Industrie

Precizări privind plata tarifului de monitorizare anual datorat

Tariful anual de monitorizare este datorat ANCOM de către toți furnizorii autorizați de rețele sau servicii de comunicații electronice și servicii poștale care fac dovada că cifra de afaceri sau veniturile realizate exclusiv din aceste activități depășesc suma de 100.000 de euro.
 
Prezentele precizări au în vedere modul de calcul al tarifului de monitorizare datorat de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale începând cu anul 2012, potrivit dispozițiilor Capitolului X, „Tariful de monitorizare”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012.
1. Temeiul legal
 
În ceea ce privește plata tarifului de monitorizare, potrivit prevederilor art.122 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 ”Orice persoană care are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice, furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizor de servicii poștale are obligația de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, în condițiile prevăzute în prezentul capitol, din momentul dobândirii calității de furnizor și până la încetarea acestei calități” iar potrivit dispozițiilor art.124 din același act normativ:
”(1) Tariful de monitorizare prevăzut la art. 122 se calculează ca un procent din cifra de afaceri realizată în anul anterior celui pentru care se datorează, în cazul persoanelor care au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior.
(2) În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor pe parcursul întregului an calendaristic anterior, tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) se calculează ca un procent din cifra de afaceri înregistrată în lunile anului anterior celui pentru care se datorează, în care a avut calitatea de furnizor.
(…)
(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), suma luată în considerare pentru determinarea tarifului de monitorizare este întreaga cifră de afaceri prevăzută în situațiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.
(6) Cifra de afaceri a persoanelor prevăzute la alin. (2) se determină prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit această calitate.
(7) Pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cifrei de afaceri îi corespunde totalitatea veniturilor brute realizate în anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, respectiv totalitatea veniturilor brute realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care au avut calitatea de furnizor”.
Potrivit dispozițiilor art.129 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 ”(1) Persoanele prevăzute la art. 124 și la art. 126 alin. (1) și (6) pot solicita, în vederea determinării tarifului, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori din furnizarea de servicii poștale, în locul cifrei de afaceri, prevederile art. 124-126 aplicându-se în mod corespunzător.
(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligați să țină contabilitatea în mod distinct în ceea ce privește veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, în condițiile stabilite de ANCOM.”
2. Persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare

 

Din prevederile legale menționate mai sus rezultă că orice persoană care are calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale este obligată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.111/2011, să plătească, din momentul dobândirii calității de furnizor și până la încetarea acestei calități, tariful de monitorizare anual calculat ca un procent din cifra de afaceri sau din veniturile rezultate din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice sau din furnizarea de servicii poștale, înregistrate în anul anterior, în funcție de opțiunea fiecărui furnizor.
3. Modul de calcul al tarifului de monitorizare anual
 
Tariful de monitorizare anual reprezintă un procent din cifra de afaceri sau din veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, în funcție de opțiunea fiecărui furnizor.
Procentul aplicat, după caz, cifrei de afaceri corespunzătoare anului anterior a fiecărui furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale sau veniturilor rezultate din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale nu va putea depăși 0,4%, ca raport între:
  • cheltuielile administrative prevăzute la art.123 alin.(2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, din care se scad veniturile din alte surse, luându-se în considerare și sumele din excedentul anual rezultat din execuția bugetelor anilor precedenți și
  • cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care datorează tariful de monitorizare anual.
Tariful de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor se stabilește ca produs între:
  • procentul rezultat mai sus; și
  • cifra de afaceri/veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale înregistrate de furnizorul respectiv.
Soluția legislativă este inspirată din reglementările de la nivelul Uniunii Europene si presupune finanțarea autorităților de reglementare în principal din contribuțiile persoanelor din domeniul său de reglementare.
În vederea aplicării prevederilor legale privind tariful de monitorizare anual, pentru persoanele care au avut calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale pe parcursul unui an calendaristic întreg, cifra de afaceri „este întreaga cifră de afaceri prevăzută în situațiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare.” Pentru persoanele care nu au avut calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale pe parcursul unui an calendaristic întreg, cifra de afaceri „se determină prin cumularea veniturilor realizate în lunile din anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare, în care acestea au avut calitatea de furnizor, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit această calitate”.

