginerie electronica, telecomunicații și tehnologii informaționale/inginerie electrica/inginerie energetica;
  • Permis de conducere categoria B;
  • Cunostinte de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, navigare Internet);
  • Cunostinte de limba engleza/franceza (vorbit/scris/citit) – nivel mediu.

 

Concursul va consta într-o proba scrisa si un interviu.

 

În vederea participarii la concurs, candidatii vor depune personal sau prin posta, la sediul central al ANCOM: Str. Delea Noua, nr.2, sector 3, Bucuresti, pentru Departamentul Resurse Umane/Serviciul Recrutare si Administrare Personal, dosarul de concurs care va cuprinde urmatoarele documente necesare înscrierii:

1. Cererea de înscriere (formular);

2. Curriculum Vitae (formular);

3. Actul de studii (xerocopie);

4. Certificatul de căsătorie (xerocopie), în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;

5. Carnetul de muncă (xerocopie) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011; 

6. Cartea de identitate/cartea electronică de identitate/cartea de identitate provizorie, aflată în termen de valabilitate (xerocopie);

7. Permis de conducere categoria B (xerocopie);

8. Cazierul judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere în care trebuie sa fie menționat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale (formular) care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

9. Declaratia de independenta financiara si operationala (formular);

10. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original). Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

11. Alte documente care sa ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.

 

 

 

Documentele prevazute la punctele 3, 4, 5, 6, 7 și 11 vor fi prezentate de candidati si în original în vederea certificarii conformitatii copiilor cu acestea sau vor fi legalizate la notar, în cazul în care dosarul este trimis prin poșta.

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a aduce cazierul judiciar pâna cel mai târziu la data si ora desfasurarii probei scrise.


Calendarul concursului:

- termenul limita de depunere a dosarelor de concurs: 16.06.2022, ora 16:30

- termenul limita de afisare a rezultatelor privind selectia dosarelor de concurs: 21.06.2022

- data și ora de sustinere a probei scrise: 28.06.2022, ora 11:00

- data si ora la care se va desfasura interviul se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa.

- termenul limita de afisare a rezultatelor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.

- termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisa/interviu: o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa/interviu.

- termenul de afisare a rezultatelor contestatiilor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba scrisa/interviu.

- termenul de afisare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului la interviu.

 

Bibliografia poate fi consultata aici:

 

Nota:

Formularele si bibliografia de concurs se vor descarca de pe site-ul institutiei www.ancom.ro - sectiunea Cariera.

Datele cu caracter personal continute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate de catre Departamentul Resurse Umane (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679. Aceste date se vor pastra în cadrul ANCOM pentru o perioada de 10 ani de la data încheierii procesului de recrutare și selecție, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul ANCOM, fara a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel mentionat anterior.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANCOM la adresa de email dpo@ancom.ro sau la telefon 0372.845.634.

Vor fi selectati numai candidatii care îndeplinesc conditiile de ocupare a postului si care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al fiecarei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la interviu numai candidatii care au promovat proba scrisa.

 

Persoana de contact:

Marilena CARACALEANU, expert, Serviciul Recrutare si Administrare Personal, Departamentul Resurse Umane

Tel.: 0372.845.457 e-mail:  marilena.caracaleanu@ancom.ro

Rezultate concurs intern inspector la Oficiul Judetean CT din cadrul Direcției Regionale Muntenia, Direcția Executivă Monitorizare și Control