Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare īn Comunicaţii (ANCOM), īnfiinţată īn baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, organizează, la sediul central din str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti, concurs extern pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de expert īn cadrul Laboratorului pentru Īncercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Radio (loc de muncă: localitatea Prejmer, jud. Brasov).

 

Condiţii generale de ocupare a postului:

a) are cetățenia romānă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținānd Spațiului Economic European și domiciliul īn Romānia;

b) cunoaşte limba romānă, scris și vorbit;

c) are vārsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare  de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) īndeplinește condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvārşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau īn legătură cu serviciul, care īmpiedică īnfăptuirea justiţiei, de fals ori a altor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvārşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei īn care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de ocupare a postului:

· Să deţină studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, īn domeniul inginerie electronică și telecomunicații sau īn domeniul inginerie electrică și energetică.

·  Vechime: 5 ani īn domeniul ingineriei electronice și telecomunicațiilor sau īn domeniul ingineriei electrice și energetice.

·  Să dețină carnet de conducere categoria B.

· Să dețină cunoștințe de operare a calculatorului: redactarea de texte īn Word/efectuarea de calcul tabelar īn Excel/realizarea de prezentări īn PowerPoint.

·  Să dețină cunoștințe de limba engleză (citit/scris/vorbit)– nivel mediu.

 

Concursul va consta īntr-o probă scrisă şi un interviu.

 

Īn vederea participării la concurs, candidaţii vor depune personal sau prin poştă, la sediul central al ANCOM: Str. Delea Nouă, nr.2, sector 3, Bucureşti, pentru Departamentul Resurse Umane/Serviciul Recrutare şi Administrare Personal, dosarul de concurs care va cuprinde următoarele documente necesare īnscrierii:

1. Cererea de īnscriere (formular);

2. Curriculum Vitae (formular);

3. Actul de studii (xerocopie);

4. Certificatul de căsătorie (xerocopie), īn cazul īn care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;

5. Carnetul de muncă (xerocopie) sau adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea īn muncă, meserie şi/sau īn specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat pānă la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea īn muncă, meserie şi/sau īn specialitatea studiilor desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011; 

6. Cartea de identitate/cartea electronică de identitate/cartea de identitate provizorie, aflată īn termen de valabilitate (xerocopie);

7. Permis de conducere categoria B (xerocopie);

8. Cazierul judiciar (original) sau declaratie pe propria raspundere īn care trebuie sa fie menționat faptul ca aplicantul nu are antecedente penale (formular) care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

9. Declaratia de independenta financiara si operationala (formular);

10. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (original). Adeverința trebuie să conțină, īn clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, īn formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

11. Alte documente care sa ateste īndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului.

 

 

 Documentele prevăzute la punctele 3, 4, 5, 6, 7 și 11 vor fi prezentate de candidaţi şi īn original īn vederea certificării conformităţii copiilor cu acestea, sau vor fi legalizate la notar, īn cazul īn care dosarul este trimis prin poștă.

Candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, care au depus la īnscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a aduce cazierul judiciar pānă cel mai tārziu la data şi ora desfăşurării probei scrise.

 

Calendarul concursului:

- termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 08.04.2022, ora 14:00

- termenul limită de afişare a rezultatelor privind selecţia dosarelor de concurs: 13.04.2022

- data și ora de susţinere a probei scrise: 10.05.2022, ora 11:00

- data şi ora la care se va desfăşura interviul se vor afişa odată cu rezultatele la proba scrisă.

- termenul limită de afişare a rezultatelor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

- termenul de depunere a contestațiilor la proba scrisă/interviu: o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă/interviu.

- termenul de afişare a rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă/interviu: maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor la proba scrisă/interviu.

- termenul de afişare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului la interviu.

 

Bibliografia poate fi consultată aici.

 

Notă:

Formularele şi bibliografia de concurs se vor descărca de pe site-ul instituţiei www.ancom.ro - secţiunea Carieră.

Datele cu caracter personal conţinute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar īn scopul pentru care au fost solicitate de către Departamentul Resurse Umane (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) īn conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679. Aceste date se vor păstra īn cadrul ANCOM pentru o perioadă de 10 ani de la data īncheierii procesului de recrutare și selecție, īn acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul ANCOM, fără a fi distribuite sau folosite īn alt scop decāt cel mentionat anterior.

Īn cazul īn care sunt necesare informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANCOM la adresa de email dpo@ancom.ro sau la telefon 0372.845.634.

Vor fi selectaţi numai candidaţii care īndeplinesc condiţiile de ocupare a postului şi care au depus, īn termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al fiecărei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la interviu numai candidaţii care au promovat proba scrisă.

 

Persoană de contact:

Marilena CARACALEANU, expert, Serviciul Recrutare şi Administrare Personal, Departamentul Resurse Umane

Tel.: 0372.845.457 e-mail:  marilena.caracaleanu@ancom.ro

 

Rezultate concurs expert Laborator pentru Īncercări de Compatibilitate Electromagnetică și Testare a Echipamentelor Rodio