 

În cazul furnizorilor care au optat pentru determinarea tarifului de monitorizare în funcție de veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, potrivit dispozițiilor art.129 alin.(2) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, aceștia trebuie să țină contabilitatea în mod distinct în ceea ce privește veniturile rezultate din furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale.
4. Documentele necesare în vederea determinării tarifului de monitorizare
 
Potrivit prevederilor art.130 alin.(1)-(5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011,”(1) Persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), cu excepția celor prevăzute la alin. (2), au obligația de a transmite ANCOM situațiile financiare anuale conținând cifrele de afaceri înscrise în contul de profit și pierdere, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare.
(2) Persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale și întreprinderile individuale care datorează tariful de monitorizare prevăzut la art. 124 au obligația de a transmite ANCOM declarațiile financiare anuale privind veniturile brute realizate, necesare pentru determinarea tarifului de monitorizare, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare.
(3) Persoanele prevăzute la art. 124 alin. (2) au obligația de a transmite ANCOM, în termenul prevăzut la alin. (2), situația privind cifra de afaceri realizată în lunile din anul anterior în care acestea au avut calitatea de furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice ori de furnizor de servicii poștale.
(4) Netransmiterea în termenele și în condițiile prevăzute de dispozițiile legale a documentelor prevăzute la alin. (3) necesare în vederea determinării tarifului de monitorizare are ca efect determinarea acestuia în funcție de cifra de afaceri prevăzută la art. 124 alin. (5).
(5) Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2) are ca efect determinarea tarifului de monitorizare, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM.”
Totodată, nedepunerea situațiilor sau declarațiilor financiare anuale în conformitate cu art.130 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011 constituie contravenție, potrivit dispozițiilor art.142 pct.54 din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr.111/2011, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 60.000 lei, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 100.000 lei, pentru societățile cu o cifră de afaceri de până la 3.000.000 lei. Prin derogare de la dispozițiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților cu o cifră de afaceri de peste 3.000.000 lei, contravenția anterior amintită se sancționează cu amendă în cuantum de până la 2% din cifra de afaceri, iar în cazul unor încălcări repetate, cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri.
Pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care au optat pentru determinarea tarifului de monitorizare în funcție de veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, modul de exercitare a dreptului de opțiune și documentele care trebuie transmise ANCOM în vederea determinării acestui tarif sunt reglementate prin Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligații financiare ale furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice si ale furnizorilor de servicii poștale către Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații si Tehnologia Informației.
Această categorie de furnizori, potrivit dispozițiilor art.5 alin.(5) din Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007 „vor întocmi și vor transmite ANRCTI, împreuna cu situațiile financiare anuale, Declarația privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice si/sau de servicii poștale și Centralizatorul situațiilor lunare privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice si/sau de servicii poștale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului legal de depunere a situațiilor financiare anuale la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislației în vigoare”.

 

Netransmiterea Declarației privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale și a Centralizatorului situațiilor lunare privind veniturile obținute din activități de furnizare de rețele sau servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, potrivit dispozițiilor art.5 alin.(6) din Decizia președintelui ANRCTI nr.2892/2007, are ca efect determinarea obligațiilor financiare către ANCOM în funcție de cifra de afaceri.
5. Plata tarifului de monitorizare anual
 
