ANCOM

Anunț de concurs concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor la Serviciul Logistica, Prevenire și Protecția Muncii din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), înfiintata în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.22/2009, aprobata prin Legea nr.113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza, la Sediul central din str. Delea Noua, nr. 2, sector 3, Bucuresti, concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor la Serviciul Logistica, Prevenire și Protecția Muncii din cadrul Direcției Administrative, Secretariat General.


Conditii generale de ocupare a postului:

a)    sa aiba cetațenia româna, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)    sa cunoasca limba româna, scris și vorbit;

c)    sa aiba vârsta minima reglementata de prevederile legale;

d)   sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e)  sa aiba o stare  de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f)   sa îndeplineasca condițiile de studii și dupa caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)  sa nu fi fost condamnata definitiv pentru savârsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a altor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savârsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Conditii specifice de ocupare a postului:

 •       Studii: sa detina studii generale
 •       Vechime: nu se solicita vechime în munca

 Concursul va consta într-o proba scrisa si un interviu.

În vederea participarii la concurs, candidatii vor depune personal sau prin posta, la sediul central al ANCOM: Str. Delea Noua, nr.2, sector 3, Bucuresti, pentru Departamentul Resurse Umane/Serviciul Recrutare si Administrare Personal (etajul 7, camera 21), dosarul de concurs care va cuprinde urmatoarele documente necesare înscrierii:

 1. Cererea de înscriere (formular);
 2. Curriculum Vitae (formular);
 3. Actul de studii (xerocopie);
 4. Certificat de casatorie, în cazul în care numele de pe actul de studii difera de cel din actul de identitate (xerocopie);
 5. Carnetul de munca (xerocopie) sau adeverinta (xerocopie) care sa ateste vechimea în munca, meserie si/sau în specialitatea studiilor, desfasurata de candidat pâna la data de 31.12.2010 si adeverinta (xerocopie) care sa ateste vechimea în munca, meserie si/sau în specialitatea studiilor desfasurata de candidat ulterior datei de 01.01.2011;
 6. Buletinul/cartea de identitate/cartea electronica de identitate/cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate (xerocopie);
 7. Cazierul judiciar (original) sau declarație pe propria raspundere în care trebuie sa fie mentionat faptulca aplicatul nu are antecedente penale (formular) care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 8. Declarația de independenta financiara si operationala (formular);
 9. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (original);
 10. Alte documente care sa ateste îndeplinirea condițiilor specifice de ocupare a postului. 

Documentele prevazute la punctele 3, 4, 5, 6 si 10 vor fi prezentate de candidati si în original în vederea conformitatii copiilor cu acestea.

Candidatii declarati admisi la selectia dosarelor, care au depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu au antecedente penale, au obligatia de a aduce cazierul judiciar pâna cel mai târziu la data si ora desfasurarii probei scrise.


Calendarul concursului:

- termenul limita de depunere a dosarelor de concurs: 12.11.2021, ora 14:00

- termenul limita de afisare a rezultatelor privind selectia dosarelor de concurs: 17.11.2021

- data și ora de sustinere a probei scrise: 23.11.2021, ora 11:00

- data si ora la care se va desfasura interviul se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa.

- termenul limita de afisare a rezultatelor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la finalizarea fiecarei probe.

- termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisa/interviu: o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba scrisa/interviu.

- termenul de afisare a rezultatelor contestatiilor la proba scrisa/interviu: maximum o zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor la proba scrisa/interviu.

- termenul de afisare a rezultatelor finale: maximum 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului la interviu.


Bibliografia poate fi consultata aici:


Nota:

Datele cu caracter personal continute de dosarul de concurs sunt colectate și prelucrate doar în scopul pentru care au fost solicitate de catre Departamentul Resurse Umane (participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant/temporar vacant) în conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/679  Aceste date se vor pastra în cadrul ANCOM pentru o perioada de 10 ani de la data încheierii procesului de recrutare și selecție, în acord cu Nomenclatorul Arhivistic aplicabil la nivelul ANCOM, fara a fi distribuite sau folosite în alt scop decât cel mentionat anterior.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANCOM la adresa de email dpo@ancom.ro sau la telefon 0372.845.634.

 

Candidatii selectati vor fi contactati prin telefon sau prin e-mail în vederea participarii la concurs. Vor fi selectati numai candidatii care îndeplinesc conditiile de ocupare a postului si care au depus, în termen, dosarul complet de concurs.

Punctajul minim de promovare al fiecarei probe de concurs este de minimum 50 de puncte. Se pot prezenta la interviu numai candidatii care au promovat proba scrisa.


Persoana de contact:

Andreea LUPU, expert, Serviciul Recrutare si Administrare Personal, Departamentul Resurse Umane

Tel.: 0372.845.493 e-mail:  andreea.lupu@ancom.ro

Rezultate concurs ingrijitor