La data determinării cifrei de afaceri cumulate prevăzute la art.124 alin.(3) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, dar nu mai târziu de data de 15 septembrie a anului respectiv, ANCOM stabilește prin decizie tariful de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale. Decizia de stabilire a tarifului de monitorizare se comunică în scris fiecărui furnizor.
Potrivit prevederilor art.127 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, ”(1) ANCOM poate impune persoanelor prevăzute la art. 122 obligația de a efectua, în contul tarifului de monitorizare anual, plăți anticipate după cum urmează:
a) până la data de 15 martie a anului, dar nu mai puțin de 15 zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM, o tranșă în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat;
b) până la data de 15 iunie a anului, dar nu mai puțin de 15 zile de la data comunicării deciziei președintelui ANCOM, o nouă tranșă în cuantum de 30% din ultimul tarif de monitorizare datorat.
(2) Cuantumul plăților anticipate prevăzute la alin. (1) se stabilește până la data de 15 februarie prin decizie a președintelui ANCOM.
(3) Ultimul tarif de monitorizare datorat, pe baza căruia se determină plățile anticipate, este tariful de monitorizare stabilit în condițiile art. 125 alin. (2), fără a lua în calcul plățile anticipate efectuate în acel an.
(4) Diferența dintre tariful de monitorizare anual stabilit în condițiile art. 125 alin. (2) și eventualele plăți anticipate stabilite în condițiile alin. (1) se achită în termenul prevăzut la art. 128 sau, după caz, se restituie de către ANCOM în condițiile Codului de procedură fiscală”.
Tariful de monitorizare anual, precum și plățile anticipate se achită prin decontare bancară, mandat poștal sau în numerar, cu respectarea prevederilor Legii nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată. Se consideră dată a plății tarifului de monitorizare anual sau a plăților anticipate data debitării contului bancar al furnizorului care efectuează plata. Dovada plății se face cu copia de pe dispoziția de plată, certificată de banca prin care s-a făcut plata sau copia de pe documentul de plată eliberat de organele abilitate, după caz.
Tariful de monitorizare datorat de furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
De asemenea, la încetarea calității de furnizor, indiferent de forma acesteia, orice furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are obligația de a achita un tarif de monitorizare, după cum urmează:
  • în cazul în care încetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are loc înainte de determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art.125 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANCOM în condițiile art.124 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 pentru anul anterior și cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care acesta a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea;
  • în cazul în care încetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are loc după determinarea tarifului de monitorizare anual potrivit art.125 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011, pe lângă acest tarif, furnizorul datorează și un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANCOM în condițiile art.124 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 pentru anul în curs și cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea.
În termen de 15 zile de la data încetării calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale, persoanele care datorează tariful de monitorizare perceput la încetarea activității în domeniul comunicațiilor electronice și/sau serviciilor poștale au obligația de a transmite ANCOM, o situație privind cifra de afaceri realizată în anul anterior sau în lunile din anul anterior în care a avut calitatea de furnizor, cumulată cu cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea sau, respectiv, privind cifra de afaceri realizată în lunile în care a avut această calitate din anul în cursul căruia are loc încetarea, în condițiile stabilite de ANCOM. Tariful de monitorizare datorat la încetarea activității în domeniul comunicațiilor electronice și/sau al serviciilor poștale se stabilește prin decizie a președintelui ANCOM. Netransmiterea acestor documente în termen de 15 zile de la încetarea calității de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale are ca efect stabilirea în sarcina acestor persoane a obligației de plată a tarifului de monitorizare datorat la încetarea calității de furnizor, prin luarea în considerare a ultimei cifre de afaceri cunoscute de către ANCOM, multiplicată cu 1/12 și cu numărul lunilor din anul în care au avut această calitate, fără a se fi stabilit tariful de monitorizare, exclusiv luna în care calitatea a încetat, și a ultimului procent din cifra de afaceri stabilit de ANCOM, în vederea calculării tarifului de monitorizare anterior încetării calității.
Persoanele care au dobândit calitatea de furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale în același an în care încetează această calitate datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul prevăzut la art.126 alin.(1) lit.a) sau, după caz, la alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 și cifra de afaceri realizată în lunile în care au avut această calitate, luându-se în considerare inclusiv luna în care au dobândit calitatea și exclusiv luna în care aceasta a încetat.

 

Furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice și/sau de servicii poștale care înregistrează o cifră de afaceri care nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro, la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, calculat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, nu au obligația de plată a tarifului de monitorizare.